ድሕሪ ኻልኣይ ደረጃ ዚስራዕ ኣማራጺታት መደባት ክብሪ ረኺብካ ቤት ትምህርቲ ከምኡውን ናይ ተማሃሮ ገንዘባዊ ረድኤት ሓበሬታ ኣብዚ ርኸብ።

WorkBC – ንስራሕካ መደብ ከተውጽእ ዚሕግዘካ እተፈላለየ ናውቲ ርኸብ ድሕሪ ኻልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ መደባትን ስራሕን ንምምሕያሽ ክእለትካ ንምምሕያሽ ከምኡውን ንትምህርቲኻን ንስራሕካን ዚኸውን ኣማራጺታት መርምር።

ናይ ቢሲ - (ITA) ትካል ናይ ኢንዱስትሪ ስልጠና ነቲ ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ዘሎ ክኢላ ኣገባብ ንግዲ ይመርሖን የተሓባብርን ኢዩ ። ኢንሳይክለሽን ምስ ኣስራሕቲ ሰራሕተኛታት ኢንዱስትሪ ሸቃሎ ኣቕረብቲ ስልጠና ከምኡውን ምስ መንግስቲ ዀይኑ ብቕዓት የውጽእ ስልጠና ይህብ መለክዒታት መደብ የውጽእ ከምኡውን ነቲ ንግዲ ዚኸውን ኣጋጣሚታት ይውስኽ።

ኤጁኬሽን ፕላነር ቢሲ - ነቲ ድሕሪ ኻልኣይ ደረጃ ዚስራዕ መደባት ከተወዳድሮ ዜኽእለካ ብህዝቢ ዚምወል ምንጪ ። መደብ ትምህርቲ ነቶም ዚመሃሩ ሰባት ብዛዕባ ትምህርቶምን ሞያኦምን ጽቡቕ ፍልጠት ዘለዎ ውሳነ ንኺገብሩ ይሕግዞም እዩ።

ጨንፈር ቤት ጽሕፈት ናይ ብሕቲ ስልጠና ትካላት (PTIB) - ነቲ ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ እተመዝገበ ናይ ብሕቲ ሞያ ስልጠና ዝህብ መሰረታዊ ናይ ትምህርቲ መዐቀኒታት የቕውም ብኽብሪ ዝእመኑ ትካላት ከማልኣኦ ዝግባእ መለክዒታት ድማ የቕውም ።

SchoolFinder – ነቲ ኣብ ካናዳ ዚርከብ ኣማራጺታት ሞያን ትምህርትን መርምሮ ። ገለ ኻብኡ ሞያ ምንዳይን ውዑይ ሞያን ካልእ ከምኡ ዓይነት ሞያን የጠቓልል።

. ሲ. ኣብ መንጎ ኮለጃትን ትካላትን ዩኒቨርሲቲታትን ንምእታውን ንምግላጽን ንምትሕልላፍን እተገብረ ምድላዋት ብሓላፍነት ይከታተል ።

ስቱደንትኤድ ቢ. ሲ. - ነቶም ብቑዓት ተመሃሮ ብለቃሕ ህያባት ብናጻ ትምህርቲ ከምኡውን ብኻልእ መደባት ገይሮም ነቲ ድሕሪ ኻልኣይ ደረጃ ትምህርቶም ዚኸፍልዎ ወጻኢታት ትሕግዞም እያ ።ናብ ዕግበት ኣተኵሩ