ናብቲ ኻብ መሃይምነት ኣትሒዝካ ኽሳዕ ናይ ካናዳ ቛንቋ ቤንችማርክ (CLB) ዝርከብ ናይ እንግሊዝኛ ተማሃሮ እተዳለወ ናይ ሪኮንሲሌሽን Awareness LINC Lesson (RALL) ጥቕላላት እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ።

እዚ ናውቲ እዚ ነቶም ናብ ካናዳ ዝመጹ ሓደስቲ ሰባት ዚወሃብ ትምህርቲ ቛንቋ (ሊንሲ) እንግሊዝኛ ተባሂሉ እዩ ተነዲፉ፣ ኣብ ፖርትፎሊዮ እተመስረተ ገምጋም ቋንቋ (PBLA) ዚኸውን ናውቲ እውን ኣለዎ። ይኹን እምበር እቲ ናውቲ ብቐዳምነት ኣብ ዕግበት እተመርኰሰ ስለ ዝዀነ ካልኦት ብህዝቢ ዚምወል ውድባት መደባት ወይ መሳለጥያታት ኪጥቀሙ ይኽእሉ እዮም፣ እዞም ውድባት እዚኣቶም ብዛዕባ እቶም ኣብዘን ሃገራት እዚኣተን ዚነብሩ ደቀባት ከምኡውን ብዛዕባ እቲ ነዚ ሕጂ ዘሎ ዅነታት ዚቐርጾ ዘሎ ኣዕናዊ ታሪኻዊ ፍጻመታትን ዘይፍትሓውነትን ኬፋልጡ ይደልዩ እዮም።

እቶም ደቀባት ድምጾም ኣብቲ RALL ዚበሃል ጽሑፍ ኣገዳሲ ግደ ኣለዎም ንዅሉ ትሕዝቶ ትምህርቲ ድማ ብልክዕን ሓቅነትን ኣማኸርቲ ደቀባት መርሚሮምዎ እዮም። ኣብዚ ትምህርቲ እዚ እተሳተፉ ሰባት ዕርቂ እንታይ ማለት ምዃኑን ክፍሊ ናይቲ ንመጻኢ ናይዛ ሃገር ኣወንታዊ ለውጢ ብኸመይ ከም ዝኸውንን ይሓስቡ ኢዮም።

እዛ ኣብ ላዕሊ ዘላ ቪድዮ ኮሪ ዊልሰንን ታሚ ፒርስን ንዝበሃሉ ነዚ ሃብቲ እዚ ኣብ ምምዕባል ኣገዳሲ ግደ ዝነበሮም ኣማኸርቲ ደቀባት ተፋልጦም ።

ኵሉ እቲ እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ቱ ሆምላንድስ ዘርእስታ ብካማላ ቶድ ኦቭ ደቀባት ሲቲ ሜድያ እተመርሐት ቪድዮ ኸምኡውን እታ ብኮሪ ዊልሰን እተጻሕፈት ምስኡ ዘላ መሐበሪ መጽናዕቲ እተመስረተ እዩ። እቲ ናውቲ ንእተፈላለየ ደረጃታት ሲ. ኤል. ቢ.

እዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ መሐበሪ መምህር ብዛዕባ ትሕዝቶ RALL ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ብዛዕባ ቓላት ምኽሪ ግቡእ ተወሳኺ ትምህርቲ ንምርካብ ከምኡውን ምስ ደቀባት ወይ ሃገራት ብምርኻብ ምብጻሕ ይዕድም ።

ምሉእ መምርሒ መምህር ኣራግፍ

ኣብ ስርዓተ - ትምህርቲ RALL እንታይ ተጠቓሊሉ ኣሎ ?

 

ንገንዘብካ ኣብ ትምህርቲ ኸተእትዎ ትደሊዶ ?

ነዚ ናጻ ሃብቲ እዚ ኽትረኽቦ እንተ ኽኢልካ ነቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ፎርም ሕቶ ምንጪ ምልኣዩ፦

ናይ ምንጪ ሕቶ ፎርም

 

ንዅሉ እቲ ኣብ RALL ዘሎ ናይ ምምሃር ክእለት ዝኸውን ናይ መእተዊ ፓስዎርድ ድሮ እንተድኣ ረኺብካዮ ነቲ ናይ ትምህርቲ መደባትን ቪድዮታትን ናይ ተማሃሮ ናውቲ ንምግምጋም በጃኻ ነዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሊንክ ጠውቕ -

ናይ ምምሃር ክእለትናብ ዕግበት ኣተኵሩ