መደብ ቀብሪ 2024

ኣብ ካናዳ ንመጻኢኦም ንምህናጽ ንዝመጹ ሓደስቲ ሰባት ምድጋፍ

ሕጂ እቲ ናይ 2024 ቤት ትምህርቲ ፕሮግራምና መመልከቲ ኽፉት ኰይኑ ኣሎ!

በቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ፕሮግራምና ኣቢልካ ንመጽናዕትኻ ዝኸውን ገንዘብ ንምርካብ ከተመልክት እንተ ደሊኻ በጃኻ ነዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ፎርም ዛዝሞ ።

ናይ ኢሶፍቢሲ ቡርሳሪ ፕሮግራም ንዓማዊል ንተመሃሮ ከምኡውን ንወለንተኛታት ጥራይ ከም ዝርከብ ኣስተብህል ።

ገለ ሕቶታት እንተ ኣልዩካ በጃኻ ምስ ሳዳፍ ማክሱዲ ምስ ኣተሓባባሪ ኣካያዲ ስራሕን ምስ መራሒ መደብ ቡርሳሪን ተራኸብ sadaf.maqsoodi@issbc.org

ብቑዓት ንምዃን ዜድሊ ብቕዓታት

እቶም ኣመልከትቲ ንቐብሪ ክሓስቡሉ እንተድኣ ዀይኖም ነዚ ዝስዕብ መለክዒታት ከማልኡ ኣለዎም -

 • እዚ ናይ ሕጂ ወይ ናይ ቀደም ዓማዊል ISSofBC ተማሃራይ ወይ ወለንተኛ ዀይኑ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ዓመት (ሓምለ 2021 - ሓምለ 2024) ኢዩ ። 
 • ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ዝነብርን ቀዋሚ መንበሪ ዘለዎን ኢዩ ። 
 • ድሕሪ ኻልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ንኽካፈል ተመዝገበ። 
 • ነቲ ድሕሪ ኻልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ዚወጽእ ወጻኢታት ትምህርቲ ብገንዘብ ኪሕግዞ ኣለዎ። 
 • ኮርስ/ፕሮግራም መጽናዕቲ ኻብ መስከረም 2024 ክሳዕ ነሓሰ 2025 ክኸውን ኣለዎ። 

ኣወዓዕላኻ ኣገዳሲ ዕለት

ኣብ ታሕቲ ነቲ ኣብ ቡርሳሪ መመልከቲ ወረቐት እንጥቀመሉ ቐንዲ ዕለት ተዘርዚሩ ኣሎ። ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ደረጃ ኣብ ዚቕጽል ስጕምትታት ምትዕርራይ ክትገብር ኢኻ።

 • መመልከቲ ወረቐት ፦ 20 ሰነ
 • መመልከቲ ወረቐት ፦ 21 ሓምለ
 • ተቐበልቲ ምልክታ፦ ነሓሰ
 • ምልክታታት፦ ኵሎም ሰራሕተኛታት ብ26 መስከረም የብዕሉ

ን2024 እተቐበርናዮ ገንዘብ

ብዘይ እቲ ዜደንቕ ደገፍ እቶም ለገስቲ መደብና ኣይምተኻእለን ነይሩ ። ንነፍሲ ወከፍ ወሃቢ ስለቲ ዝገበርዎ ወፈያ ኣዚና ኢና እነማስወሉ እዚ ድማ ነቶም ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ዝርከቡ ሓደስቲ ሰባት ዝረኸብዎ ኣጋጣምን ክእለትን ትምህርትን ኣጸቢቑ ዘደንፍዕ ኢዩ ። ዝርዝር ናይዚ ዓመት እዚ ቐብሪ ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ኣሎ።

ቤት ጽሕፈት ቍጠባዊ ኣገልግሎት ኣርቡተስ

ኣርቡቱስ ፋይናንሻል ብቝጠባዊ ምትእምማን ናይ ኣእምሮ ሰላም ንምርካብ ንንግዳዊ ትካላት መኽሰብ ንዘይብለን ውድባት ከምኡውን ንውልቀ-ሰባት ሰፊሕ ገንዘባዊ ኣገልግሎት ይህብ ኢዩ። ኣርቡቱስ ፋይናንሻል ንሓደስቲ ሰባት ኣብ ትምህርቶም ገንዘባዊ ደገፍ ምእንቲ ኺገብሩሎም ነዚ ቐብሪ እዚ ኣቚምዎ እዩ ፣ እዚ ኸኣ ኣብ ሸቶ ሞያኦም ንኺበጽሑ የኽእሎም ። 

እቲ 2,500 ዶላር ኣመሪካ ዘዋጽእ ኣርቡቱስ ፋይናንሻል ቢሮ ንሓደ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመታት ናይ ኢሶፍቢሲ ዓማዊል ተማሃራይ ወይ ወለንተኛ ዝነበረ ብቑዕ ተቐባሊ ኢዩ ዝወሃቦ ነቲ ዝመረጽዎ መጽናዕቲ ንምቕጻል ከኣ ቍጠባዊ ሓገዝ የድልዮ ። 

መቓብር ደ ጃገር ቮልከንት

ደ ጃገር ቮልከናንት ነቲ ትካላት ግብረ-ሰናይን መኽሰብ ዘይረኽባ ውድባትን ዜድልየን ፍሉይ ነገራት ንምምላእን ነቲ ፍሉይ ዕላማአን ንኺፍጽማ ንምሕጋዝን እተፈላለየ ሕጋዊ ኣገልግሎት ይህብ እዩ። ምኩራት ጠበቓታትን ሰራሕተኛታትን ዘለውዋ ጕጅለ ነቲ እቶም መኽሰብ ዘይረኽቡ ዓማዊላ ዜጋጥሞም ብድሆታት ይርድእዎ እዮም፣ እዞም ዓማዊል እዚኣቶም መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቶም ድሩት ግዜን ዓቕምን ዘለዎም ወለንተኛታት እዮም ዚምርኰሱ። 

ናይ 2,500 ዶላር ኣመሪካ ደ ጃገር ቮልከናንት ቢሮ ንሓደ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ናይ ቢሲ ዓማዊል ተማሃራይ ወይ ወለንተኛ ዀይኑ ዝዓዪ ብቑዕ ተቐባሊ ቀሪቡ ኣሎ ። እቲ ቐብሪ ነቶም ኣብ ሕጋዊ መጽናዕቲ እተመዝገቡን ኣብ ሕጋዊ ትካላት ሞያ ኺስዕቡ ዚደልዩን ተመሃሮ ተባሂሉ እዩ ተዳልዩ ። 

ዝያዳ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ በጃኻ ኣብዚ ጠውቕ 

ዶ / ር ንሳን ዶ / ር ቻን ቡርሳሪን

ዶክተር ኣንድሪው ቻን ብ1972 ናብ ካናዳ መጸ ካብ ዩኒቨርሲቲ ቶሮንቶ ድማ ናይ ስኒ ዲግሪ ረኸበ ። ዶክተር ኢለይን ብ1974 ናብ ካናዳ መጸት ካብ ዩኒቨርሲቲ ብሪትሽ ኮሎምብያ ድማ ናይ ስኒ ዲግሪ ረኸበት ። ኣብዚ እዋን እዚ ኽልቲኦም ጡረታ ወጺኦም ኣለዉ ብዙሕ መገሻታት ይጐዓዙ ጎልፍ ይጐዓዙ ብእግሮም ይጐዓዙ ከምኡውን ወለንተኛታት ኰይኖም የገልግሉ ኣለዉ። 

ዶ / ር ዶ / ር ንሳን ዶ / ር ቻን ቡርሳሪን ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ናይ ኢሶፍቢሲ ዓማዊል ተማሃራይ ወይ ወለንተኛ ንዝዀኑ ኽልተ ብቑዓት ተቐበልቲ (ነፍሲ ወከፎም 2,500 ዶላር ኣመሪካ) ይቐርበሎም ኢዩ ። 

መቓብር ሰራሕተኛታት ISSofBC

ነዚ ሓድሽ ቀብሪ እዚ እተፈላለዩ ኣባላት ISSofBC ነቲ ድሕሪ ኻልኣይ ደረጃ ትምህርቲ እቲ ተቐባሊ ዘለዎ ትምኒት ንምድጋፍ ነዚ 2,500 ዶላር ኣመሪካ ዝኸውን ቀብሪ እዚ ኣበርክቶ ገይሮም ኢዮም። 

ነቶም ለገስቲ ምድጋፍ ነዚ ዝስዕብ የጠቓልል - 

 • ጆናታን ኦልድማን 
 • ስሙ ዘይተፈልጠ ደጋፊት ወሃቢ 
ቀብሪ ወለንተኛ ጂም ታልማን

እዚ ቐብሪ እዚ በቲ ንነዊሕ እዋን ኣባል ቦርድ ISSofBC ዝነበረ ጂም ታልማን ዝስሙ ወለንተኛ እዩ ተሰምዩ። ኢሶፍቢሲ ነቶም ድሕሪ ኻልኣይ ደረጃ ትምህርቶም ኣብ ሓደ ኣኽቢርካ ዚርአ ትካል ዚመሃሩ ሓደስቲ ሰባት ነቲ ጂም ንኢሶፍቢሲ ዚህቦ ኣገልግሎትን ተልእኾኡን ንምጽምባልን ኣፍልጦ ንምሃብን ነዚ መቓብር እዚ ምቕራቡ የሐብኖ እዩ። 

ደገፍ እቲ ለጋሲ ፦

 • ግሮስማንን ስታንሊን ጠበቓታት ንግዲ

እቲ ናይ ጂም ታልማን ቢሮ 2,500 ዶላር ኣመሪካ ንሓደ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ናይ ኢሶፍቢሲ ዓማዊል ተማሃራይ ወይ ወለንተኛ ዝነበረ ብቑዕ ተቐባሊ ይቐርበሉ ነቲ ዝመረጽዎ ዓይነት መጽናዕቲ ንምቕጻል ከኣ ገንዘባዊ ሓገዝ የድልዮ ። 

ቀብሪ ማይክል ዳንቹክ

ምስ Investors Group ኣማኻሪ ቝጠባ ዀይኑ ዝዓዪ ማይክል ዳንቹክ ንእተፈላለየ ናይ ማሕበረሰብ ተበግሶታት ኣጸቢቑ ይድግፍ ኢዩ ሸቶታት ናይዚ ተበግሶታት እዚ ንምድንፋዕ ድማ ግዜኡን ጕልበቱን ጥሪቱን ብንጥፈት ኣበርክቶ ገይሩ ኢዩ። ነዚ ቐብሪ እዚ ኸኣ ነቶም ሓደስቲ ሰባት ኣብ ካናዳ ንኺነብሩ ንምሕጋዝ ዝገበሮ ቘራጽነት እዩ ነይሩ። 

እቲ 2,500 ዶላር ኣመሪካ ዘዋጽእ ማይክል ዳንቻክ ቢሮ ንሓደ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመታት ናይ ኢሶፍቢሲ ዓማዊል ተማሃራይ ወይ ወለንተኛ ዝነበረ እሞ ነቲ ዝመረጽዎ መጽናዕቲ ንምቕጻል ገንዘባዊ ሓገዝ ዘድልዮ ብቑዕ ተቐባሊ ይቐርበሉ ።

ኤም. ኤን. ፒ.

ኤም. ኤን. ፒ. ሓንቲ ኻብተን ካብ 1958 ኣትሒዘን ንውልቀ-ሰባትን ንግድን ውድባትን ብሓበን ዜገልግላ ኣብ ካናዳ ዚርከባ ቐዳሞት ትካላት ክኢላታት ኣገልግሎት እያ። ድልዱል ርክብ ብምምስራት ኣብ ዓማዊልና ዘተኰረ ሕሳብ ምኽሪ ግብሪ ከምኡውን ኤለክትሮኒካዊ ኣገልግሎት ንህብ ኢና። ዓማዊልና ኣብ ዝዀነ ይኹን ንግዲ ኣሳልጦ ንምርካብ ካብቲ ኣብቲ ኸባቢ ዘሎ ኣረኣእያ ተበጊሶም ብሕታዊ ስልትታት ይጥቀሙ እዮም። ኤም. ኤን. ፒ. ኣብ ኵሉ እንገብሮ ነገራት ንጽህናና ኣብነታዊ ምግባር ትሕትናን ኣኽብሮትን ምርኣይ ከምኡውን ነቲ እንነብረሉ ማሕበረሰብ ምቕባል ስራሕ ከምኡውን ምጽዋት ዝኣመሰለ ስነ-ምግባራዊ ስርዓታት ንልዕሊ 60 ዓመት ኮምፓስና መሪሕዋ ኢዩ። ኣብ መትከልና ኸም እንጸንዕ ዚገብረና ኸውሒ ንሳቶም እዮም፣ ሓቀኛታት ከም እንኸይድ ዚገብረናን ንኸነተኵር ዚድርኸናን ባህርይ ።

ኤም. ኤን. ፒ. ኣር. 2,500 ዶላር ኣመሪካ ንሓደ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ናይ ኢሶፍቢሲ ዓማዊል ተማሃራይ ወይ ወለንተኛ ዀይኑ ዘገልገለ ብቑዕ ተቐባሊ ይቐርበሉ ኣብ ናይ ንግዲ ፕሮግራም ተወሳኺ ትምህርቲ ንምድጋፍ ንማሕበረሰቦም ከኣ ጽኑዕ ቈራጽነት ኣለዎ።

ፒትሮ ዊድመርን ረኔ ቫን ሃልም ቡርሳሪን

ፒትሮ ዊድመር ዓብዩ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ዝርከብ ናይ ኤለክትሪክ ምህንድስና ትምህርቱ ዛዘመ ኣብ መፋርቕ 70ታት ከኣ ናብ ካናዳ ገዓዘ። ኣብ ምምሕዳር ፕሮጀክትታትን ኣሰራርሓን ዕስራ ዓመት ተመክሮ ኣለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ኸኣ ምስ pm-volunteers.org መሪሕ ግደ ዘለዎ ወለንተኛ ንምዃን ኣገዳሲ ግዜ ይውፍዮ ኣሎ። 

ረኔ ቫን ሃልም ኣብ መጀመርታ 50ታት ምስ ወለዳ ኻብ ሆላንድ ምስ ተሰድደት ኣብ ቫንኮቨር እያ ዓብያ ። ኣብ መላእ እታ ሃገር ኣብ ዝርከብ ዓበይቲ ህዝባዊ ናይ ብሕቲ ከምኡውን ትካላት እንተላይ ኣብ ሃገራዊ ኣዳራሽ ካናዳ ከምኡውን ኣብ ናይ ቫንኮቨር ስነ-ጥበባዊ ምርኢት እትሰርሕ ናይ ምርኣይ ክእለት ዘለዋ ሰኣሊት ኢያ። ኣብዚ ቐረባ ግዜ ኑጅ ዝበሃል ንበይና ዝገበረቶ ምርኢት ኣብቲ ኣብ ቫንኮቨር ዝርከብ ኤኲኖክስ ዝበሃል ኣደራሽ ኢዩ ተኻይዱ። 

ፒትሮ ዊድመር ከምኡውን ረኔ ቫን ሃልም ቡርሳሪ 2,500 ዶላር ኣመሪካ ንሓደ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ናይ ኢሶፍቢሲ ዓማዊል ተማሃራይ ወይ ወለንተኛ ዀይኑ ዝዓዪ ብቑዕ ተቐባሊ ይቐርበሉ ኢዩ ። 

ጀኒፈር ናትላንድ ቡርሳሪ

ጀኒፈር ናትላንድ ናይ ቀደም ኣመሓዳሪ ቦርድ ዳይረክተራት ISSofBC ኢያ ። ምክትል ፕረዚደንት ናይ ምምሕዳር ወደብ ቫንኮቨር ፍሬዘር ከምኡውን እተመዝገበ ትውጥን ኣላ ። ጀኒፈር ኣቐድም ኣቢላ ኣብ ከተማ ኒው ዌስትሚንስተር ናይ ማሕበረሰብ መደብ ኣብ ምውጻእ ትዓዪ ነበረት ። 

ጀኒፈር ካብ 2017 ኣትሒዛ ምስ ISSofBC ተጸሚዳ ኣላ ፣ ኣብቲ ግዜ እቲ ንሳን ስድራ ቤታን ኣማኸርቲ እቲ ሰፈር ኰይኖም ወለንተኛታት ኰይኖም ኬገልግሉ ጀመሩ ። ጀኒፈር ኣብ ካልእ ወለንተኛ ዀይና ዘገልገለት ኰይና ካብ 2012 ክሳዕ 2020 ኣብ ናይ ዩኒቨርሲቲ ሳይመን ፍሬዘር ናይ ከተማ መጽናዕቲ ፕሮግራም ኣብ ናይ ክፍሊ ባይቶን ቤት ምኽሪ ኣማኸርትን ኣገልጊላ ኢያ ። ካብ 2010 ክሳዕ 2012 ኮሚሽነርን ምክትል ኣመሓዳሪትን ኮሚሽን መደብ ከተማ ቫንኮቨር ኰይና እውን ኣገልጊላ እያ። 

ጀኒፈር ናትላንድ ቢሮ 2,500 ዶላር ኣመሪካ ንሓደ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ናይ ኢሶፍቢሲ ዓማዊል ተማሃራይ ወይ ወለንተኛ ዀይኑ ዘገልገለ እሞ ነቲ ዝመረጽዎ መጽናዕቲ ንምቕጻል ገንዘባዊ ደገፍ ዘድልዮ ብቑዕ ተቐባሊ ትቐርበሉ ኢያ ። 

ቀብሪ ስድራ ቤት ሳሻ ራማናሪን

ሳሻ ራማናሪን ረመዲዮስን ኩባንያን ነቶም ኣብቲ ኸባቢ ዚነብሩን ኣህጉራውያንን ነጋዶን ንኣሽቱ ንግድን ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ገዛእ ርእሶም ንኼቝሙ ዚሕግዝ ጠበቓ ንግዲ እያ ። ሳሻ ንንግድን ንሓድሽ ማሕበረሰብን ኣጸቢቓ ትድግፍ እያ ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣባል ቦርድ ዳይረክተራት ISSofBC ኢዩ ።

እቲ 2,500 ዶላር ኣመሪካ ዘዋጽእ ናይ ስድራቤት ሳሻ ራማናሪን ቤት ጽሕፈት ንሓደ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመታት ናይ ኢሶፍቢሲ ዓማዊል ተማሃራይ ወይ ወለንተኛ ዝነበረ እሞ ነቲ ዝመረጽዎ ትምህርቲ ንምቕጻል ገንዘባዊ ደገፍ ዘድልዮ ብቑዕ ተቐባሊ ይቐርበሉ ።

መኽዘንን ምቕማጣን

ብ2009 ስቶኪንግን ኩሚንግን ቻርተርድ ክኢላታት ሕሳብ ተመስረተ ። እተን ቅድሚኣ ዝነበራ ኩባንያታት ኣብ ላንግሊ ዋይት ሮክ ከምኡውን ኣብቲ ኸባቢ ኣብ ዝነበረ ማሕበረሰብ ን25 ዓመት ዝጸንሐ ታሪኽ ነበራ። ክሬግ ስቶኪንግን ጀፍ ኩሚንግን ምስተን ካብ እተፈላለየ ሃገራት ዝመጻ ዓበይቲ ትካላት ንሓያሎ ዓመታት ሰሪሐን ኣብ እተፈላለየ ኢንዱስትሪታት ተመክሮ ኣለወን ።

እቲ 5,000 ዶላር ኣመሪካ ዘዋጽእ ናይ ስቶኪንግ ኤንድ ኩሚንግ ቢሮ ንሓደ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመታት ናይ ኢሶፍቢሲ ዓማዊል ተማሃራይ ወይ ወለንተኛ ዝነበረ እሞ ኣብ ናይ ንግዲ መጽናዕትታት ተወሳኺ ትምህርቲ ንምድጋፍ ገንዘባዊ ደገፍ ዘድልዮ ብቑዕ ተቐባሊ ይቐርብ ኢዩ። 

ነቶም ንኣገልግሎት ማሕበረሰብ እንተላይ ንስፖርት መንእሰያት ንምድጋፍ ቈራጽነት ዜርእዩ ኣመልከትቲ ቐዳምነት ኪወሃቦም እዩ። 

እናዓበየ ዚኸይድ መቓብር ዕቝባ

ትሪቭ ስደተኛታት ኣብ ቫንኮቨር ብሪትሽ ኮሎምብያ እተመስረተት ተማሃሮ ዝመርሕዎ መኽሰብ ዘይርከቦ ማሕበር ኢያ። ነቶም ዝመጹ ስደተኛታት ኣብ ካናዳ ናይ ሙዚቃ ትምህርቲ ንኽረኽቡ ንምሕጋዝ ኢዩ ። ኣብተን ኣብ ሳልሳይ ዓለም ዚርከባ ሃገራት ግብረ-ሰናይ ቅልውላውን ብድሆታትን ኣስፋሕፊሑ ስለ ዘሎ ተልእኾ እቶም ስደተኛታት ነቲ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዅነታት ዕሽሽ ተባሂሉ ዚርአ መዳያት ህይወት ማለት ሙዚቃ ምሃብ እዩ። 

እቲ 2,500 ዶላር ኣመሪካ ዝግበረሉ ትራይቭ መዕቈቢ ቤት ጽሕፈት ንሓደ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ናይ ኢሶፍቢሲ ዓማዊል ተማሃራይ ወይ ወለንተኛ ዀይኑ ዝዓዪ ብቑዕ ተቐባሊ ይቐርበሉ ኢዩ ኣብቲ ምስ ሙዚቃ እተተሓሓዘ ፕሮግራም ትምህርቱ ንምቕጻል ከኣ ቍጠባዊ ደገፍ የድልዮ። 

ቮልፍጋንግ ስትሪገል ቡርሳሪ

ቮልፍጋንግ ስትሪገል ኣብ ሙኒክ ጀርመን እዩ ዓብዩ ። ኣብ መፋርቕ 70ታት ነቲ ኣብ ማክጊል ዝርከብ ናይ ኮምፕዩተር ስነ-ፍልጠት M.Sc ንምዝዛም ናብ ሞንትሪያል ገዓዘ። ን15 ዓመት ኣብ ምዕባለ ሶፍትዌር ሰሪሑ ኣብ ኤስ. ኤፍ. ብ2007 ኩባንያታቱ ኻብ ዚሸይጥ ኣትሒዙ ኣብ ካናዳን ኣብ መላእ ዓለምን ንልዕሊ 60 ኩባንያታት ኣማኻሪ ዀይኑ ወለንተኛ ዀይኑ ኣገልጊሉ እዩ። 

ቮልፍጋንግ ስትሪገል ቡርሳሪ 5,000 ዶላር ኣመሪካ ንሓደ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ናይ ኢሶፍቢሲ ዓማዊል ተማሃራይ ወይ ወለንተኛ ዀይኑ ዘገልገለ እሞ ነቲ ዝመረጽዎ ትምህርቲ ንምስዓብ ገንዘባዊ ደገፍ ዘድልዮ ብቑዕ ተቐባሊ ይቐርበሉ ። 

ሮፐር ግሪየል ኤል. ፒ.

ሮፐር ግሪል ኤል. ፒ. ብ2006 በቶም ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ኻብ እተገብረ ኽልተ ምርኡያት ናይ ስራሕን ናይ ሸቕልን ሕጊ እተኣኻኸቡ ጠበቓታት ተመስረተ ። ሎሚ ኣብ ምዕራባዊ ካናዳ ሓንቲ ኻብተን ዝዓበያ ናይ ስራሕን ናይ ሸቕልን ትካላት ኢና ዳርጋ ኣብ ኵሉ ኽፍልታት ቍጠባ ልዕሊ 50 ዝዀኑ ጠበቓታት ናይ ስራሕ ቦታ ንዓማዊል የገልግሉ ኣለዉ ገለ ኻብዚኣቶም ከኣ ገለ ኻብቶም ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያን ኣብ መላእ ካናዳን ዝርከቡ ዝዓበዩን እተራቐቑን ኣስራሕቲ ናይ ውልቀ - ሰብን መንግስትን ኢዮም ። ካብ 2012 ኣትሒዙ መጽሔት ጠበቓ ካናዳ ሓንቲ ኻብተን ኣብ ካናዳ ዚርከባ ብሉጻት 10 ትካላት ሕጊ ሸቃሎን ስራሕን ቡቲክ ከም ዝዀንና ስም ኣውጽኣልና። 

ሮፐር ግሪል ኤል. ኤል. ኤል. ቢ. ቢ. ሲ. ንሓደ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ናይ ኢሶፍቢሲ ዓማዊል ተማሃራይ ወይ ወለንተኛ ዝነበረ ብቑዕ ተቐባሊ ቀሪቡ ኣሎ ። እዚ ቐብሪ እዚ ነቶም ኣብ ሕጋዊ መጽናዕቲ እተመዝገቡ ንተመሃሮን ኣብ ሕጋዊ ትካላት ሞያ ንምስዓብን ተባሂሉ እዩ ተዳልዩ ። 

ነቲ ብኑክልየስ ዚምራሕ ቤት ትምህርቲ ልዕል ኣበሎ

ኑክልየስ ብ2001 እተመስረተ ዀይኑ ኣብ መላእ ካናዳ ንዚርከባ ንኣሽቱን ማእከላይን ንግዳዊ ትካላት ብዙሕ ገንዘብ ዚኽፈሎ ናይ ሓበሬታ ኣገልግሎት ኣብ ምሃብ ዘተኰረ ካናዳዊ ኣወሃሃዲ ሓበሬታ እዩ። ክሳዕ ሓምለ 2022 ኑክልየስ ኣብ ቫንኮቨር ቢ. ሲ. ከምኡውን ኣብ መላእ እታ ሃገርን ኣብ መላእ ዓለምን ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ዘለዋ 80 ኣባላት ዘለውዋ ጕጅለ ኢያ ። ዝያዳ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ በጃኻ ኣብዚ ጠውቕ  

ነቲ ብኑክልየስ ዝምራሕ ናይ ትምህርቲ ቤት ጽሕፈትካ ክብ ኣበሎ ንሓደ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ናይ ኢሶፍቢሲ ዓማዊል ተማሃራይ ወይ ወለንተኛ ዀይኑ ዝዓዪ ብቑዕ ተቐባሊ 2,500 ዶላር ኣመሪካ ይቐርበሉ ኢዩ ። 

ቤት ጽሕፈት ሆማዩን ታሄሪ

ስድራ ቤት ታሂሪ ንኣቦኦም ንምዝካር ቡርሳሪ ሆማዩን ታሂሪ ብምቛሞም ተሓቢኖም እዮም ። እዚ ስነ-ስርዓት ቀብሪ እዚ ነቲ ንትምህርቲ ዀነ ንስልጣኑ ዝነበሮ ነቕ ዘይብል ቈራጽነት ብፍላይ ከኣ ነቶም ስደተኛታት ዝዀኑ ደቂ ኣንስትዮ ዝልለዩ ውልቀ-ሰባት ዘኽብር ኢዩ። ዕንቅፋታት ንኽሰግርዎን ትምህርታዊ ትምኒቶም ንኽስዕቡን ነቲ ኣቦኦም ዝሓደጎ ድንጋጽን ግብረ - ሰናይን ለውጢ ዘምጽእ ጽልዋን ንኽቕጽሉን ክትሕግዞም ተባሂላ ኢያ ተዳልያ ። እቶም ተቐበልቲ ብሩህ መጻኢ ንኺሃንጹን በዚ ተበግሶ እዚ ኣቢሎም ንማሕበረሰቦም ትርጕም ዘለዎ ኣበርክቶ ንኺገብሩን ስልጣን ይወሃቦም እዩ ።

ናይ 2,500 ዶላር ኣመሪካ ቢሮ ሆማዩን ታሂሪ ንሓደ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ናይ ኢሶፍቢሲ ዓማዊል ተማሃራይ ወይ ወለንተኛ ዀይኑ ዘገልገለ እሞ ነቲ ዝመረጽዎ ዓይነት መጽናዕቲ ንምቕጻል ገንዘባዊ ደገፍ ዘድልዮ ብቑዕ ተቐባሊ ይቐርበሉ ። 

ቀብሪ ስድራ ቤት ፓስላር

እቶም ብ1995 ካብ ዱባይ ናብ ካናዳ ዝገዓዙ ፓስላር ኣሕዋትን ኣሓትን ንቤት ጽሕፈት ፓስላር ኣቘሙ ። እዞም ኣርባዕተ ኣሕዋትን ኣሓትን እዚኣቶም ካብ ኢራን ዝመጹ ናይ ገዛእ ርእሶም ሞያን መንእሰያት ስድራ ቤታትን ስለ ዝሃነጹ ነቶም ሓደስቲ ኣብ ትምህርታዊ ንጥፈታቶም ንምድጋፍ ቈራጽነት ገይሮም እዮም። እቲ ብሓባር ዘሕለፍዎ ተመክሮታት ንስነ-ምግባራዊ ስርዓታቶም ቀሪጽዎን ንሓይሊ ትምህርቲ ዓሚቝ ሞሳ ኣሕዲሩሎምን እዩ። እዚ ቐብሪ እዚ ነቶም ዝለዓለ ትምህርቲ ዚስዕቡ ሓደስቲ ሰባት ገንዘባዊ ደገፍ ንምሃብ ንገሊኡ ቝጠባዊ ጾር ንምንካይ ከምኡውን ኣብ ኣካዳምያውን ብሕታውን ዕቤቶም ንኼተኵሩ ንምሕጋዝ ተባሂሉ እዩ።

ናይ ፓስላር ፋሚሊ ቢሮ 2,500 ዶላር ኣመሪካ ንሓደ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ናይ ኢሶፍቢሲ ዓማዊል ተማሃራይ ወይ ወለንተኛ ዀይኑ ዝዓዪ ብቑዕ ተቐባሊ ይቐርበሉ ነቲ ዝመረጽዎ መጽናዕቲ ንምቕጻል ከኣ ቍጠባዊ ሓገዝ የድልዮ ። 

ስቲቭን ዣኵሊን ራድ ቡርሳሪ

ስቲቭን ዣኵሊን ራድ ቡርሳሪን 2,500 ዶላር ኣመሪካ ንሓደ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ናይ ኢሶፍቢሲ ዓማዊል ተማሃራይ ወይ ወለንተኛ ዀይኑ ዘገልገለ እሞ ነቲ ዝመረጽዎ መጽናዕቲ ንምቕጻል ገንዘባዊ ሓገዝ ዝሓትት ብቑዕ ተቐባሊ ይቐርብ ። 

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ