ንሓደስቲ ሰባት ኣብ ካናዳ መጻኢኦም ንምህናጽ ሓግዞም

ነቶም ኣብ ካናዳ ዚነብሩ ሓደስቲ ሰባት ንምሕጋዝ ወፈያ ። ደገፍካ ንዜጋጥሞም ብድሆታት ሰጊሮም ሓድሽ ህይወቶም ንኺጅምሩ ኺሕግዞም እዩ ። ወፈያኻ ንኸም ብብዙሕ ቋንቋታት ዝዝረብ ናይ መንእሰያት ዓንኬል ከምኡውን ናይ መጀመርታ ቛንቋ በሰላ ኣገልግሎት (ንስደተኛታትን ስደተኛታትን ዝግበር ደገፍ) ዝኣመሰለ መደባት ክድግፍ ይኽእል ኢዩ። እዚ መደባት እዚ ብመንግስቲ ምሉእ ብምሉእ ስለ ዘይምምእራር ደገፍካ የድልየካ እዩ ።

ብቸክ ብጥረ ገንዘብ ወይ ህያብ ካርድ ብምሃብ ወፈያ

ንዝዀነ ይኹን መደባትናን ፕሮጀክትታትናን ብቸክ ወይ ብገንዘብ ብቐጥታ ኽትውፍዮ ትኽእል ኢኻ። ኵሉ እቲ 20 ዶላር ከምኡውን ልዕሊኡ ዝኸውን ወፈያታት ናይ ግብረ - ሰናይ ግብሪ ክኽፈል ብቑዕ ኢዩ ።

ናይ ህያብ ካርድ ወፈያታት

ስደተኛታት ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ንኺነብሩ ንምሕጋዝ ህያብ ካርድታት ወፈዩ። እዚ ኸኣ ውልቀ-ሰብ ኣባል ቤት ትምህርቲ ክበብ መጽሓፍ ወይ ማሕበረሰብ እምነት ብዘየገድስ ጽልዋ ኽትገብረሉ እትኽእል ቀሊል መገዲ ኢዩ። ወፈያኻ ንስደተኛታት ካብ ካናዳ ኺጅምሩ ኸለዉ ዜድልዮም መሰረታዊ ነገራት ኪህቦም እዩ።

ናይ ገንዘብ ቸክ ከምኡውን ናይ ህያብ ካርድ ወፈያ ሓበሬታ

ኣብ rebecca.irani@issbc.org ብኢ-መይል ምስ ሪበካ ኢራን ተራኸብ

ናይ ወፈያ ሕቶታት

ብኢንተርነት ኣቢልካ ወፈያ እትገብር መን ኢኻ?

ንካናዳ ሄልፕስ ክንጥቀመላ መሪጽና ኢና ። ካናዳሀልፕስ ንልዕሊ 22 ዓመት ትውክልቲ ዝግበሮ ትካል ግብረ - ሰናይ ኰይኑ ጸኒሑ ኢዩ ። ልዕሊ 2 ቢልዮን ዶላር ንኽንህብ ኣቕሊልና ኢና ።

ንኢሶፍቢሲ ወፈያ ኽገብር እንተ መሪጸ ናይ ግብሪ ቕብሊት ክቕበል ድየ?

እወ ብካናዳ ኣቢልካ ምስ እትህብ ብኡንብኡ በቲ ኣብ ዝርዝር እተጠቕሰ ናይ ኢ-መይል ኣድራሻኻ ኣቢልካ ናይ ግብረ-ሰናይ ግብሪ ቕብሊት ክትረክብ ኢኻ።

ኤስ. ቢ. ሲ. ኣብቲ ቕብሊት ከም ተቐባሊ ወፈያ ኺምዝገብ እዩ። ብቐጥታ ብቸክ ወይ ብገንዘብ ክትውፍየልና እንተ መሪጽካናይ ቢ.ሲ.

ብኢንተርነት ዝገብሮ ወፈያ ዜተኣማምን ድዩ?

እወ ካናዳሀልፕስ ንብሕትኻ ኣኽቢራ እያ እትሕዞ ንብሕታዊ ሓበሬታኻ ንምሕላው ድማ ቈራጽነት ገይራ እያ ። ዝያዳ ኽትፈልጥ እንተ ደሊኻ ነቲ ናይ ብሕቶም ፖሊሲ ኽትርእዮ ትኽእል ኢኻ።

ክንደይ ዚኣክል ወፈያ እየ ብቐጥታ ናብቲ ኽድግፎ ዝደሊ ፕሮጀክት ዚኸይድ?

ብኢንተርነት ዚግበር ወፈያታት ልክዕ ከም ኵሉ ንግዳዊ ልውውጥ ወትሩ ኽፍሊት መስርሕ እዩ ዚኽፈል ።  እቲ ዝተረፈ ወፈያኻ ብቐጥታ ናብቲ ኣብኢ. ኤን. ኤስ.

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ