እቲ ስደተኛታት ዘቕረብዎ ሕቶ ኣዝዩ ዘደናግር ክኸውን ይኽእል ኢዩ ንሕና ግን ክንሕግዝ ኢና መጺእና። እዘን ኣብ ታሕቲ ዚርከባ ቪድዮታት ብዛዕባ ነፍሲ ወከፍ ስጕምቲ እቲ መስርሕ ሓጋዚ መምርሒ ይህባ እየን ።

ቀዳማይ ስጕምቲ፦ ነቲ መስርሕ ምርዳእ

እዛ ቪድዮ እዚኣ ስደተኛታት ኪዛረቡ ኸለዉ እንታይ ከም ዚጽበዩ ኣሕጽር ኣቢልካ ትገልጽ።

ንቪምዮ ርኣዮ

ካልኣይ ስጕምቲ፦ ምስ ሰራሕተኛመዕረፊ ቢ.ሲ.

ክንድግፍካ ንሰምዕ ኣሎና ። ሓደ ኻብቲ ኣብዚ ጕዕዞ እዚ እትወስዶ ናይ መጀመርታ ስጕምትታት ምስቲ ቐጺልካ እንታይ ክትገብር ከም ዘሎካን እንታይ እተፈላለየ ሰነዳት ከም ዜድልየካን ዚገልጽ ሰራሕተኛ ኻባኻ ምርኻብ እዩ ።

ንቪምዮ ርኣዮ

ሳልሳይ ስጕምቲ፦ ማሕበራዊ ሓገዝ ንምርካብ ኣመልከት

መዓልታዊ ወጻኢታትካ ኽትከፍል እንተ ዘይክኢልካ መንግስቲ ካናዳ ማሕበራዊ ደገፍ ኪህበካ ይኽእል ይኸውን። ብኸመይ ከም እትዓየሉ ምእንቲ ኽትፈልጥ ነዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ቪድዮ ርኣያ፦

 

ንቪምዮ ርኣዮ

ኣርባዕተ ስጕምትታት፦ ናይ ባንክ ሕሳብ ብኸመይ ከም እትኸፍተሉ

ኣብ ካናዳ ኽትሰርሕ ቅድሚ ምጅማርካ ናይ ባንክ ሕሳብ ኪህልወካ ኣለዎ። ንዓኻን ንዜድልየካ ነገራትን ኣየናይ ባንክ ከም ዚጠቕመካ ንምውሳን ክንሕግዘካ ንኽእል ኢና ፣ ስለዚ ነታ ኣብ ታሕቲ ዘላ ቪድዮ ርኣያ እሞ እቲ ዝበለጸ ኣማራጺ ምእንቲ ኽትመርጽ ምስ ሰራሕተኛኻ ተዘራረብ ፦

ንቪምዮ ርኣዮ

ሓሙሽተ ስጕምቲ፦ ናብ ሕክምና ምእታው

ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ዚርከብ ሕክምናዊ ኽንክን ብመደብ ሕክምና ብናጻ እኳ እንተ ዀነ ኣብኡ ምስ በጻሕካ ግና ብቑዕ ክትከውንን ከተመልክትን ኣሎካ ። ሰራሕተኛኻ ኣብዚ መስርሕ እዚ ኺሕግዘካ ዚኽእል እኳ እንተ ዀነ ኣብዛ ኣብ ታሕቲ ዘርእስታ ቪድዮ እውን ብዛዕባኡ ኽትፈልጥ ትኽእል ኢኻ፦

ንቪምዮ ርኣዮ

6ይ ስጕምቲ፦ ፍቓድ ስራሕ ንምርካብ ምምልላስ

ኣብ ካናዳ ስራሕ እንተ ረኺብካ ናብታ ሓዳስ ቤትካ ኽትከይድ ከለኻ ናጽነትን ድሕንነትን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣብ ቅ. ክ. ፍቓድ ስራሕ ክትረክብ እትኽእለሉ ዝበለጸ መገዲ ንኽትርዳእ ክትሕግዘካ እያ፦

ንቪምዮ ርኣዮናብ ዕግበት ኣተኵሩ