ነዚ ናይ ስራሕ ሰሌዳታትን ናይ ምንዳይ ሞተርን ተጠቒምካ ኣብ ክእለትካን ተገዳስነትካን ብዙሕ ስራሕ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ሰሌዳታት ስራሕ

ኤስ. ናይቢሲ ኣስራሕቲ Solutions - ካብ እተፈላለየ መደባትን ቦታታትን ናይ ኣስራሕትና ርክብ ክኢላታትካብቶም ቅኑዕ ሕጹያት ዝደልዩ ኣኽቢርካ ዝርአ ኣስራሕቲ ብኣማእታት ዝቝጸር ናይ ስራሕ መምርሒ ይወሃቦም ኢዩ ። ዝያዳ ንምፍላጥ ምሳና ተራኸብ - jobquest@issbc.org

ናይ ስራሕ ምንዳይ ሞተር

ኤም. ኤስ. ስራሕን ወለንተኛ ኣጋጣምን ኣብ ምትእስሳር እተፈላለየ ባህሊ ዘለዎም ማሕበራትን ኣገልግሎታትን ቢ. ሲ.

ኣርትስዎርክ - ምስ ስነ-ጥበብ እተተሓሓዘ ናይ ስራሕ ቦርድ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኤሚሊ ካር ስነ-ጥበብን ንድፍን ናይ ስራሕ መደባትን ናይ ምትሕብባር ኣጋጣሚታትን ዘርዚሩ ኣሎ።

ማሕበር ጆብስ - ጆብስ ኣብ ካናዳ ምስ ማሕበር እተተሓሓዘ ሓላፍነት ዘለዎ ቦርድ ።

ASTBC – ክኢላታት ተክኖሎጂ ስራሕ ንምርካብ ዚሕግዝ ሞተር እዮም ።

ቢሲ ጆብኮኔክ — ንኣስራሕቲ ቢ. ሲ. ምስስራሕ ድሉዋት ዝዀኑ ሓደስቲ ሰባት ዜራኽብ ብኢንተርነት እተዳለወ መሳርሒ፣ ኣስራሕቲ ነቶም ኣብ ክ. ሲ. ዝመጹ ሓደስቲ ሰባት ክእለቶም ንኼርእዩን ትርጕም ዘለዎ ስራሕ ንኺረኽቡን ዚሕግዝ ውጽኢታዊ መገዲ ኺህብዎም ከለዉ ነቶም ሰራሕተኛታቶም ዜድልዮም ነገራት ንምምላእ ተባሂሉ እዩ ተዳልዩ።

ቢሲ ጆብስ ኔት - ጆብ ናይ ስራሕ ቦታ ዚህብ ሞተር ምንዳይ ከምኡውን ብዛዕባ ሞያን ምኽሪ ሰብ ሞያን ዚገልጽ ዓንቀጻት የቕርብ ።

ካናዳ ጆብስ - ስራሕ ንምርካብ ዚሕግዝ ሞተር ምንዳይ ስራሕን ምስ ስራሕ ዚተሓሓዝ ዓንቀጻትን የቕርብ ።

ካሪየር ኡውል - ካናዳውያን ነቶም ስራሕ ዝደልዩ ሰባት ብናይ ስራሕ ቦርድ ብናይ ሞያ ቪድዮታት ከምኡውን ብዛዕባ ናይ ገበር ደብዳበታት ምኽሪ ብምሃብ ዝድግፍ መኽሰብ ዘይርከቦን ናጻን ኣገልግሎት እንደገና ናይ ምምርማርን ቃለ-መጠይቕ ናይ ምግባርን ክእለት ኣለዎ።

ቻሪቲ ቝሸት - ኦንላይን ኣብቲ ወለንተኛን ደሞዝ ዚኽፈሎን ስራሕ በብኣርእስቲ ዚዝርዝር ማሕበር ከምኡውን ኣብቲ ኣብ ማሕበረሰብ ዚርአ ዝርዝር ፍጻመታት ዜተኵር መኽሰብ ዘይርከቦ ትካል ካናዳ ዘተኰረ እዩ ።

ሲቭላዊ ጆብስ - ካናዳ ካብ ኵሉ ዝዓበየ ምንጪ ናይ ምምሕዳር ስራሕ ኢዩ ።

ኤሉታ - እዮብ ዚብሃል ናይ ምንዳይ ሞተር ካብ ወብ ሳይታት ኣስራሕቲ ስራሕ ዚእክብን ኣብ ዚድለ ሓበሬታ ዚውድብን እዩ ።

ኣብ ካናዳ ኣብ ዚርከባ ውሩያት ኩባንያታት ምስ ሞያኦምን ፕሮጀክትኦምን ምእንቲ ኺራኸቡ ኣብ ዕዳጋን መሃዝትን ዚሳተፉ ሰብ ሞያ ሓድሽ ቦርድ ስራሕን ስራሕን ኪረኽቡ ኽኢሉ እዩ።

ጽቡቕ ስራሕ ካናዳ - ጆብ ቦርድ ነቶም ኣብ ናይ ኣከባቢ ወይ ኢኮ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ደሞዝ ወለንተኛታት ወይ ናይ ምልምማድ ሓላፍነት ዘለዎም ሰባት ዝኸውን ኢዩ።

እወ - ናይ ስራሕ ሰሌዳ ብ26 ቋንቋታት ክርከብ ይከኣል ኢዩ እዚ ድማ ስራሕ ንምልኣኽ ምዕቡል ኣማራጺታት ምንዳይ ታሪኽ ምንዳይ ከምኡውን ናይ ኢንዱስትሪ/ናይ ሸቕሊ ዕዳጋ ሓበሬታ ዝህብ ኢዩ ።

ኤስ. ቢ. ሲ. ጆብስ - ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ዝርዝር ኵሉ እቲ ኣብ ውሽጢኢ. ኤን. ኤስ.

ጆብል - ካብቶም ዝለዓለ ደረጃ ዘለዎም ኣስራሕትን ካብቶም ኣብ ካናዳን ኣብ ወጻኢ ሃገራትን ዘለዉ ቀንዲ ናይ ስራሕ ቦርድታትን ኣብዚ እዋን እዚ ባዶ ቦታ ኸም ዘሎ መርምር ።

ኣብ ከም ክፍሊ ንግዲ ጥዕናን ደገፍን ዝኣመሰለ ናይ ብሪትሽ ኮሎምብያ ህዝባዊ ትምህርቲ ትካላት ሞያ ንምርካብ ኣብ መጻኢ ስራሕ ግበር ።

እቶም ስራሕ ዚደልዩ ሰባት ስራሕ ዚደልዩሉ መዝገብ ኬናድዩ ነቲ ዕዮኦም ኬራግፉሉ ከምኡውን ብዛዕባ ገበር ደብዳበታት ንማሕበራዊ መራኸቢታት ከምኡውን ብዛዕባ ደሞዝ ዚገልጽ ዓንቀጻት ሊንክታት ኬናድዩሉ ዚኽእሉ ፖርት ምንዳይ ።

ኣገልግሎት ካናዳ ጆብ ባንክ - ፈደራላዊ ናይ ስራሕ ምንዳይ ሞተር ከም ደሞዝ ናይ ስራሕ ኣረኣእያ ናይቲ ኸባቢ ስልጠና ከምኡውን ምስኡ ዝተሓሓዝ ዓንቀጻት ዜና ዝኣመሰለ ናይ ስራሕ ቦታን ናይ ዕዳጋ ሸቕልን ሓበሬታ ይህብ ። ምስካናዳውያን ደለይቲ ስራሕን ሰራሕተኛታትን ዚተሓሓዝ መደባትን ኣገልግሎታትን እውን ኣሎ።

ካብ መላእ ካናዳ ዝመጸ ናይ ስራሕ ምንዳይ ሞተር ጥራይ እዩ ። በብምድብ ስራሕ ከተማ ኣውራጃ ኣስራሒ ከምኡውን ካልእ ከምኡ ዝበለ ነገራት መርምሮ። ርእስኻ ጀምር እሞ መዝገብካ ጽሓፍ።

ኣብ ካናዳ ዚርከብ ወይኒ ጆብስ - እዮብ ኣብ ካናዳ ወይንን ከሻንን ምግብን ኬናዲ እዩ ።

ዎርክቢሲ - ኣውራጃዊ ናይ ስራሕ ምንዳይ ሞተር ከም ገምጋምን ናይ ስራሕ ቪድዮታትን ትምህርትን ስልጠናን ሓበሬታ ዕዳጋ ሸቃሎ ከምኡውን ካልእ ሓጋዚ ስራሕን ናይ ገዛእ ርእስኻ ስራሕ ንምምሕያሽ ዚሕግዝ ናውትን ሃብትን ዝኣመሰለ ናይ ስራሕ መደባትን ብኢንተርነት እተዳለወ መንግስታዊ ሃብትን ይህብ።

ዎርኮፖሊስ - ጆብ ቦርድ ናይ ስራሕ ቦታ ምስኡ እተተሓሓዘ ዓንቀጻት ከምኡውን መሰረታዊ ናይ ደሞዝ ሓበሬታ ይህብ ።

ዋው ጆብስ - ካብቲ ኣብ ካናዳ ዝርከብ ብኣሽሓት ዝቝጸር ናይ ስራሕ ቦርድታትን ስራሕን ሞያን ቦታታት ልዕሊ 100,000 ስራሕ ድለ ።ናብ ዕግበት ኣተኵሩ