ንግድኻ ኣብ ምዕባይን ኣብ ምምሕያሽን ዚሕግዙ ሓደስቲ ሰባት ንኽትቘጽር ክንሕግዘካ ንደሊ ኢና። ናብ ካናዳ ዚመጹ ስደተኛታት እተፈላለየ ኽእለት ሒዞም ይመጹ እዮም ፣ ስለዚ ኸኣ ኢና ንስደተኛታት ንተኽእሎኦም ምሉእ ብምሉእ ምእንቲ ኺረኽብዎ ንምድጋፍ ኣበርቲዕና እንዓዪ ።

ኩባንያኻ ምስቶም ኣብ ካናዳን ኣብ ወጻኢ ሃገርን ዚርከቡ ሓደስቲ ማሕበረሰባት ስለ ዜራኽብ እተፈላለዩ ሰራሕተኛታት ምህናጽ ንንግዲ ጽቡቕ እዩ።

ካብ ወጻኢ ሃገር ተውህቦ ናይ ምቝጻር መስርሕ ብቐሊሉ ምእንቲ ኽትርድኦ ኣብ ምክትታል ኣብታ ጃልባ ኣብ ምእታው ከምኡውን ኣብ ምዕቃብ ክንሕግዝ ንኽእል ኢና። እቲ ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ዘሎ ሃብቲ ምሉእ ብምሉእ ብናጻን ብናጻን ኪራገፍ ዚኽእልን እዩ፣ ብቐሊሉ ኽትጥቀመሉን ክትሓትምን ከተካፍሎን እውን ትኽእል ኢኻ።

መሐበሪታት ዞባ

እዚ መሐበሪታት እዚ ነቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘሎ ተክኒካዊ ዓውድታት ንኽትርድኦ ኺሕግዘካ እዩ። ነቶም ስደተኛታት ኣመልከትቲ ኣብ ምርዳእ ዓብዪ ለውጢ ኼምጽኡ ይኽእሉ እዮም ።

. ዝወጸ መሐበሪ ኣስራሕቲ ኣህጉራዊ ስልጠና ዝረኸቡ መሃንድሳት ንዝዀነ ይኹን ካብ ናይ ምህንድስና ትካላት ሰራሕተኛታት ዚቘጽርን ዚቘጽርን ውድብ ጠቓሚ ሓበሬታ ይህብ እዩ።

ብዛዕባ ምህንድስና ኽፍልታት ኢራንን ቻይናን ፊሊፒንስን ዚገልጽ ቍጠባውን ትምህርታውን ሞያውን ባህላውን ሓበሬታ ቕድሚ ምቕራቡ ኣረጋግጽ። ነቲ ሓድሽ ዝመጸ ሕጹይካ ብዝሓሸ መገዲ ኽትርድኦ ትኽእል ኢኻ ።

ናይ ቢ. ሲ. መሐበሪ ኣስራሕቲ ኣህጉራዊ ስልጠና ዝረኸቡ ክኢላታት ቲ. ቲ. ብዛዕባ እቲ ምስ ኮምፕዩተር እተተሓሓዘ ተመክሮ ዘለዎም ሓደስቲ ሰባት ኣብ ቻይና ፊሊፒንስ ከምኡውን ኢራን ዝዓየዩሉ ዓውድታት ቅልጡፍ ሓበሬታ ሒዙ ኣሎ።

ንሓደ ኻብዘን ሃገራት እዚኣተን ዝመጸ ሓድሽ ሰብ ቃለ-መጠይቕ ቅድሚ ምግባሩ ነዚ እንተ ርኢኻዮ ብዛዕባ ተመክሮኡን ኣሰራርሓኡን ዝሓሸ ምስትውዓል ኪህልወካ እዩ።

. ዝወጸ መሐበሪ ኣስራሕቲ ኣህጉራዊ ስልጠና ዝረኸቡ ኽኢላታት ስነ ፍልጠት ህይወት ብዛዕባ እቲ ኣብ ፊሊፒንስን ኢራንን ቻይናን ዘሎ ዓውድታት ስነ ፍልጠት ህይወት ይሕብር። ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሓበሬታ ቐልጢፍካ ብምምርማር ብዛዕባ ሓደ ኣብ ሓንቲ ኻብዘን ሃገራት እዚኣተን ተመክሮ ዝረኸበ ሓድሽ ሰብ ዝሓሸ ምርዳእ ኪህልወካ እዩ።

ነፍሲ ወከፍ ሓድሽ ዝመጸ ሰብ ክህቦ ዝኽእል ጥቕምን ብድሆታትን ኣብ ጠቓሚ ግን ከኣ ቀሊል ሰነድ ክትርእዮ ኢኻ። ብዛዕባ እቶም ኣብዚ ዓውዲ እዚ እተመርጹ ሓደስቲ ሰባት ዘሎካ ምርዳእ ንምምሕያሽ ቃለ መጠይቕ ቅድሚ ምግባርካ ነዚ ተጠቐመሉ።

 

ናይ ኣስራሒ መሳርሒ

እዚ መሳርሒ እዚ ነቲ ኣብ መንጎ ኣህጉራውያን ሕጹያት ዘሎ ባህላዊ ወይ ቋንቋ ፍልልይ ኣንፈቱ ንኽትፈልጥን ንኽትመሃርን ንኽትጥቀመሉን ዝሕግዘካ ብቐሊሉ ክትጥቀመሉ እትኽእል ናይ ውዕለት መሳርሒታት ዝሓዘ ኢዩ።

 

ንዋት 1 – ገዛእ ርእስኻ ምግምጋም

እዚ ገምጋም እዚ እቲ ኣመልከትቲ ቓለ-መጠይቕ ቅድሚ ምግባሮም እተወሰነ መዓልትታት ኣቐዲሙ ኺዛዘምን ኪምለስን እዩ ተሓሊኑ።

ንዋት 2 – ናይ ክፍሊ ፍልጠት ፈተና -

ሓደ ናይ ክፍሊ ፍልጠት ፈተና እቲ ሕጹይ ብዛዕባ እቲ ንዕዮ ስራሕ ወሳኒ ዝዀነ ኣብ እተፈላለየ ዓውድታት እተመርኰሰ ጕዳያት ዘለዎ ፍልጠት መርትዖ ይህብ።

ንዋት 3 – ናይ እንግሊዝኛ ናይ ጽሕፈት ፈተና -

ብእንግሊዝኛ ናይ ምጽሓፍ ክእለት ንመብዛሕትኡ ተክኒካዊ ዀነ ሞያዊ ስራሕ ኣድላዪ ኢዩ። እዚ ናይ ፈተና ንድፊ እዚ ነቶም ሕጹያትካ ናይ እንግሊዝኛ መሃይምነት ናይ ምርካብ ደረጃኦም ብቐሊሉ ንኽትፍትኖም ክሕግዘካ ኢዩ።

ንዋት 4 – ኣድላዪ ኽእለት

እቲ ናይ ITA ኣድላዪ ክእለት ፓስፖርት በቲ ሕጹይ ክቐርብ ይኽእል ኢዩ ኣብቲ ናይ ምንባብን ናይ ምቝጻርን ሰነዳትን መሰረታዊ ክእለት ዝዀነ ኣድላዪ ክእለት ድማ የተኵር ።

ንዋት 5 – ናይ ባህርይ ፈተናታት -

ንሰራሕተኛታት ንምምራጽ ተባሂሉ እተገብረ ናይ ባህርይ ፈተናታት ተኸታታሊ ሕቶታት ወይ ዕዮታት ዝሓዘ ዀይኑ ሕጹያት ምስ ኩባንያኻ ብኸመይ ከም ዚሰማምዑ ንምውሳን ኪሕግዝ ይኽእል እዩ።

ንዋት 6 – ግብራዊ ፈተና

ንሓደስቲ ዀነ ንካናዳውያን ሓጺር ግብራዊ ፈተና ምርካብ ኣዝዩ ጠቓሚ ስለ ዝዀነ እዚ ሜላ እዚ ብቐሊሉ ኽትጅምሮ ትኽእል ኢኻ።

ንዋት 7 – ቃለ መጠይቕ ፕላስ

ብሓገዝ ገለ ኻብቲ ኣቐዲሙ ዝነበረ ናውቲ እቲ ቓለ-መጠይቕ ሓደ ሕጹይ ዝያዳ ኣበርክቶ ኽገብርን ክእለቱ ከርኢን ዝኽእል ዝርርብ ይኸውን።

ንዋት 8 – ኣማራጺ ሞያ ምልላይ

ሓደ ወተሃደር ወይ ክኢላ ሰብ ሞያ ሰብ ሞያ ንሓደ ሕጹይ ንምግምጋም ግዜ ምስ ኣሕለፈ እቲ ሕጹይ ንኽርድኦ ክጠቅም ዝኽእል ገለ ኣገዳሲ ምስትውዓል ኣማዕቢሎም ኢዮም ። ብዛዕባ ኣማራጺ ግደዚገልጽ ሓጺር መደረ እውን እንተ ዀነ ንሓደ ሓድሽ ስራሕ ዚደሊ ሰብ ኪሕግዞ ይኽእል እዩ።

ንዋት 9 – መወከሲታት

ሓደስቲ ሰባት ክቘጽሩ ክፉት ምዃን ክበሃል ከሎ ካብ ባህላዊ ዳኛ ወጻኢ ንዘይልሙድ መወከሲታትን ኣተሓሳስባን ክፉት ምዃን ማለት ኢዩ እዚ መምርሒ እዚ ኸኣ እተፈላለየ ኣህጉራዊ መወከሲታት ንኽንርዳእ ተወሳኺ ሓሳባት ይህብ።

ንዋት 10 – ምንጻግ

ውዒሉ ሓዲሩ ኣብ መወዳእታ እቲ ብዙሕ ቃለ - መጠይቓት ነቶም ሕጹያት ንኽቘጽሩ ከም ዘይሕብሩ ክትሕብሮም ኣሎካ ። እዚ ሓጺርን ጠቃምን መምርሒ እዚ ንሓደ እተነጽገ ሕጹይ ንሓደ ፍሉይ ቦታ ዘይበቅዕ እኳ እንተዀነ ኣኽብሮትን ሞሳን ከም ዝስምዖ ክገብሮ ይኽእል ኢዩ።

ንዋት 11 - ንእተቘጽሩ ሕጹያት ዚኸውን መደብ ትምህርቲ

እቲ ኻብ መሳርሒታት 1 ኽሳዕ 6 ብፍላይ ከኣ ካብ ንዋት 7 (እቲ ቓለ-መጠይቕ) እተገብረ ገምጋም ነቲ ዕቤት ዜድልዮ መዳያት ፍልጠትን ክእለትን ጠባይን እቲ ሕጹይ ኬለሊ እዩ።

ምሉእ ናይ ምምራጽ መሳርሒ ኣራግፍናብ ዕግበት ኣተኵሩ