ናብ ዓድና እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም - multilingal Videos & Study Guides

ብ2020ኢ. ኤን. ኤስ. ቢ. ሲ. ንሸውዓተ ደቒቕ ዚኣክል ናብ ዓድና እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ዚብል መምርሒ ቪድዮን መጽናዕትን ኣዳለወት፣ እዛ ቪድዮ እዚኣ ነቶም ሓደስቲ ሰባት እተጥቅዕ ብዛዕባ ፈርስት ኔሽንስ ኦቭ ካናዳ ዝያዳ ንኺመሃሩ ድማ ኣጋጣሚ ትኸፍተሎም እያ።

ኤስ. ቢ. ሲ. ዚቕጽል ደረጃ እቲ ምንጪ ኣጀሚሩ ኣሎ ፣ እዚ ኸኣ ነቲ መሐበሪ መጽናዕቲ ናብ ስጳንኛ ፋርሲ ዓረብኛ ቻይንኛ ኮሪያኛ ፑንጃቢ ምትርጓም ዜጠቓልል እዩ ።

እዚ ኽልቲኡ ሃብቲ እዚ ክፍሊናይቲቢ. ሲ.

እቲ ናይ ቪድዮን መጽናዕትን መምርሒ ንተዓዘብቲ ብዛዕባ እቲ ደቀባት ዘለዎም ስነ-ምግባራዊ ስርዓታትን ባህልን የፋልጦም ብዛዕባ እተን ኣብ መላእ ካናዳ ዘለዋ ፈርስት ኔሽንስ ዝያዳ ፍልጠት ከም ዝህልወካ ዝገብር ሓጋዚ ሓበሬታ ድማ ይህብ። እዚ ትርጕማት እዚ ንዓኻትኩምን ንኻልኦት ሓደስቲ ሰባትን ንታሪኽ ብሪትሽ ኮሎምብያ ብዝሓሸ መገዲ ንኽትርድእዎ ጠቓሚ ምንጪ ክኸውን ተስፋ ንገብር።

ብ1 ታሕሳስ 2021 ነዚ ምንጪ እዚ ጀመርናዮ፣ ኣብ መንጎ ካማላ ቶድ ኣብ መንጎ ጸሓፍን ዳይረክተርን ኣሰናዳእን ከምኡውን ኣብ ኢ. ኤን. ኤስ. ነቲ ዝርርቦም ኣብዚ ርኣዮ ።

"ድምጽን ሓቅታትን ደቀባት ነዘን ሕጂ ካናዳ ተባሂለ እትፍለጥ ሃገራት ምፍላጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ነዚ ብዛዕባ ጽባቐን በበይኑ ዝዓይነቱን ቋንቋታትና መሬትና ፍልጠትና ከምኡውን ተጻዋርነትና ዝገልጽ ዛንታታት ብሓንሳእ ምእላም ፍሉይ መሰል ኢዩ ነይሩ። ብዙሓት ሰባት ኣብዚ እንቋዕ ደሓን መጻእኩም ዝብል መግለጺ ክምስክሩን ክካፈሉን ብምኽኣሎም ኣዝየ ኢየ ዘመስግን።" — ካማላ ቶድ

ንዅሉ እቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ቪድዮታትን መምርሒታት መጽናዕትን ርኣዮ፦
ተወሳኺ ቛንቋታት ፦

"ነዚ ቐጺሉ ዘሎ ደረጃ ናይቲ ናብ ዓድና እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ዝብል ተበግሶ ክንጅምሮ ብምኽኣልና ኣዚና ኢና ተሓጒስና ትሕት ኢልና ድማ ኢና። እዚ ንእሽቶ ግን ከኣ ኣገዳሲ ኽፍሊ ዕዮና ነቲ ሓደስቲ ሰባት ብዛዕባ ደቀባት ካናዳ ዘለዎም ፍልጠት ንምምሕያሽ ከምኡውን ንሓቅን ምትዕራቕን ዝግበር ደገፍ ንምምሕያሽ ኢዩ ። ነቶም ነዚ ዝገበሩ ብጾትናን ተሓባበርትናን ልባዊ ምስጋና ነቕርበሎም ኢና።" — ጆናታን ኦልድማን

 

 



ናብ ዕግበት ኣተኵሩ