ራእይና

"ኵላትና ኣብ ማሕበረሰብ ብሓባር ንዓቢ ኢና።"

ኵሉ ሰብ ኣብ ህይወቱ ዚዓብየሉን ዚዕምብበሉን መጻኢ ኣብ ኣእምሮና ኽንስእል ንኽእል ኢና ። ብሓባር ኴንና ንመጻኢና ኽንሃንጾ ኸለና ንሓድሕድና ንደጋገፍ ኢና ። ንሰባትን ንስድራ ቤታትን ምስቲ ዚመጹሉን ዚሰፍሩሉን ማሕበረሰብ ነራኽቦም ኢና ፣ ነፍሲ ወከፍና ናይ ማሕባር ስምዒት ኪስምዓና ኸሎ ኣብ ማሕበረሰብ ናባና ኸም እንዓቢ ኵላትና ኽንዓቢ ኸለና ኸኣ ማሕበረሰብና እናደልደለ ይኸይድ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ። 

ተልእኾና

ንስደተኛታት ኣብ ካናዳ መጻኢ ንኺሃንጹ ምሕጋዝ ።

ሰራሕተኛታት መበል 50 ዓመት በዓል ሰራሕተኛታት ISSofBC

መሰረታዊ ስርዓታትን ስርዓታትን

ብዕላማ ኢና እንዓዪ ።

ቈራጻትን ደይመደይ ኢልና ህርፋን ስልጣን ዘሎናን ኢና ። ኵሉ ሰብ ምእንቲ ኽዕምብብ ትርጕም ዘለዎ ኣበርክቶ ኽንገብር ቈሪጽና ኢና ።

 • ኵላትና ምስቲ ኻብ ነፍሲ ወከፍና ዚዓቢ ጻዕሪ ኸም እተራኸብና ንፈልጥ ኢና።
 • ኣብ ምርጫታትና ሓለይትን ደይ መደይ ኢልና ንመርጽ ኢና ።
 • ለውጢ ኽንገብር ኢና እንደሊ ።
 • ነባሪ ርክብ ንሃንጽን ምትሕብባር ነደልድሉን ኢና ።

ከነመሓይሽ ኢና እንደሊ ።

ብቐጻሊ ኽንመሃርን ሓባራዊ ዕቤት ክንገብርን ንጽዕር ኢና ። ኣጋጣሚታት ንምፍጣርን ንዜጋጥመና ብድሆታት ንምድላውን ሓድሽ ሓሳባት ነናዲ ኢና ። 

 • ዕንቅፋታትን ጸገማትን እናኣጋጠመና ኽነሱ ጸኒዕና ንቕጽሎ ኢና። 
 • እንገብሮ ዘበለ ብውዕዉዕ ስምዒት ኢና እንገብሮ ። 
 • ዝከኣለና ዅሉ ንገብር 'ኣጸቢቕና ምስ እንፈልጥ ከኣ ዝሓሸ ንገብር።' 
 • ሓድሽ መፍትሒታት ንፍትንን ኣብ ግብሪ ነውዕልን ኢና ። 

ንብረትና ንዅስኵስ ኢና ።

ኵሉ ሰብ ድንጋጽን ተቐባልነትን ኣኽብሮትን ኣለዎ ። ዝያዳ ተቐበልቲ ሓንጐፋይ ኢልና እንቕበሎምን ንብዙሓት ዚሓቍፍን ማሕበረሰብ ንምህናጽ ምስ ካልኦት ንሰርሕ ኢና ።  

 • በበይኑ ዝዓይነቱ ፍልልይ ኢና እንቕበል ። ከምቲ ንስኻ ዘለኻ ንዓ!
 • ነቲ ማዕርነትን ፍትሕን ምቅርራብን ዚዓግት ዕንቅፋታት ንምፍራስ ኢና እንሰርሕ ።
 • ነቲ ሰባት ዘለዎም ፍሉይ ብርታዐ ነብዕሎን ነመሓይሾን ንተኽእሎኦም ምሉእ ብምሉእ ንኺበጽሕዎ ድማ ንድግፎም ኢና ።
 • ንመንነትን ልምድታትን እተፈላለዩ ጕጅለታት ኰነ ባህልታት ነኽብሮ ኢና ።

ናይ ሓቂ ኢና ።

ትሕትናን ግልጽነትን ነርኢ ኢና ። ደንገጽቲ ኢና ምትእምማን ከነሕድርን ምትእምማን ከነጥርን ድማ ንጽዕር ኢና ። 'ብሓባር ኴንና' ኢና ዘለና። 

 • ነፍሲ ወከፍ ርክብ ሓቅነቱ እተረጋገጸ ምትእስሳር ከም ዘለዎ ኸነረጋግጽ ንጽዕር ኢና ። 
 • ኣብ ካልኦት ብሉጻት ነናድን ነኽብርን ኢና ። 
 • ምሉእ ህይወትና 'ንቐውም' ኢና። 
 • ኵሉ መልስታት ከም ዘይብልና ንቕበሎ ኢና። 

መሰረታዊ ስርዓታትን ስርዓታትን

ንጽህና

ጽኑዕ ስነ-ምግባራዊ ስርዓታት ንድግፍ ኢና።

 • ኣብቲ እንብሎን እንገብሮን ነገራት ጽኑዓት ክንከውን ኢና እንጽዕር ።
 • ብተግባራትናን በቲ ዜሕድሮ ጽልዋን ተሓተትቲ ኢና ።

ሓቀኛ ምዃን

ቅኑዓት ሓቀኛታት ከምኡውን ንጹሃት ኢና።

 • ንጥቕሚ ዅሉ ሰብ ኢልና ኸቢድ ዕላል ክንገብር ንኽእል ኢና ።
 • ሓበሬታ ብግልጽን ብፍታውን ነካፍሎ ኢና ።

ኣኽብሮት

ንስምዒትን ድሌትን መሰላትን ልምድታትን ካልኦት ከም እንሓሊ ነርኢ ኢና።

 • ሕጽረት ኣብ ክንዲ እንረክብ ኣብ ብርታዐ ኢና እንሃንጽ ።
 • ነቲ ኣብ ንሓድሕድና ዘሕለፍናዮ ተመክሮ ነማስወሉ ኢና ።
ኵላትና ኣብ ማሕበረሰብ ብሓባር ንዕምብብ

ስትራተጅያዊ መደብ 2022-2025

እቲ ቐሊልን ህርፋን ስልጣን ዘለዎን ኣረኣእያና ኵላትና ብሓባር ከም እንዓቢ ምግባር ኢዩ ።

ን50 ዓመት ኣብ ድልዱል ተልእኾ እተሃንጸ ማሕበራዊ ጽልዋ ዘለዎ ማሕበር ኢና እዚ ማሕበር እዚ ኸኣ "ንስደተኛታት ኣብ ካናዳ መጻኢ ንኽሃንጹ ምሕጋዝ" ከምኡውን መሰረት ስነ-ምግባራዊ ስርዓታት ኢዩ።

ምስ ጕጅለታትና ተራኸብ

ቦርድ ዳይረክተራት

ክኢላታትን ውፉያትን ኣባላት ቦርድና እተፈላለየ ዓይነትን ህርፋንን ሰራሕተኛታትናን ዓማዊልናን የንጸባርቑ እዮም።

ናይ ስራሕ መሪሕነት

እታ መራሒት ጕጅለና ኣብ ኣካያዲ ስራሕን ኣብ ሓደስቲ ደገፍን ን125 ዓመት ተመክሮ ኣሕሊፋ እያ ።

ዝለዓለ ምምሕዳር

እቲ ዝለዓለ ናይ ምምሕዳር ጕጅለ ንዓማዊልና ዘድልዮም ነገራት ብእተፈላለየ መደባትናን መደባትናን ንምምላእ ይዓዪ ኢዩ ።

መልእኽቲ CEOና

ንብምሉኡ ስራሐይ ንማሕበረሰብን ንስርዓታት ደገፍን ንምድልዳል እየ ኣሕሊፈዮ ። ነዚ ጕዕዞ እዚ ምስ ISSofBC ክቕጽል ብምኽኣለይ ትሕት ኢለ ሓበን ይስምዓኒ ኢዩ ኣብቲ ፓትሪሻን ጕጅለ ኢሶፍቢሲን ክሳዕ ሕጂ ዝረኸብዎ ዘደንቕ ዓወት ክሃንጽ ድማ ብሃንቀውታ ኢየ ዝጽበ። ነቲ COVID-19 ከምኡውን ንማሕበረሰብናን ንሃገርናን ዘጋጥሞ ዘሎ ካልእ ወሳኒ ብድሆታት ምላሽ ክንህበሉ ኸለና ነቲ ማሕበርና ኣብ በበይኑ ዝዓይነቱን ማዕርነትን ምእታውን ዘለዋ ቘራጽነት እናወሰኸ ክኸይድ ከሎ ማሕበራዊ ፍትሒ ንምድንፋዕ እንገብሮ ሰፊሕ ዕዮ ከምኡውን ምስ ደቀባት ንምትዕራቕ እንገብሮ ደገፍ ንዓይ ቀንዲ ቐዳምነት ክህቦ ኢዩ።

ታሪኽና

ንኸማኻትኩም ዝኣመሰሉ ሓደስቲ ሰባት ንልዕሊ 50 ዓመት ኣገልግሎት ሂብናዮም ኢና ፣ እዚ ኸኣ ንኽትሰማምዑን ሞያኹም ንኸተመሓይሹን ብዛዕባ ህይወት ካናዳ ኽትፈልጡን ሓጊዙና እዩ ። ሓንቲ ኻብተን ኣብ ካናዳ ብጥንታውነቱ ቐዳማይ ቦታ ዚወሃበን ስደተኛታት ከም ምዃንና መጠን ኣብ ብምሉኡ እቲ ነዊሕ ታሪኽና ብዙሕ ዜሐጕስ ነገራት ኣሎና። ገለ ኻብቲ ኣገዳሲ ፍጻመታትእስከ ንርአ፦

1968 – 1979

ቀዳሞት ዓመታት

ብ1972 ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ናይ መጀመርታ ስደተኛታት ኰይኖም ቅድሚ ምግልጋሎም እውን ከይተረፈ ኤለኖር ስትሮንግ (ደሓር ናይ መጀመርታ ዳይረክተርና ዝዀነ) ዝርከብዎም ኣብቲ ኸባቢ ዝርከቡ ወለንተኛታት ነቲ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዘጋጠመ ቕልውላው ብምድጋፍ ነቶም ካብ ስርዓት ኢዲ ኣሚን ኣብ ኡጋንዳ ዝሃደሙ 1,400 ስደተኛታት ብምድጋፍ ስጕምቲ ወሰዱ።

ዝያዳ ኣገልግሎት ከም ዜድሊ ስለ እተገንዘብና ውፉያት ሰፈርን ኣገልግሎት ቋንቋን ጀመርና ። ከም ውጽኢት ናይዚ ኸኣ ብ1978-79 ንሰባት ጃልባ ቭየትናም ናብ ካናዳ ኣብ ምቕባል ኣገዳሲ ግደ ኣበርኪትና ኢና።

1980 – 2000

መሰረት ምህናጽ

ኣብቲ እዋን እቲ ሓድሽን ሓድሽን መደባት ከነማዕብልን ከነቕርብን ቀጸልና ። ገለ ኻብዚ ኸኣ ክእለት ምልምማድ ምስ መደብ "ሆስት" ዚሰማማዕ ወለንተኛታት ስደተኛታት ንግዜኡ መሕደሪ ስደተኛታት ናይ እንግሊዝኛ ስልጠና ናይ ማሕበረሰብ ጥዕና ክሊኒክ ድልድል ምቛም ኮሌጅ ቋንቋን ሞያን (LCC) ከምኡውን መደብ ረድኤት ምቕያር (RAP) ዜጠቓልል ነበረ።

2001-2013

ISSofBC ኣብ መላእ ብሪትሽ ኮሎምብያ ኣስፋሕፍሐ

ኣብ መላእ ቅ. ክ. ቍጽሪ ህዝቢ እናቐየረ ምስ ከደ ኣብ ሪችሞንድ በርናቢ ኒው ዌስትሚኒስተር ኮኪትላም ፖርት ኮኪላም ፖርት ሙዲ ሱሬ ማፕል ሪጅ ላንግሊ ከምኡውን ስኳሚሽ መደባት ጀመርና ።

እዚ ምስፍሕፋሕ እዚ ከም ላዕለዋይ ደርቢ ቛንቋ ምምሃር ንስደተኛታት ናይ በሰላ ሓበሬታን ደገፍን ፕሮግራም ካብ ቋንቋ ካናዳ ክብሪ ምርካብ ከምኡውን ምስ ዎርክቢሲ ዝያዳ ምትሕብባር ዝኣመሰለ ሓድሽ ተበግሶታት ዘጠቓልል ኢዩ ነይሩ።

2014 – 2016

ሓድሽ እንቋዕ ደሓን መጻእኩም ማእከልን ንጉሳዊ ምብጻሕን

ብ2014 እቲ ኣብ ማእከል ቪክቶርያ ድራይቭ እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ዚብሃል ማእከል እተገብረ ስነ-ስርዓት ፈረሰ፣ እዚ ኸኣ ኣብቲ ንሰለስተ ዓመት ዝቐጸለ መስርሕ ንሓደስቲ ሰባት ሓድሽ ማእከል ኣገልግሎት ከም ዚህሉ ገበረ።

እቲ እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ዚብሃል ማእከል ቫንኮቨር ብ2016 ንማሕበረሰብ ማዕጾኡ ኸፈተ፣ እዚ ኸኣ ኣብ ምትሕብባርን መዕረፍን ሓድሽ ምህዞን ቀዳማይ ቦታ ዀነ። ጸኒሑ ኣብታ ዓመት እቲኣ እቶም ሽዑ መስፍን ካምብሪጅ ንዊልያምን ኬትን ኣብቲ ሮያል ቱር ኦቭ ካናዳ ዝገበርዎ ጕዕዞ ነቲ ማእከል በጽሕዎ።

ኣብቲ እዋን እቲ ከም ሓንቲ ኻብተን ኣብ ካናዳ ዚርከባ ዝዓበያ ማሕበር ስደተኛታት መጠን ዘሎና ኣቕዋም ነቲ ካናዳ ኣብ ሶርያ ዘጋጠመ ግብረ ሰናይ ቅልውላው ኣብ ዝሃበቶ ምላሽ ግንባር ቀደም ክንከውን ኣኽኣለና፣ ብ2016 ከኣ ኣብቲ እዋን እቲ ልዕሊ 2,000 ሶርያውያን ብመንግስቲ ዚምወል ስደተኛታት ተቐበልና።

2017

ምህዞን እተሓዋወሰ ኣገልግሎትን

ሓድሽ ማእከል እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ምስ ተኸፍተ ሓድሽ መደብ ምውጻእን ፓይነራት ንምዃንን ዝገበርናዮ ጻዕሪ ቐጸልና ። ንኣብነት ብ2017 ብዛዕባ ሰፈራት ስደተኛታት ሶርያ ኣብ ዓለም ዝለዓለ ምርምር ገበርና።

ኣብ ቅ. ክ. ኣብ ብምልእታ እታ ኣውራጃ ናይ ስራሕ ኣገልግሎት እትህብ እንኮ ማሕበር ነበርና እዚ ድማ ነቶም ክኢላታት ስደተኛታት ዝኸውን ሓድሽ ናይ ሞያ መገድታት ኢዩ

2018 – 2022

ሓድሽ ብድሆታት ብሓባር ምግጣም

ሎሚ እውን እንተ ዀነ ነቶም እተፈላለዩ ዓማዊልናን ዜድልዮም ነገራትን ኣብ ዜማልእ ሓድሽ ፍታሕ ግንባር ቀደም ኴንና ኣለና ።

ብመሰረት እቲ ኮቪድ-19 ዚብሃል ዓለምለኻዊ ለብዒ ዓማዊልና ኻብ ኣገልግሎትና ምእንቲ ኺጥቀሙ ነቲ ብኢንተርነት ኣቢልና እንገብሮ ንጥፈታትን ኣገልግሎታትን ንምምሕያሽ ቅልጡፍ ስጕምቲ ወሰኽና። እዚ ለውጥታት እዚ ሓድሽ ድልዱል ስርዓት ምምሕዳር ክላይንት (ሲ. ኣር. ኤም.) ምጥቃምከምኡውን ናይ ኤለክትሮኒካዊ መሃይምነት ናይ ምቍጽጻር ፕሮግራምን ስርዓተ - ትምህርትን ምውጻእ ዘጠቓልል ኢዩ ነይሩ ።

ብ2021 ከምኡውን ብ2022 ኣብ ኣፍጋኒስታን ዩክረይንን ተራእዩ ዘይፈልጥ ናይ ግብረ - ሰናይ ቅልውላው ምስ ተላዕለ ነቶም ብዓመጽን ብውግእን እተመዛበሉ በቲ ኣብ ኣፍጋኒስታን እተገብረ ፍሉይ ተበግሶን ዩክረይን እተገብረ ናይ ግብረ - ሰናይ ወፈራታትን ኣብ ምድጋፍ መሪሕ ግደ ነበረና ።

ብ2021 ፓትሪሻ ዎሮኽ ጡረታ ምስ ወጸት ጆናታን ኦልድማን ከም ሓድሽ ቀንዲ ኣካያዲ ስራሕና መጠን ሓንጐፋይ ኢልና ተቐበልናዮ።

ብ2022 መበል 50 ዓመት መስረትቲቢ.ሲ. እዚ ኣጋጣሚ እዚ ብዛዕባ እቲ ዝረኸብናዮ ኣሳልጦን ብዛዕባ እቶም ካብ 1972 ኣትሒዝና ዝደገፍናሎም ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ሓደስቲ ሰባትን ንኸነስተንትን ኣጋጣሚ ኸፍተልና ።

ናይ ገንዘብ ብጾትና

ሓቅን ዕርቅን

ተፈላጥነት ዞባ

ኣብ ኵሉ ዞባታት ብሪትሽ ኮሎምብያ ምስ ዝርከቡ ካብ እተፈላለየ ባህላዊ ዞባታት ዝመጹ ሰባት ክንነብርን ክንዓዪን ክንራኸብን ብምኽኣልና ነማስወሉ ኢና ። ኣብዛ ሃገር እዚኣ ምንባርና የሐጕሰና ኢዩ ነቶም ናብዘን ሃገራት እዚኣተን ዝመጹ ደቀባት ዝያዳ ፍልጠት ከም ዝህልዎም እናገበርና ኸኣ ምስ ማሕበረሰባት ክንዕረቕን ክንገዝእን ርክብ ክንሃንጽን ቈሪጽና ኢና።

ሓቅን ምትዕራቕን ብዛዕባ ታሪኽ እታ እንነብረላን እንዓየሉን ሃገር ብቐጻሊ ምፍላጥ ዝሓትት ኢዩ ። ኣብዚ መስርሕ እዚ ንምሕጋዝ ካብ ጥንቲ ኣትሒዙ ኣብዘን ዘይተኸድና ሃገራት እዚኣተን ንዚለዓል ጕዳያት ደቀባት ንኽትርድኦ ዚሕግዘካ እተፈላለየ ነገራት ኣሎና -

ሓቅን ዕርቅን

ከም ስደተኛ ኣገልጋሊ ትካል መጠን ነቶም ቀዳሞት ህዝብታት እዛ ሃገር ከነኽብሮም ከምኡውን ብዛዕባ እቶም ኣብ ካናዳ ዝርከቡ ደቀባት ዘለዎም ፍልጠት ታሪኽ በበይኑ ዝዓይነቱ ከምኡውን ኣብዚ ግዜና ዘሎ ክውንነት ከነስፍሕ ሓላፍነትና ኢዩ። እዚ ኸኣ ውሽጣዊ ፍልጠትና ኣድልዎና ስርዓታትና ከምኡውን ፖሊሲታትና ምምርማር ማለት ኢዩ። 

ብዙሕ እንመሃሮ ነገራት ከም ዘሎና ንፈልጥ ኢና ካብ ሓለውቲ ፍልጠት ካብ ተኣዘዝቲ ሓቅን ኣማኸርትን እንተላይ ካብ ኮሪ ዊልሰን (@Korywilson) መምርሒ ምድላይን ምምሃርን ክንቅጽል ኢና ። ብሓባር ድልዱላት ምዃንና ብትምህርቲ ዀነ ብግልጺ ድማ ባህላዊ ምርዳእ ከነመሓይሽ ከም እንኽእል ንፈልጥ ኢና ።

ንሓደስቲ ሰባት ንምምሃር ፍሉይ መስርሕን ንጥፈታትን ሒዝና ንብዙሕ ዓመታት ሓቅን ምትዕራቕን ንምግባር ቈሪጽና ኢና። ንሰራሕተኛታትናን ንዓማዊልናን ንደገፍትናን ብዛዕባ ደቀባት ከምኡውን ካብ ጥንቲ ኣትሒዝና ነዘን ዘይተዓጽዋ ሃገራት ኣብ ምምሕዳር ብዛዕባ ዝገበርዎ ኣበርክቶ ንምምሃር ሓድሽ ሜላታት ክንጥቀም ኢና። እዚ ዕዮ እዚ ብዜማትእመገዲ እዩ ፦ 

 • ደቀባት ዚሰርሕዎ መራሕ ቤት ጽሕፈት ሓቅን ምትዕራቕን፣
 • ኣብ ህንድን ሊባኖስን ንዝመጹ ሓደስቲ ሰባት ናብ ካናዳ ቕድሚ ምምጻኦም ብዛዕባ ደቀባት ዚምህሮም ናይ መፈተሺ ነፈርቲ ፕሮግራም
 • ንሓደስቲ ሰባት ብዛዕባ ሓቅን ምትዕራቕን ዚገልጽ ስርዓተ - ትምህርቲ ቛንቋ ናብ ካናዳ (ሊንሲ) ።

ናብታ ኣብ ዓድና ዘላ ቪድዮን መጽናዕትን እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም(ብሓደ ደቀባት ሰራሕ ፊልምን ካማላ ቶድ እተዳለወት) ካብ መላእ ደሴት ቱርትል ዝመጹ ተወከልቲ ደቀባት እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ዝብል ቀንዲ መልእኽትታት ተጕልሕ ኣብዚ እዋን እዚ ኸኣ ብ17 እተፈላለየ ቛንቋታት እንተላይ ብኢስፓንዮል فارسی 中国人 한국인 ከምኡውን ਪੰਜਾਬੀ ይርከብ  

ብዛዕባ ታሪኽን ባህልን ደቀባት ኣብዚ ዝያዳ ኽትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ። 

ሽልማት

ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ሓደስቲ ሰባት ኣብ ካናዳ ህይወቶም ንምህናጽ ብምሕጋዞም ህዝባዊ ተፈላጥነት ስለ ዝረኸብና ኣዚና ኢና እንሕበን ።

2019

ብሉጽ ሽልማት ወብ ሳይት

. ዘዳለዎምዕቡል መሃይምነትን ኣድላዪ ክእለትን (ALES) ንኣስራሕቲ ክኢላታትን ድራኸ ዘለዎምን ሰራሕተኛታት ክቘጽሩን ክዕቅቡን እናሓገዝዎም ሓደስቲ ሰባት ሸቶታቶም ንኽፍጽሙ ኣጋጣሚ ብምፍጣሩ በቲ ናይ ኣሌስ ሓለፍ ዝበለ ወብ ሳይት ሽልማት ተሸሊሙ ኢዩ።

2018

ኣብ ካናዳ ዚርከብ ላዕለዋይ ትካል መዕረፊ

ኣርቢሲ(ሮያል ባንክ) ከምኡውን መጽሔት ስደተኛታት ካናዳ ብ2018 ኣብ ካናዳ ዝለዓለ ትካል መዕረፊ ተባሂሉ ተጸውዐ ። እቲ ኣብ ካናዳ ዚርከብ ላዕለዋይ ትካል መዕረፊ ነቲ ትካላት ንስደተኛታት ኣብ ካናዳ ንኺነብሩን ንኺዕወቱን ንምሕጋዝ ዝገበርዎ ወፈያን ተወፋይነትን ጻዕርን ኣኽቢሩ እዩ ዚርእዮ።

2017

ናይ 2017 ቀዳማይ ሚኒስተር ሓድሽ ምህዞን ብሉጽ ሽልማትን

ኤስ. ቢ. ሲ. ነቲ ናይ 2017 ፕረዚደንት ሓድሽ ምህዞን ብሉጽነትን ሽልማት ምስ ሚኒስትሪ ስራሕን ንግድን ተክኖሎጅን ቢ. ሲ.

2017

ሽልማት በበይኑ ዝዓይነቱ ጕጅለታት ኣመሪካ ሪሳ ሪሳጥ ኣሊ ካን

ኤም. ኤስ. (ኣባል እተፈላለየ ባህልታት ዘለዎ ማሕበራትን ትካላት ኣገልግሎትን ቅ. ክ.) እዚ ሽልማት እዚ ንሓደ በበይኑ ዝዓይነቱ ፍልልይ ዝድግፍን ሓድነት ከም ዘስፋሕፍሕ ዝገብርን ሓድሽ ፕሮግራም ዘዳሉ ኣባል ማሕበር ኤም. ኤም. ኤስ. ኤስ.

2017

ናይ ኮኪትላም ናይ በበይኑ ዝዓይነቱ ፍልልይ ረድኤት

እዚ ወፈያ እዚ ነቲ ኣብ ከባቢ ሰለስተ ኸተማታት ንኽጠቓለል ዘተባብዕ እተፈላለየ ተበግሶታት ብምድጋፍ ንኢ. ኤን. ኤስ. ወፈያ ዚእከብ ገንዘብ ኣብቲ ኣብ ኮኲትላም ክራንች ዚግበር ዝነበረ ዕዮ ዚሳተፉ ውዕዉዕ ስምዒት ዘለዎም ሰባት እዮም ።

2017

ሽልማት ደቂ ኣንስትዮ YWCA 2017

ኣካያዲ ስራሕ ናይኤስ. ኤስ. ቢ. ሲ. ነበር ፓትሪሻ ዎሮኽ በቲ ኣብ ውሽጢ መኽሰብ ዘይርከቦ ትካላት ዘለዋ መሪሕነትን ኣብ ሜትሮ ቫንኮቨር ዓብዪ ለውጢ ብምግባራን ናይ 2017 ሽልማት ደቂ ኣንስትዮ ፍሉይ ክእለት ረኸበት።

2017

ሽልማት ከንቲባ ኸተማ ቫንኮቨር

. ሲ. ንናብራ ዜጋታት ቫንኮቨር ንምምሕያሽ ብዘደንቕ መገዲ ተወፋይነት ብምርኣዩ ናይ ከንቲባ ሽልማት ኣሳልጦ ተቐበለ ።

2015

ኣህጉራዊ ማእከል ኣታዊ ታለንት (In-TAC) ስትራተጅያዊ ሽልማት ብጻይ

. ሲ. ኣብ መላእ ካናዳ ኣብ ዝርከብ ኣህጉራዊ ምሁራት ክኢላታት ኣብ ስራሕን ምትሕንፋጽን ኣወንታዊ ኣበርክቶ ብምግባሩ ምስ ኢን-ቴሲ ዕዉት ሽርክነት ብምምስራት ተፈላጥነት ረኺቡ ኢዩ።

2015

ናይ ስደተኛታት ቤት ምኽሪ ስራሕ (IEC-BC) ሽልማት ኣፍልጦ መሪሕነት

ኤስ. ቢ. ሲ. ናይ ስደተኛታት ማሕበር መሪሕነት ከም መስራቲ ኣገልግሎት ኰይኑ ተሸለመ ንመጀመርታ ግዜ ድማ ንዓማዊል ምስቲ መንቶርኮንክ ዝበሃል ናይ IEC-BC ናይ ምምሃር ፕሮግራም ኣራኸቦም።

2014

ብሉጽ ስራሕ ካናዳ

ኤስ. ቢ. ሲ. ሓንቲ ኻብተን ብ2014 ኣብ ካናዳ ዝነበራ ብሉጻት ቦታታት ስራሕ ከም ዝዀነት ተፈላጥነት ረኺባ እያ ፣ ኣብ ምልእቲ እታ ሃገር ምስ 49 ካልኦት ኩባንያታት ብምሕባር ከኣ ኣብማእከላይ ኩባንያ ተዘርዚራ ኣላ ።

እዚ ሽልማት እዚ ሻውዓይሽልማት ቢ.ሲ. እዩ ነይሩ፣ እቲ ሓምሻይ ድማ ካብ 2010 ኣትሒዙ ተኸታቲሉ እዩ። እተን ናይ መጀመርታ ኽልተ ሽልማት ብ2007ን 2009ን ተቐቢለን እየን ።

2014

ናይ ካናዳ ሽልማት ዜግነትን ስደተኛታትን

እቲ ኣብ ሃገራዊ ፕሮጀክት ምልምማድኢ. ኤን. ኤስ. ቢ. ሲ.

ክብሪ

ባህርይን ክእለትን ንዓና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ። ኤስ. ቢ. ሲ. ከምኡውን እቲ ናይ ቋንቋን ሞያን ኮለጅ (LCC) ንዓማዊልናን ተማሃሮናን ብሉጽ መደብ ትምህርቲ ከምኡውን ናይ ንግዲ ልምድታት ዘቝሙ ሓያሎ መቈጻጸሪ ትካላት ኢዮም።

ዓመታዊ ጸብጻብ

ኢድካ ኣእቱ

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ