. ሲ. ን50 ዓመት ነቶም ሓደስቲ ዝመጹ ማሕበረሰባት ብናጻ ቛንቋን ሞያን ሰፈራትን ኣገልግሎት ብምሃብ ብዛዕባ እቲ ሓድሽ ዝመጸ ተመክሮ ስታቲስቲክስ ኣንፈት ትዕዝብታት ከምኡውን ጸብጻብ ይህብ ።

2023

ሓንጐፋይ ኢልና እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም፦ ብዛዕባ ምትሕንፋጽ ስደተኛታት ሶርያ ነዊሕ ምርምር ምግባር- ብዛዕባ እቲ ኣብ ኣካላውን ገንዘባውን ኣእምሮኣውን ማሕበራውን ድሕንነት እቶም ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ዚነብሩ ስደተኛታት ሶርያ እተገብረ ለውጥታት ዓሚቝ ምርምር። ካብ 2017-2020 ኣትሒዙ ኣብ ዓዓመት ንልዕሊ 200 ስደተኛታት እተገብረ ዓመታዊ ቓለ-መጠይቓት መሰረት ናይዚ መጽናዕቲ እዚ ኢዩ ነይሩ እዚ ድማ ብዛዕባ እቲ ስደተኛታት ዘለዎም ኣረኣእያን ኣሳልጦን ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ምስትውዓል ንኽንገብር ይሕግዘና።

2020

ኣድላዪ ገምጋም - ካብ ጥሪ 2019 ክሳዕ መጋቢት 2020 - ISSናይቢሲ ረድኤት ፕሮግራም ነቶም ኣብ ዝሓለፈ 15 ኣዋርሕ ዝመጹ 949 ናይ መንግስቲ ሓገዝ ስደተኛታት መጽናዕቲ ገይሮምሎም ኢዮም ። ከምኡውን ካልእ ተወሳኺ ነገራት እውን ኣሎ ።

ጕዕዞታት ናብ Integration – እዚ ጸብጻብ እዚ ኣብ ተመክሮ እቶም ካብ ጥሪ 2007 ክሳዕ ታሕሳስ 2016 ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ዝሰፈሩ ብመንግስቲ እተሓገዙ ስደተኛታት ዘተኰረ እዩ። ነቲ ብዛዕባ ምዕባለ ምትሕንፋጽ ዚገልጽ ጽሑፋት ኣሕጽር ኣቢልና ድሕሪ ምርኣይና ነቲ ኻብ ጥሪ ኽሳዕ መስከረም 2019 እተዛዘመ እተሓዋወሰ ሜላታት ዘለዎ ዕዮ ግራት ኣገልግሎት ኣሕጽር ኣቢልና ንገልጾ።

2018

ኣብ ቅ. ክ. - ብዛዕባ እዚ ሕጂ ዘሎ ዘይስሩዕ ምምጻእ ኣንፈት ምርዳእ - ብዛዕባ ታሪኽን ተመክሮን እቶም ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ቢ. ሲ. እቲ ጸብጻብ ኣብቲ ልዕሊ 300 ዝዀኑ ስደተኛታት ዕቝባ ክረኽቡ ዝጽበዩሉ ናይ መጀመርታ ቛንቋ እተገብረ መጽናዕቲ እተመርኰሰ ኢዩ።

ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ እተገብረ ንጥፈታት ስደተኛታት ሶርያ - መንግስቲ ሶርያ ቕድሚ ሕጂ ተራእዩ ብዘይፈልጥ መገዲ ንስደተኛታት ናብ ቅ. ክ. ምስ መጸት ካብ 4 ሕዳር 2015 ክሳዕ 28 ለካቲት 2016 ስደተኛታት ሶርያብኸመይ ናብ ቅ. ክ.

እቶም ስደተኛታት ዝዀኑ ጠበቓታት ኣሃዛዊ ጸብጻብ ካብ ጥሪ-መጋቢት 2018 የጕልሕ — ብዛዕባ ኣሃዛዊ ጸብጻባትን ዝንባለታትን ትዕዝብትን ናይቶም ኣብኢ. ኤን. ኤስ.

ተክኖሎጅያዊ ኣጠቓቕማ ንመንእሰያት ስደተኛታት ንምድጋፍ - ኤስኤፕ ካናዳ ኣብ ከባቢ ማሕበራዊ ሰንበት ካናዳ ንተክኖሎጅያዊ መሳርሒታት ብኸመይ ብጥንቃቐን ብደሓንን ከም እትቈጻጸሮ ዝገልጽ ናይ ምርምርን ርእይቶን ጸብጻብ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን ንዝመጹ መንእሰያት ስደተኛታት ተወሳኺ ደገፍ ንምሃብ ኢዩ ።

ኣሃዛዊ ጸብጻብ 2013-2017 — ብዛዕባ ኣሃዛዊ ጸብጻባትን ዝንባለታትን ትዕዝብትን ናይቶም ኣብ ማእከልቢ. ሲ.

2017

ብዛዕባ እቶም ብ2016 ካብ ሜትሮ ቫንኮቨር ወጻኢ ኣብ ዚርከብ ሓሙሽተ ማሕበረሰባት ዝሰፈሩ 251 ብመንግስቲ እተደገፈ ስደተኛታት ሶርያ ዚገልጽ ጸብጻብ ።

ብዛዕባ እቶም ካብ 4 ሕዳር 2015 ክሳዕ 31 ታሕሳስ 2016 ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ ስሳን ትሽዓተ (69) እተፈላለዩ ማሕበረሰባት ዝሰፈሩ ልዕሊ 3,600 ሶርያውያን ስደተኛታት ዚገልጽ ጸብጻብ ።

እቶም ስደተኛታት ዝዀኑ ጠበቓታት ስታቲስቲካል ቡለቲን ዜጕልሕ እዩ ፣ እዚ ኸኣ ኣሃዛዊ ጸብጻባትን ኣንፈታትን ትዕዝብትን እቶም ናብ ቅ. ክ.

እቶም ስደተኛታት ዚውሕዙሉ ሰሌዳ - እቲ ሰሌዳ ነዚ መስርሕ እዚ ኣብ ከባቢ እቶም ካብ መጀመርታ 24 ሰዓት ክሳዕ 2 ወርሕን ድሕሪኡን ዝነበሩ ስደተኛታት ዜርኢ እዩ ።

2016

ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ እተገብረ ናይ ሶርያ ስደተኛታት - ሓደ ዓመት ኢን - ኤ ሮድካርታ ናብ ምትሕብባርን ዜግነትን - ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ቅድሚኡ ተራእዩ ዘይፈልጥ ቍጽሪ ስደተኛታት ሶርያ ናብቅ. ክ.

ምኽሪ መንእሰያት ስደተኛታት ሶርያ - ዳርጋ 60 ዝዀኑ ሶርያውያን መንእሰያት ስደተኛታት ብዛዕባ እተን ኣብ ካናዳ ዘሕለፍወን ናይ መጀመርታ 8 ኣዋርሕ ተመክሮታት ንምክፋልን ብዛዕባ እቲ ኣብ ቅ. ክ.

2015

'ንስድራ ቤተይ ዝከናኸን ዘለኹ ኣነ እየ'፦ መንእሰያት ስደተኛታት ብዛዕባ እቲ ንመንእሰያት ስደተኛታት ቅድሚ ምኻዶም ዚግበር መደባት ምርምር ዚገልጽ ጸብጻብ - ሓምለ

ንቕድሚት ምስጓም፦ 'ዘይተሰምዐ ድምጺ' — ብዛዕባ ዓበይቲ ስደተኛታት ዚገልጽ ፎረም-መጋቢት ጸብጻብ

2014

ካረን ስደተኛታት ድሕሪ ሓሙሽተ ዓመት ኣብ ካናዳ - ንማሕበረሰብ ስደተኛታት ምድላው - ሓምለ

ስደተኛታት ናብ ከተማ ቫንኮቨር ዝመጹ ሓደስቲ ሰባት - መንግስቲ ኣብ ሜትሮ ቫንኮቨር - ግንቦት ኣብ ሰፈር ስደተኛታት ሓገዘ

ናብ ሱሬ ዝመጹ ሓደስቲ ስደተኛታት - መንግስቲ ኣብ ሱሬ - ሚያዝያ ንስደተኛታት ንምሕጋዝ እተገብረ መደባት

ሕጂ ኢና ዘለና - ዛንታታት እቶም ኣብ ሱሬ - መጋቢት ዝነበሩ ስደተኛታት ቈልዑ

2011

'ካብ ሓደ ህዝቢ ሓደ ህዝቢ' ኽሳዕ 'ዕዮ ስዋጌትም' - ቡታናውያን ስደተኛታት ኣብ ኮኲትላም ቅ. ክ. - ግንቦት

ሓድሽ ጅመራ - መንእሰያት ስደተኛታት ቅድሚ ምኻዶም ናይ መፈተሺ ነቝጣ ጸብጻብ - መስከረም

2010

ገጽ ምቕያር ጐረባብቲ ምቕያር - መንግስቲ ኣብ ከተማ ቫንኮቨር - ታሕሳስ ኣብ ሰፈር ስደተኛታት ሓገዘ

ኣቸ-ማለዥያ-ቫንኮቨር — ኣብ መንጎ ስደተኛታት ኣቸነ ሓሙሽተ ዓመት — ሕዳር

ነቶም ኣብ ካናዳ ዚርከቡ መንግስቲ ዚሕግዞም ስደተኛታት ዚጸሉ ጕዳያት — መደብ ምርምር ካብ ሕዳር

ኣብ ቅ. ክ. - ናይ ማሕበረሰብ ምኽሪ ወረቐት - ሚያዝያ

ኣእምሮኣዊ ጥዕና ስደተኛታት - ዘተኣማምን ልምድታት መምርሒ - ሰነ

2009

ኣብ ሱሬ ሆም - ተመክሮ ስደተኛታት ኣብ ሱሬ ቢሲ - ሰነ

ቀጺልና እንታይ ኢና እልና ? ኣብ ቢ. ሲ. - ጸብጻብ ምኽሪ መንእሰያት ስደተኛታት - ሚያዝያ

2007

ገጽ ስደተኛታት - ኣብ ኣውራጃ ቫንኮቨር - ሰነ

2006

ሓድሽ ጅመራ – ብመንግስቲ ዚምወል ስደተኛታት ኣብ ቅ. ክ.

2005

ካርታ ኣፍሪቃ — ፕሮጀክት ካርታ ሰለስተ ኸተማታትናብ ዕግበት ኣተኵሩ