ከምዚ ዝስዕብ ብምባል ኣጽሪ -

ኣፍሪቃዊ ምምላስ

ካብ 2021 ኣትሒዙ ብዛዕባ ዝመጹ ኣፍጋኒኣውያን ዚገልጽ ቀንዲ ኣሃዛት

ዝያዳ ተምሃር

ምዕባለ ሞያ

ምንጪ ማሕበረሰብ

ጸረ ዓሌትነት ምፍላጥ — ጸብጻባትን ናይ ምንባብ ርእይቶታትን

ዝያዳ ተምሃር

ስደተኛታት ናብ ኣማራጺ ሞያ ተክኖሎጂ ዚመርሕ መገድታት (IMPACT)

ሕጋዊ ደገፍ

ኪሕግዙኻ ዚኽእሉ ኽልተ ብናጻ ሕጋዊ ክሊኒካታት ኣለዉና ። እቲ ሓደ ክሊኒክ ነቶም ኣብ ስራሕ ጸገም ዜጋጥሞም ሰባት ይድግፎም እቲ ኻልኣይ ከኣ ነቶም ትሑት ኣታዊ ዘለዎም ሓደስቲ ይሕግዞም እዩ።

ሓድሽ ደገፍ

ኣብተን ኣብ ካናዳ ዘሕለፍኩምወን ናይ መጀመርታ ሒደት ሰሙናት ንኽሕግዘኩም ዝሕግዘኩም ጠቓሚ ነገራት መሪጽና ኢና። ኣብ ከባቢ ቅ. ክ. ብኸመይ ከም እትጐዓዝ ብኸመይ ሕክምና ኸም እትገብርን ንደቅኻ ኣብ ቤት ትምህርቲ ብኸመይ ከም እትምዝግቦምን ዚገልጽ ምኽሪ የጠቓልል፦

ፖሊሲታት

ኣብ ኵሉ ኣገልግሎታትና ተሓታትነት ከም ዚህሉ ንምርግጋጽ እተፈላለየ ፖሊሲታትን መስርሕን ኣሎና። ብዛዕባ ዓማዊልናን ሰራሕተኛታትናን ዘሎና ሓላፍነታትን ብዛዕባ መስርሕ ምጕርምራምናን ዝያዳ ተምሃር ።

ብኸመይ ኢና ብዝሓሸ መገዲ ኸነገልግለካ እንኽእል ? መሰላትን ሓላፍነታትን

ዝያዳ ተምሃር

መስርሕ ስደተኛታት

ኣብ ካናዳ ስደተኛ ንምዃን ብኸመይ ከም እተመልክት [ቪድዮታት]

ዝያዳ ተምሃር

ምንጪ ስደተኛታት

እንግሊዝኛ ንኽትመሃር ዚሕግዝ ናውቲ

ስርዓተ - ትምህርቲ ናይ ኤለክትሮኒካዊ ኽእለት [ምንጪ ምምሃር]

ዝያዳ ተምሃር

ሓቅን ዕርቅን

ናብ ዓድና እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም — [ብብዙሕ ቋንቋታት እተዳለወ ትምህርታዊ ቪድዮታትን መሐበሪታት መጽናዕትን]

ዝያዳ ተምሃር

ኢድካ ኣእቱ

ነቶም ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ዝመጹ ሓደስቲ ሰባት ንምድጋፍ ኣብ ዘሎና ተልእኾ ኣበርክቶ እትገብረሉ መገድታት ነናዲዶ ኣለኻ ?

ነቶም ኣብ ካናዳ ህይወቶም ዚሃንጹ ዘለዉ ስደተኛታትን ስደተኛታትን ብኸመይ ሓይሊ ኽትህቦም ከም እትኽእል ንምፍላጥ ነዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ኣማራጺታት መርምሮ።

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ