መደብ ሽርክነት ኣስራሕቲ

ኣብ ሓደ ሃብታምን ብርቱዕን ክእለት ዘለዎ ሓጽቢ ኣተኹ

ናብ መደብ ሽርክነት ኣስራሕቲ ISSofBC እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም!

ሓደስቲ ሰባት ናብ ማሕበር ካናዳ ዕዉት ምትሕብባር ንምቅልጣፍ እተወፈየ መኽሰብ ዘይርከቦ ትካል ከም ምዃንና መጠን ምስ ከማኻትኩም ዝኣመሰሉ ኣስራሕቲ ምትሕብባር ዘለዎ ኣገዳስነት ንርድኦ ኢና።

ምሳና ብምትሕብባር ናብ እተፈላለዩ ክኢላታት ደለይቲ ስራሕ ክትኣቱን ሰራሕተኛታት ኩባንያኻ ብናጻ ኽትቘጽርን ትኽእል ኢኻ።

ብጻይና ዝዀነ ስለምንታይ እዩ ?

ነቶም ብሉጻት ሰራሕተኛታት በቲ ኽኢላታት ሓደስቲ ሰባት ኣቢልና ኽንረኽብዎም ክንሕግዘኩም ንኽእል ኢና። እታ ጕጅለና ንውድብካ ዝበለጸ ብቑዕ ምእንቲ ኽትከውን ግዜኻን ጻዕርኻን ብምቝጣብ ኣብቲ ቕድሚ ስክሪን እትገብሮ ነገራት ተመርኲሳ ሕጹያት ትመርጽ።

ሽርክነትና ዜምጽኦ ቐንዲ ጥቕምታት እዚ እዩ ፦

  • ናብ ዝለዓለ ተውህቦ ምእታው፦ እቲ ሰፊሕ መራኸቢና እተፈላለየ ኽእለትን ተመክሮን ምስ ዘለዎም ክኢላታት ሓደስቲ ሰባት የራኽበካ እዩ፣ እዚ ኸኣ ንጕጅለኻ ሓድሽ ኣረኣእያን ሓድሽ ሓሳባትን ከም ዚህልዋ ይገብረካ።
  • ንውትህድርና ዜድሊ ነገራት፦ ንውድብካ ዚበቅዕ ምርካብ ዘለዎ ኣገዳስነት ንፈልጥ ኢና ። ጕጅለና ብቕዓታትካ ንምርዳእን ኣብ ብምሉኡ መስርሕ ምእካብ ካባኻ ብዚሰማማዕ መገዲ ንምድጋፍን ምሳኻ ትዓዪ እያ ።
  • ደገፍ ዝህብ ኣገልግሎት - እታ ውፍይቲ ጕጅለና ንኣስራሕትናን ንሓደስቲ መጻእተኛታትን ቀጻሊ ደገፍ ትገብረሎም እያ፣ እዚ ኸኣ ኣብ ስራሕ ብዘይ ጸገም ናይ ምስግጋርን ነባሪ ኣሳልጦ ንኽንረክብን የኽእለና።
  • ናይ ስራሕ ምርኢት ፦ ስነ ምግባራዊ ስርዓታት ውድብካ ኣርኢ ኣብቲ ህቡብ ናይ ስራሕ ምርኢትከኣ ትርጕም ዘለዎ ርክብ ከም ዚሰፍን ግበር። ምስ እተፈላለዩ ኽኢላታት ሓደስቲ ሕጹያት ተራኸብ ።
  • ውፉይ ምስ ኣስራሕቲ ርክብ ዘለዎ ክኢላ - እታ ጕጅለና ድሕሪ እታ ናይ መጀመርታ መዓልቲ ስራሕ ንኽልተ ወርሒ ዚኣክል ብዛዕባ እቲ ሓድሽ ሰራሕተኛኻ መምርሕን ደገፍን ክትህብ ትኽእል እያ ።
  • ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ዝግበር ስልጠና - ንኣመሓደርቲ ሰራሕተኛታት ኢ. ኤስ. ኤስ. ኤስ.

ብኸመይ ከም ዚዓዪ፦

  • ናይ ስራሕ ኣጋጣሚታት ካባኻ ኣቕርብ፦ ነቲ እትልእኮ ስራሕ ምሳና ኣካፍሎ፣ ነቶም ስራሕ ዚደልዩ ኽኢላታት ሓደስቲ ሰባት ከኣ ከነተባብዖም ኢና።
  • ሕጹይ ውድድር፦ ነቶም ሕጹያት ኣብ ክእለቶምን ብቕዓቶምን ባህሎምን ተመርኲስና ምስ ናይ ስራሕ ክእለትኩም ተጠንቂቕና ነሰማምዖም ኢና እዚ ድማ ብዘይ ገለ ስግኣት ንኽምዝገቡ የኽእሎም።
  • ቃለ-መጠይቓትን ውዕለትን፦ ብቑዓት ሕጹያት ምስ ፈለጥና ቃለ-መጠይቓት ክትመርሑን ውሳነታት ክትቘጽሩን ትኽእሉ ኢኹም። ንነፍሲ ወከፍ ስጕምቲ ኽንድግፍኩም ኢና መጺእና።
ተገዳስነት ድዩ ነይርዎ ?

ሎሚ ምሳና ተራኸብ!

ንስራሕካ ፍርያምነትን ሓድሽ ምህዞን እናወሰኸ ኽነሱ ንሓደስቲ ሰባት ስልጣን ንምሃብ ድሉው ዲኻ? ሎሚ ምሳና መገላግልቲ ኹኑ!

ሓበሬታ ኣድራሻ

መገላግልቲ ኣስራሒ ኽትከውን ከም እትሕብር ዝያዳ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ በጃኻ ነቲ ፎርም ወድኦ። ብተወሳኺ ብቐጥታ ኢ-መይል ክትልእከልና ትኽእል ኢኻ፣ ብእተኻእለና መጠን ቀልጢፍና ኽንምለሰካ ድማ ሸቶ ኽንገብር ኢና። እዚ ፕሮግራም እዚ ነቶም ሓደስቲ ክቘጽሩ ዝደልዩ ኣስራሕቲ እተዳለወ ደኣ እምበር ነቶም ስራሕ ዝደልዩ ሰባት እተዳለወ ከም ዘይኰነ ኣስተብህል ። የቐንየለይ!

ስም
ናብ ዕግበት ኣተኵሩ