ብዛዕባ ስራሕ ዚገልጽ ሓበሬታ ብዛዕባ ስራሕ ዚገልጽ መምርሒታት ከምኡውን ብዛዕባ ዕዳጋ ሸቃሎ ካናዳ ዚገልጽ ሓበሬታ ርኸብ። እዛ ገጽ እዚኣ ኣብ ካናዳ ኽትሰርሕ መእተዊኻ እያ።

ኣብ ካናዳ - ፈደራላዊ ብኢንተርነት ኣቢልካ ሓበሬታ ዕዳጋ ሸቃሎ ምርካብ ነቶም ተጠቀምቲ ብዛዕባ ስራሕን ሞያን ብናጻ ሓበሬታ ይህቦም እዩ ፣ ገለ ኻብዚ ሓበሬታ እዚ ብዛዕባ እተፈላለየ ስራሕን ደሞዝን ኣብቲ ኸባቢ ዚወሃብ ስልጠናን ምስኡ ዚተሓሓዝ ዓንቀጻት ዜናን ዚገልጽ እዩ ። እዚ ወብ ሳይት እዚ ኻብ ጆብ ባንክ ካብ ኮሚሽን ህዝባዊ ኣገልግሎት ከምኡውን ካብ ሓይልታት ካናዳ እተላእከ ናይ ስራሕ ደብዳበታት የርኢ ።

እቲ ንስደተኛታት ዚኸውን ናይ ስራሕ ፕሮፌሰር ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ስራሕካ ብኸመይ ከም እትለማመድ ንኽትርዳእ ኪሕግዘካ ይኽእል እዩ ። ብዘይካዚ ምስ ክእለትካን ስልጠናኻን ተመክሮኻን ዚሰማማዕ ስራሕ ንምርካብ ክትወስዶ እትኽእል ስጕምትታት ዚገልጽ ሓበሬታ ዝሓዘ እዩ ። ኣብ ቅ. ክ. ቅድሚ ምብጻሕካ መብዛሕትኡ እዚ ስጕምትታት እዚ ኺውሰድ ይከኣል እዩ ።

እዚ ብናይ ቫንኮቨር ህዝባዊ ቤተ - መጻሕፍቲ እተጠርነፈ ክኢላታት ስደተኛታት ኢንፎሰንትረ ናይ ስራሕ መሐበሪታት ብዛዕባ 71 ክኢላታት ንግድን ሞያታትን ዝገልጽ ናይ ስራሕ መምርሒታት ሒዙ ኣሎ ፣ ገለ ኻብዚ ኸኣ ናይ ስራሕ መግለጺታት ናይ ስራሕ ኣረኣእያ ትጽቢታት ደሞዝ ማሕበራት ክኢላታት ብቕዓታት ከምኡውን ናይ ስራሕ ምንዳይ ኢዩ ።

ናሽናል ኦኬሽናል ክላሲፊኬሽን (NOC) — ብሰብኣዊ ገንዘብን ክእለትን ምዕባለ ካናዳ እተጠርነፈ እዚ መሰረት ሓበሬታ እዚ ኣብ ካናዳ ብዛዕባ እተረኽበ ልዕሊ 40,000 ስራሕ ዝገልጽ መግለጺ ይህብ ኣብ 500 ናይ ስራሕ ጕጅለታት እተኸፋፈለ ከምኡውን ኣብ ደረጃ ክእለትን ክእለትን እተመርኰሰ ማትሪክስ ይህብ ።

WorkBC – ብዛዕባ ብዝሒ ህዝቢ ቢ. ሲ. ዚርአ ለውጥታት ኣንፈት ስራሕ ቍጠባ ስታቲስቲክስ ዞባ ከምኡውን ብዛዕባ ዕዳጋ ሸቃሎ ዚገልጽ ሓበሬታ ።ናብ ዕግበት ኣተኵሩ