ሕቶታት ፦

 1. ኣብ ካናዳ እንግሊዝኛ ብኸመይ ከም ዝማሃር ሓበሬታ የድልየኒ እዩ ።

እቲንኒውኮጀርስ ናብ ካናዳ (ሊንሲ) እንወስዶ ትምህርቲ ነቶም ዓበይቲ ሰባት ብናጻ እንግሊዝኛ ይምህሮም እዩ ። ዜጋታት ካናዳ ኣብ ታሕተዋይ ክፋል መሬት ብቑዓት ኣይኰኑን። ዝያዳ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ ነቲ ገጽ ብኸመይ ከም እትምዝግቦ በጃኻ ርአ።

 1. ስራሕ ንምርካብ ሓገዝ የድልየኒ እዩ ።

ኣብ ብምሉኡ ሜትሮ ቫንኮቨር ንውልቀ-ሰባት ዜድልዮም ናይ ስራሕ መደባትን ኣገልግሎታትን ብዘይ ክፍሊት ንህበኩም ኢና። ዝያዳ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ ኣብ ጥቓኻ ምስ ዚርከብ ISSofBC ዚብሃል ቦታ ተራኸብ ወይ ከኣ ዝርዝር እዚ ሕጂ ዘሎ መደባት ንምርካብ ኣብ ወብ ሳይት ኣገልግሎት ሞያና ርአ።

 1. ንዜጋታት ወይ ኣህጉራውያን ተመሃሮ/በጻሕቲ ዚኸውን ትምህርቲ እንግሊዝኛ ኣሎካዶ?

ኢ. ኤስ. ቋንቋን ሞያን ኮለጅ ቢ. ሲ. ነቲ ኽርከብ ዝከኣል ኮርሳት ንምርካብ ናብ ወብ ሳይት ኤል. ሲ. ሕቶታት ክትሓትት እንተ ደሊኻ 604-684-2325 ወይ ኢ-መይል ጽሓፍ፦ info@lcc.issbc.org

 1. ኣብ ኢ/ኣታዊ ረድኤት ስለ ዘለኹ ክእለት ስልጠና የድልየኒ እዩ። ናበይ እየ ዝኸይድ ? 

ሓገዝ ደሊኻ ናብቲ ዝቐረበ ማእከል ስራሕ ስራሕ ምብጻሕ ።

 1. ኣነ ሓድሽ ስደተኛ እየ። ናይ ስድራ ቤት ጸገማት ኣሎኒ ። መን እዩ ኺሕግዘኒ ዚኽእል ?

ኣብ 604-684-2561 ምስ ሓደ ኻብቶም ኣማኸርቲ ዕርቂ ተራኸብና። ሓገዝ ደሊኻ ናብ ማሕበረሰብ ካባኻ ኺሓትቱኻ ይኽእሉ እዮም ።

 1. ብዛዕባ ኣነባብራ ካናዳ ምእንቲ ኽፈልጥ ምስ ሓደስቲ ሰባት ክራኸብ ኣሎኒ ።

ናይ ኢሶፍቢሲ ናይ መዕረፊ ኣማኸርቲ ፕሮግራም ምስ ሓደ ብዛዕባ ባህልን ኣነባብራን ካናዳ ንኽትመሃር ክሕግዘካ ዝኽእል ወለንተኛ ፈታዊኻ ክወዳደር ይኽእል ኢዩ ። ዝያዳ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ ናብ መደብ መራኸቢ ማሕበረሰብና ኽትከይድ ጽሓፍ።

 1. ናይ ካናዳ ናይ ስራሕ ተመክሮ ኽረክብ ምደለኹ ።

ወለንተኛ ምግባር ኣብቲ ኸባቢ ተመክሮ ስራሕ ንምርካብ ዜኽእል ብሉጽ መገዲ እዩ ። ናይ ኢሶፍቢሲ ፕሮግራም ወለንተኛ ኣብ ውሽጢ ISSofBC ናይ ወለንታ ኣጋጣሚታት ንምርካብ ክሕግዘካ ይኽእል ኢዩ ። ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ ኢ-መይል volunteer@issbc.org

 1. መሕደሪ ኣሎካዶ ?

ብዛዕባ እቲ ኣብ ማእከል እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ISSofBC ዚርከብ መንበሪ ኽትሓትት 604-684-2561 ጸውዕ። ኣብቲ ISSofBC ዚብሃል ወብ ሳይት ተዘርዚሩ ዘሎ ቝጽርታት ምስ ኣገልግሎት መዕረፊ ብምርኻብ ነባሪ መንበሪ ብኸመይ ከም እትረክብ ሓበሬታ ኽትረክብ ትኽእል ኢኻ ።

 1. ካናዳዊ ዜጋ ክኸውን ዝኽእል ብኸመይ እየ?

ስደተኛታት ስደተኛታት ከምኡውን ዜጋታት ካናዳ (IRCC) ዚብሃል ወብ ሳይት ርአ ወይ ከኣ መመልከቲ እንተ ደሊኻ ኣብ ማእከል IRCC 1-888-242-2100 ተሌፎን ርአ። ብቛንቋኻ ሓገዝ ዜድልየካ እንተ ዀይኑ ምስቲ ኣብ ወብ ሳይት ISSofBC ተዘርዚሩ ዘሎ ቝጽርታት ተራኸብ።

 1. ንስድራ ቤተይ ብኸመይ ክምወል እኽእል ?

ስደተኛታት ስደተኛታት ከምኡውን ዜጋታት ካናዳ (IRCC) ዚብሃል ወብ ሳይት ርአ ወይ ከኣ መመልከቲ እንተ ደሊኻ ኣብ ማእከል IRCC 1-888-242-2100 ተሌፎን ርአ። ብቛንቋኻ ሓገዝ ዜድልየካ እንተ ዀይኑ ምስቲ ኣብ ወብ ሳይት ISSofBC ተዘርዚሩ ዘሎ ቝጽርታት ተራኸብ።

 1. ፓስፖርት ወይ ካልእ ሰነድ ጕዕዞ ንምርካብ ከመልክት እደሊ እየ ።

ነቲ ኣብ 1-800-567-6868 ዚርከብ ቤት ጽሕፈት ፓስፖርት ካናዳ ጸውዓዮ ወይ ነዚ ፎርም እዚ ኣብዚ ኣራግፎ። ብቛንቋኻ ሓገዝ ዜድልየካ እንተ ዀይኑ ምስቲ ኣብ ወብ ሳይት ISSofBC ተዘርዚሩ ዘሎ ቝጽርታት ተራኸብ።

 1. ናይ ስራሕ ፍቓድ/ናይ መጽናዕቲ ፍቓድ ብኸመይ ክረክብ እኽእል?

ዝያዳ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ ነቲ ኣብ ካናዳ ዚርከብ ወብ ሳይት ስደተኛታትን ዜጋታትን ወይ ከኣ ንማእከል IRCC 1-888-242-2100 ተሌፎን ርኣዮ። ብቛንቋኻ ሓገዝ ዜድልየካ እንተ ዀይኑ ምስቲ ኣብ ወብ ሳይት ISSofBC ተዘርዚሩ ዘሎ ቝጽርታት ተራኸብ።

 1. ዕዮይ ከመሓይሽን ስራሕ ክረክብን እደሊ እየ ። ናበይ ክኸይድ እኽእል ?

ኢሶፍቢሲ ኣብ ብምሉኡ ሜትሮ ቫንኮቨር እተፈላለየ ናይ ሞያ ኣገልግሎት ፕሮግራማት ኣለዎ ። እቲ ዝበለጸ ፕሮግራም ንኽትረክብ ምእንቲ ኺሕግዘካ በጃኻ ኣብ ጥቓኻ ምስ ዚርከብ ISSofBC ዚብሃል ቦታ ተራኸብ

 1. ንደቀይ ናብ ቤት ትምህርቲ ኽምዝግቦም እደሊ እየ ።

ኣብ ጥቓኻ ቤት ትምህርቲ ንምርካብ ኣብቲ እትነብረሉ ኸባቢ ምስ ዚርከብ ቤት ጽሕፈት ቦርድ ቤት ትምህርቲ ተራኸብ ወይ ነዚ ወብ ሳይት እዚ ኽትበጽሖ ትኽእል ኢኻ። ብቛንቋኻ ሓገዝ ዜድልየካ እንተ ዀይኑ ምስ ኣገልግሎት መዕረፊና ተራኸብ።ናብ ዕግበት ኣተኵሩ