ከም ዓማዊል መጠን ፍትሓዊ ኣተሓሕዛ ኸም ዚግበረልካ ንምርግጋጽ እተፈላለየ መሰላት ኣሎካ።

ምስዚ መሰላት እዚ ሓቢርካ ንኻልኦት ንምሕጋዝ ከምኡውን ነቲ ISSofBC ዚህበካ ኣገልግሎታትን ጥሪትን ብግቡእ ንኽትጥቀመሉ እተፈላለየ ሓላፍነታት ኣሎካ ።

ነዚ መሰላትን ሓላፍነታትን እዚ ኣብ ታሕቲ ኸተንብቦ ትኽእል ኢኻ፣ ብዘይካዚ ኣገልግሎት ንምኽሓድ ዚሕግዝ መምርሒታትን መስርሕ ጥርዓን ዓማዊልናን ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ኣገልግሎት ምኽሓድ 

ኢሶፍሲ ንዓመጻ እንተላይ ንቝጥዓ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ወይ መራኸቢ ብዙሓን ዚምልከት ፖሊሲ ኣለዎ። 

ነቲ ኣብ ላዕሊ እተጠቕሰ ሓላፍነታት ክትፍጽም እንተ ዘይክኢልካ ተወሳኺ ኣገልግሎት ኣይወሃበካን ይኸውን። 

ኣገልግሎት ዘይተዋህቦ ዝዀነ ይኹን ዓማዊል እንተላይ ኣብ ካልእ እዋን ኣገልግሎት ኪረክብ ዚኽእል እንተ ዀይኑ ብጽሑፍ ኪሕብሮ እዩ ። 

ናይ ብሕቲ ሓበሬታ ምዕቃብ 

ኢሶፍቢሲ ምስ ፒፓን ፎይፓን ብምስምማዕ እዩ ዚዓዪ ።  ኵሉ ብሕታዊ ሓበሬታ ኣብቲ ኣብ ካናዳ ዚርከብ ፓስዎርድ እተዓቝበ ሰርቨር እዩ ዚኽዘን ። ብዛዕባ ብሕታዊ ሓበሬታኻ ገለ ሻቕሎት እንተ ኣልዩካ በጃኻ ነዚ ኣብ ላዕሊ እተጠቕሰ ስጕምትታት ተጠቒምካ ምስ ሰራሕተኛታት ISSofBC ኣልዕሎ።  ዕግበት እንተ ዘይረኺብካ ካብ ቤት ጽሕፈት ኮሚሽነር ሓበሬታን ምስጢር ብሪትሽ ኮሎምብያ ተወሳኺ ደገፍ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። 

ፖሊሲ ጥርዓን ዓማዊል 

እዚ ፖሊሲ እዚ ነቲ ኻብ ዓማዊል ISSofBC ብዛዕባ ዝዀነ ይኹን መዳይ ስርሓቱ ዚቐርብ ጥርዓን ዚቈጻጸር እዩ ። ዓማዊል ብምኽንያት እቲ ጥርዓን ዝዀነ ይኹን ዓይነት ሕነ ኣይኪፈድዩን እዮም። 

ብዛዕባ ሰራሕተኛታትና ወይ ኣገልግሎትና ዜማርር ነገር እንተ ኣልዩካ በጃኻ ዝርዝር ሓበሬታ ናብ feedback@issbc.org ለኣኽ።

ትርጕም ወግዓዊ ጥርዓን፦

ብጽሑፍ (እንግሊዝኛ ወይ ናይ መጀመርታ ቛንቋ) ዚቐርብ ዝዀነ ይኹን ጥርዓን ። ንሓደ ዓማዊል ብጽሑፍ ምጕርምራም ዕንቅፋት እንተ ዀይኑ ሓደ ኣባል ሰራሕተኛ ዚጽሕፎ ብኣፍ ዚቐርብ ጥርዓን ተቐባልነት ኪረክብ እዩ። 

ኣብ ኵሉ ኣብያተ-ጽሕፈት ዚርከብ ናይ ንግዲ ካርድ ከምኡውን ኣብ ወብ ሳይት ISSofBC ዚርከብ ሊንክ ንዓማዊል መሰላትን ሓላፍነታትን ከምኡውን መስርሕ ጥርዓን ዓማዊል ኪህቦም እዩ። በጃኻ ኣብ ታሕቲ ርአ። 

ብጽሑፍ ዝሰፈረ ናይ ዓማዊል ምጕርምራም ብኢሶፍቢሲ ክትርጐም ኢዩ። 

እቲ ጠበቓ ኣብዚ ኣብ ላዕሊ እተጠቕሰ መስርሕ ብዅሉ ስጕምትታት ብሰራሕተኛታት ኪሕገዙ ኸም ዘለዎም ኣስተብህል ኣብ ዝዀነ ይኹን እዋን ንኺድግፍዎ ንዚገብርዎ ምርጫ ዚጣበቕ ሰብ ድማ ኪረክብን ኪጥቀመሉን ከም ዚኽእል ኣስተብህል ። 

መስርሕ ምጕርምራም ዓማዊል 

1ይ ስጕምቲ  እቲ እተመደበ ሰራሕተኛ ነቲ ጕዳይ ብቐጥታ ምሳኻ ኺፈትሖ እዩ ዚጽዕር 

ስጕምቲ 2  እቲ ጕዳይ እንተ ዘይተፈቲሑ ናብ ኣካያዲ ስራሕ ወይ ሓጋዚ ዳይረክተር እዩ ዚኸይድ 

ስጕምቲ 3፦ በቲ እትህቦ ምላሽ እንተ ዘይዓጊብካን ሻቕሎትካ ብዜዕግብ መገዲ ኸም ዘይተፈትሐ እንተ ተሰሚዑካን እቲ ጕዳይ ናብቲ ዚምልከቶ ዳይረክተር እዩ ዚመሓላለፈልካ 

ስጕምቲ 4   ሕጂ እውን እንተ ዀነ ዕግበት  እንተ ዘይብልካ እቲ ጕዳይ ናብቲ ቐንዲ ኣካያዲ ስራሕ ወይ ከኣ ብተሌፎን ወይ   ብጽሑፍኪለዓዓል እዩ።

5ይ ክፋል   ISSofBC ንዜተሓሳስበካ ነገራት ኪፈትሖ እንተ ዘይክኢሉ ነቲ ዜተሓሳስበካ ነገራት ነቲISSofBC ዚብሃል ግቡእ ገንዘባዊ ትካል (ንኣብነት ኣውራጃ ቢሲ ሲቲ ቫንኮቨር) ከተቕርቦ ትኽእል ኢኻ ። ናብ ዕግበት ኣተኵሩ