ነዚ ሃብቲ እዚ ብዛዕባ ታሪኽን ውርሻን ባህልን ደቀባት ካናዳ ከምኡውን ብዛዕባ መስርሕ ሓቅን ምትዕራቕን ንምፍላጥ ተጠቐመሉ። እቲ ኮሚሽን ሓቅን ምትዕራቕን ካናዳ ንዅሎም ካናዳውያን ብዛዕባ ታሪኽ ናይ መንበሪ ቤት ትምህርቲ ክነግሮም ከምኡውን ተመክሮ ናይቶም ብህይወት ዝተረፉ ስድራቤቶም ከምኡውን ካልኦት ኣብኡ እተሳተፉ ክምዝግብ ኢዩ ። እቲ ኮሚሽን ብ2015 ዝወጸ ጸብጻብ ኣውጽአ ፣ እዚ ጸብጻብ እዚ ንመንግስትታትን ማሕበረሰባትን ንጕጅለታት እምነትን ንምምራሕ 94 ጻውዒት ናብ ተግባር ዚመርሕ ውልቀ - ሰብ መምርሒ ኸም ዚወሃብ ገበረ ።

ኣብ ታሕቲ ብዛዕባ ሓቅን ምትዕራቕን ከምኡውን ነቲ ኮሚሽን ዕርቂ ሓቂ ንምድጋፍ ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ እተገብረ ነገራት ተዘርዚሩ ኣሎ። ነዚ ጥሪት እዚ ጠቓሚ ዀይኑ ኽትረኽብዎ ተስፋ ንገብር -

ዕርቂ መስርሕ ስለ ዝዀነ ኵላትና ንታሪኽ እቲ ኣብ ካናዳ እንነብረሉ ዝነበርና ቦታ ምሉእ ብምሉእ ክንፈልጦ ሓላፍነት ከም ዘሎና ኽንፈልጥ ኣገዳሲ እዩ ። ናብዛ ሃገር እዚኣ ምስ መጻእና ዅላትና እንታይ ክንገብር ከም እንኽእልን ቀጺልና እንስጕሞ ስጕምትታት እንታይ ምዃኑን እውን ክንርዳእ ኣገዳሲ እዩ።

እንታይ ስጕምትታት ክትወስድ ከም እትኽእል ንምፍላጥ ናብ ፕሮጀክት ካናዳ ምብጻሕ ።

 

 

 

 ናብ ዕግበት ኣተኵሩ