ናብ ካናዳ ኽትግዕዝ ትደሊ እንተ ዄንካ ናብ ካናዳ ቕድሚ ምምጻእካን ኣብተን ናይ መጀመርታ ሰሙናትካን ምእንቲ ኽትሕግዘካ ነዛ ተኸታታሊት ቪድዮ ርኣያ። እዘን ቪድዮታት እዚኣተን ናይ ብሕቲ መንነት ናብ ቍጽሪ ማሕበራዊ መድሕን (SIN) ብዛዕባ ምትርጓም ምኽሪ ዝሓዛ እየን ።

ናብ ካናዳ ኽትግዕዝ ክትበጽሕ ወይ ከተጽንዕ እንተ መዲብካ ብዛዕባ መንግስቲ ኽፍሊ ስደተኛታት ንስደተኛታት ከምኡውን ንዜጋታት ካናዳ ኽትጠቅስ ትኽእል ኢኻ። እዚ ወብ ሳይት እዚ ብዛዕባ ዅሉ ሕጋዊ ብቕዓታት መንግስቲ ካናዳ እዋናዊ ሓበሬታ ይህብ እዩ።

ኣብ ርእሲ እዚውን ናብ ካናዳ ንኽትመጽእ ንኽትዳሎ ዝሕግዘካን ኣብተን ናይ መጀመርታ ኣዋርሕ ኣንፈትካ ንኽትፈልጥ ዝሕግዘካን ወግዓዊ መምርሒ መጽሓፍ "ናብ ካናዳ እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም" ዝብል ኣርእስቲ ኣለዎ። እዛ መጽሓፍ እዚኣ ኣብ ፒ. ዲ. ኤፍ.

መንግስቲ ፈደራላዊ መንግስቲ ምስዚ እንቋዕ ደሓን መጻእኩም ዚብል መምርሒ ብሓባር ኰይኑ ናብ ካናዳ ምስ በጻሕካ እተለምደ መደብ ዕርቂ ንኽትገብር ዚሕግዘካ " ናብ ጠንቋሊ ካናዳ ንምምጻእ " ዚብሃል ብኢንተርነት እተዳለወ መሳርሒ የቕርበልካ ኣሎ።

ኣብ ርእሲ እዚ መደብ እዚ ብዛዕባ ኣማራጺታት ትምህርቲ ቛንቋ እውን ክትሓስብ ኣሎካ ። እታ ንካናዳ እተዳለወት ናይ ቋንቋ ስልጠና ዘርእስታ ቪድዮ ነቶም ሓደስቲ ሰባት ኣብ ካናዳ ንምስፍሕፋሕ ወግዓዊ ኽእለት ቋንቋ ኣድላዪ ምዃኑ ንኼለሊ ተባሂላ እያ ተዳልያ ።

ናብ ዜግነት ካናዳ ትጐዓዝ እንተ ኣሊኻ ብቑዕ ምዃንካን ምሉእ መምርሒ መጽናዕቲ ኽትህብን ዜኽእለካ ሓጋዚ ገጻት ይህብ።

ነቶም ናብ ካናዳ ኺግዕዙ ዚሓስቡ ወይ ኣብዚ ቐረባ እዋን ዝመጹ ብዓለምለኻዊ ደረጃ ዝሰልጠኑ ውልቀ-ሰባት እውን መምርሒ መጽሓፍ ክትረክብ ትኽእል እያ። እዛ መጽሓፍ እዚኣ ኻብ ተመክሮኻን ትምህርትኻን ብዙሕ ክትጥቀም ትኽእል እያ ።

ብዛዕባ እቲ ምስ ኣህጉራዊ ብቕዓታት ካናዳ እተተሓሓዘ ሓበሬታ ንምክፋልን ንምድጋፍን ዚሕግዝ ኣህጉራዊ መራኸቢ ብቕዓታት ወይ IQN እውን ክትመሃር ትኽእል ኢኻ።ናብ ዕግበት ኣተኵሩ