ኣብ ዓውዲ ተክኖሎጂ ስራሕ ምርካብ የጸግመካ እንተ ኣልዩ ብዛዕባ ኣማራጺ ሞያ ምሕሳብ ኣብ ምንዳይ ስራሕካ ዓብዪ ኣሳልጦ ኼምጽኣልካ ይኽእል እዩ።

ካልእ ኣማራጺ ሞያ ንምሕሳብ ብሓቂ ድሉው ዲኻ ?

ነዚ ብዛዕባ ገዛእ ርእስኻ ምግምጋም ዚገልጽ ሕቶ እስከ ንውሰድ

 

ታሪኽ ኣሳልጦ

ነዚ ብኸመይ እዮም ገይሮምዎ ? ብዛዕባ እቶም ኣብ ኣማራጺ ሞያ ለውጢ ዝገበሩ ሓደስቲ ሰባት ዚገልጽ ዝዀነ ይኹን ኣሳልጦ ዚገልጽ ዛንታ ጠውቕ፣ እዚ ኸኣ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ እተፈልየን መብዛሕትኡ ግዜ ስርዓታዊ ዘይኰነን ሞያ ሓድሽ መገዲ ንምርካብ ስርዓት ዘለዎ ስራሕ ሓዲጎም እዮም ዚመጹ ማለት እዩ።

ኣሳልጦ ዝረኸብካሉ ጽልዋ

 

ካብ ኣዕሩኽና እተዋህበና ምኽሪ

ነቲ ኣብ ምህንድስና ላይፍ ኤንድ ኣከባብያዊ ስነ-ፍልጠት ከምኡውን ኢንፎርሜሽን ኤንድ ኮምዩኒኬሽን ተክኖሎጅን ዘሎ ኣማራጺ ሞያታት ኣብ ዩቱብ ክትርእዮ ትኽእል ኢኻ።

ጽልዋ ዊቢናራት

 

ህያው ሰሌዳታት ውሕጅ

ነዚ ኣብ ሰለስተ እተፈላለየ ዓውድታት ተክኖሎጅያዊ መሳርሒታት ኪውሰድ ዚኽእል እተፈላለየ መገድታትን ነቲ ብዙሓት ሓደስቲ ሰባት ኣማራጺ ሞያ ንምርካብ ዜጋጥሞም ሓፈሻዊ ስምዒታዊ መገድን ርኣዮ።

ጽልዋ ዘለዎ ህያው ሰሌዳታት ውሕጅ

 

ኢንፎግራፊክስ

ኣብ መወዳእታ ብቝጽሪ ኽትሓስብን ብዛዕባ ኣማራጺ ሞያ ኻበይ ከም እትወጽእን ክትርኢ እንተ ደሊኻ ነቲ እናዓበየ ዚኸይድ ዘሎ ኢንፎግራፊክስ ዚብሃል ክፋል ርኣዮ። ዝዓበየ ቕዳሕ እቲ ስእሊ ንምርካብ በጃኻ ኣብ ዝዀነ ይኹን ካብዚ ዚስዕብ ዓባይቶኻ ጠውቕ።ናብ ዕግበት ኣተኵሩ