ፎርም

ካብ ውሽጢ ካናዳ ዕቝባ ስደተኛታት ንምርካብ ከተመልክት እንተ ደሊኻ ብዛዕባ ታሪኽካን ስድራ ቤትካን ምኽንያትካን እተፈላለየ ኣገዳሲ ፎርም ክትመልእን ክትልእኽን ኣሎካ።

ፎርም ኣብዚ ኣራግፍ

ኵሉ እቲ እተዛዘመ ፎርም ናብቲ ኣብ 1148 ጐደና ሆርንቢ ዚርከብ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ስደተኛታት ከምኡውን ዜጋታት ካናዳ ኪቐርብ ኣለዎ ።

መዘኻኸሪ፦ ኣብ ዶብ ወይ ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ኽትጠልብ እንተ ደሊኻ እቲ መስርሕ ቍሩብ እተፈልየ እዩ። ኣብ ዶብ መዓርፎ ነፈርቲ ወይ ወደብ መእተዊ ምስ በጻሕካ ቓለ-መጠይቕ ኪግበረልካ እዩ፣ ነቲ መመልከቲ ወረቐት ድማ ብቕልጡፍ ክትቅበሎ ኢኻ።

እንታይ ክትዳሎ ኸም ዘሎና

ፎርም መሰረት ጠለብ (BOC) ንኽትውድእ ዚሕግዘካ ጠበቓ የድልየካ። ኣብዚ መስርሕ እዚ ምእንቲ ኺሕግዘካ ንሓደ ጠበቓ ብናጻ ዚህበካ ሕጋዊ ረድኤት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ሰራሕተኛታት ኤስ. ኤስ. ኤስ. ብ604-255-1881 ወይ ብኢ-መይል ተራኸብና፦ contact@sosbc.ca

እቲ ፎርም ስደተኛታትን ፎርም ቦሲ (መሰረት ጠለብ) ምስ ተወድአ ናብቲ ኣብ 1148 ጐደና ሆርንቢ ዚርከብ ቤት ጽሕፈት ኣይርሲሲ ምለሶ።

ሰዓታት መስርሕ ሰኑይ ክሳዕ ዓርቢ ሰዓት 8 - 10 ቅ. ቐ.

ንዅሉ እቲ ፎርም ምስ ኣቕረብካዮ ብቑዕ ቃለ መጠይቕ እትገብረሉ ዕለት ክትረክብ ኢኻ። ሲ. ተርጓሚ ኺህብ እዩ። እዚ ናይ ምስማዕ ክእለት ስደተኛታትካ ኣይኰነን።

ሲ. ቃለ - መጠይቕ ክግበረሉ ዝከኣል ሓደ ኣጋጣሚ ጥራይ ኢዩ ዘሎ ። ነታ ዕለት እንተ ስሒትካያ ካልእ መዓልቲ ኣይኪውሃበካን እዩ ።

ነቲ ናይ መጀመርታ ሰነዳት መንነትካን 4 ግዝፊ ፓስፖርት ስእልኻን ናብቲ ብቑዕ ንምዃን እትገብሮ ቓለ-መጠይቕ ውሰዶ።

ኣብቲ ቓለ-መጠይቕ ሲ. ኣይ. ሲ.

ሲ. ኣሰር ኣጻብዕካ መለለዪን ድሕንነትን ንምርካብ እውን ኪወስዶ እዩ።



ናብ ዕግበት ኣተኵሩ