ተራኸብ

ነዊሕ ከይጸንሐ ኽንምለሰካ ወይ ብኢ-መይል ወይ ብተሌፎን ክንራኸበካ ኢና። ናብ ኣብያተ ጽሕፈትና ቕድሚ ምብጻሕካ ብእተኻእለካ መጠን ቀልጢፍካ ምእንቲ ኽትርአ በጃኻ ምስታ እትምልከታ ጕጅለ ቘጸራ ግበር። ዝርዝር እቲ ዝቐረበ ቤት ጽሕፈት ISSofBC ኣብ ታሕቲ ኽትረክብ ትኽእል ኢኻ። ብዛዕባ ኣገልግሎትና ዜተሓሳስበካ ወይ ዚንእደካ ነገር እንተ ኣልዩካ በጃኻ ተራኸብ፦ feedback@issbc.org

  • እዚ ኸኣ ኣብ ከባቢኻ ብሉጽ ኣገልግሎት ንኽንረክብ ኪሕግዘና እዩ ።
  • እዚ ዓውዲ እዚ ንምርግጋጽ ተባሂሉ ስለ ዝዀነ ከይተቐየረ ኺተርፍ ኣለዎ ።
ናብ ዕግበት ኣተኵሩ