እቲ ስደተኛታት ዚጠልብዎ መስርሕ እተሓላለኸ ዀይኑ እተፈላለየ ዓይነትን ሰነዳትን እውን ኣለዎ። እዚ ምንጪ እዚ ነቲ እተፈላለየ ሰነዳት ይገልጾ ።

ካብ ስደተኛታት ስደተኛታት ከምኡውን ዜጋታት ካናዳ (IRCC) መመልከቲ ፎርም ኣራግፍ

ብቑዕ ንምዃን ቈራጽነት ምግባር

ብቑዕ እንተ ዄንካ ኣብ መወዳእታ እቲ ብቑዕ ቃለ መጠይቕካ 'ውሳነ ብቑዕ ምዃንካ' ዚገልጽ ሰነድ ይወሃበካ። ሕጋዊ ፍቓድ ናይ ሓደ ኣብ ካናዳ ዝርከብ "ጠበቓ ስደተኛ" ከም ዘሎካ ኢዩ ዘርኢ።

እቲ ብቑዕ ንምዃን እተገብረ ቓለ-መጠይቕ መመልከቲኻ ናብ ቦርድ ስደተኛታትን ስደተኛታትን ምእንቲ ኽትለኣኽ ናብ መስርሕ ሕቶ ስደተኛታት ክትኣቱ ብቑዕ እንተ ዄንካ ንምውሳን ጥራይ እዩ። እዚ ናይ ምስማዕ ክእለትስደተኛታትካ ኣይኰነን ኣወንታዊ ውጽኢት ከኣ ከም ስደተኛ ተቐባልነት ኣሎካ ማለት ኣይኰነን።

ግዝያዊ ፈደራላዊ ጥዕና (IFH) ኣብቲ 'ብቑዕ ምዃንካ ምውሳን' ዘርእስቱ ሰነድ ተጠቓሊሉ ኣሎ። እዚ ሰነድ እዚ ናብ ሓኪም ወይ ሆስፒታል ክትከይድ ከለኻ ሕክምናዊ ኽፍሊ ኸም ዘሎካ ዜርኢ እዩ።

ኣገዳሲ - እቲ እትቕበሎ ብቑዕ ሰነድ መንነትካን ኵነታት ስደተኛታትካን ይሕብር ። እዚ መስርሕ እዚ ኽሳዕ እተገብረ ኣብ ካናዳ ኽትጸንሕ የኽእለካ። ነዚ ሰነድ እዚ ኣይትጥፍኦ ።

ብዛዕባ ምንፍርፋር ኣስተብህል

እዛ ደብዳበ እዚኣ ካብ IRCC እተላእከት ከም ወረቐት መንነት ዝኣመሰለ እተወስደ ሰነዳት እትዝርዝር እያ። ነዚ ሰነዳት እዚ ኽትመልሶ ኣይትኽእልን ኢኻ። ሰነዳት መንነትካ ኽሳዕ ዚምለስ ክትጽበ ኣሎካ። እቲ ዘበልኩምዎ ሕቶ ተቐባልነት እንተ ረኺቡ ቀዋሚ መንበሪ ንምርካብ ከተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም ፣ ቀዋሚ መንበሪ ምስ ኰንኩም ከኣ እቲ ሰነዳት ኪምለሰልኩም እዩ ።

መሰረት ጠለብ (BOC)

እዚ ሰነድ እዚ ንዅሉ ብሕታዊ ሓበሬታኻ እትህበሉን ስለምንታይ ከምኡ ኽትገብር ከም ዘሎካ እትገልጸሉን ቀንዲ ሰነድ እዩ። ብዛዕባ ምኽንያታትካ እንተላይ ብዛዕባ እቲ ጕዳይካ ንምርግጋጽ ዚሕግዝ ዝዀነ ይኹን ምስኡ ዚተሓሓዝ ሓበሬታን ሰነዳትን ንጹር ክትከውን ኣሎካ። ነዚ ፎርም እዚ ብሓደ ኻብቲ ወግዓዊ ቛንቋታት ካናዳ ማለት ብእንግሊዝኛ ወይ ብፈረንሳይኛ ኽትውድኦ ኣሎካ።

እቲ ኣብዚ ፎርም ዘሎ ሕቶታት እዚ ዝስዕብ ኢዩ -

ንስኻ ነዚ ጕዳይ እዚ ብሓላፍነት እትሕተት እኳ እንተ ዀንካ ብሓገዝ ሓደ ጠበቓ ስደተኛታት ነቲ ትካል ክትውድኦ ኣሎካ።

ወትሩ ቕዳሕ ናይ ቦይክካ ከም እትሕዝ ኣረጋግጽ።

ቢ. ቢ. ሲ. ከምኡውን እቲ እተቕርቦ መርትዖታት እቲ ልዕሊ ዅሉ ኣገዳሲ ሰነዳት እቲ ስደተኛ ምዃንካ ዚገልጽ ሰነድ እዩ ። ንቦሲ ኽትፍርም ከለኻ ኵሉ እቲ እትህቦ ሓበሬታ ምሉእ ቅኑዕን ሓቅን ምዃኑ ኢኻ እተረጋግጽ ዘለኻ።

ፍቓድ ስራሕ

እዚ ኸኣ ኣብ ካናዳ ብሕጋዊ መገዲ ንኽትሰርሕ የኽእለካ ። ብዘይ ብእኡ ምዕያይ ዘይሕጋውን ሓደገኛን እዩ ። እቲ ፍቓድ ነቶም ስደተኛታት ብናጻ እዩ ዚወሃቦም ንእተወሰነ እዋን ድማ ተቐባልነት ኣለዎ።  እቲ ፍቓድ ቅድሚ ምውዳኡ እንተ ወሓደ 2 ወርሒ ኣቐዲሙ ኸተሐድሶ ኣሎካ።

እቲ ስደተኛታት ዚውድእዎ ፎርም ሰሌዳ 12 ተወሳኺ ሓበሬታ - ኣብ ውሽጢ ካናዳ ዚርከብ ስደተኛታት ኪጥቀስ ይኽእል እዩ ። ሓደ ጠያቒ ነቲ ፎርም ዘለዎ ሳጹን ብምምርማር ፍቓድ ስራሕ ንምርካብ ናብ IRCC ኣመልኪቱ ኺሓትት ይኽእል እዩ።

እቲ ጠበቓ ዕቝባ ስደተኛታት ንምርካብ ብቑዕ ኰይኑ ምስ ተረኽበ ሕክምናዊ መርመራ ንኺግበረሎም ፎርምን መምርሕን ይወሃቦም ። ሲ. ውጽኢት ናይ ሕክምና መርመራ ምስ ረኸቡ ናይ ስራሕ ፍቓድ ክህቡ ይኽእሉ ኢዮም።

ሰሌዳ 12 ዘየመልክት ጠያቒ ጸኒሑ ፍቓድ ስራሕ ንምርካብ ኬመልክት ይኽእል እዩ ። እቶም ስደተኛታት ነቲ ሰነዳቶም ውዓል ሕደር ከይበሉ ምእንቲ ኼብጽሓሎም ኣድራሻኦም ብኢንተርነት ወይ ከኣ ናብ ማእከል ደገፍ ክላይት (1-888-242-2100) ብምድዋል ኬመሓይሽዎ ኣለዎም።

ሓደ ስደተኛ ናይ ስራሕ ፍቓድ ንምርካብ ክፍሊት ክኸፍል ኣየድልን ኢዩ ።

ክትርአ ኣስተብህል

ስለምንታይ ከምኡ ኸም ዝገበርካ ኽትገልጸሉ እትኽእል ዕለትን ግዜን ስደተኛታት ካበይ ከም ዝሰማዕካ ይነግረካ።

ኵነት ዘለዎ ናይ ምፍልላይ ስርዓት

እዚ ኻብ ካናዳ (ምስ ሰነዳት ኣይርሲሲ እውን ሓዊስካ) ንኽትወጽእ እተዋህበ ትእዛዝ እዩ። እቲ ዘበልኩምዎ ሕቶ እንተ ተነጺጉ ወይ እንተ ተሓዲጉ እዚ ትእዛዝ እዚ ስለ ዚንቀሳቐስ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ብፍታው ካብ ካናዳ ኽትወጽእ ኣሎካ።

ስርዓት ምጥራዝ

እዚ ንዝዀነ ይኹን ንብምሉኡ መስርሕ ስደተኛታት ዝዛዘመ ኣሉታዊ ውሳነ ዝገበረ ከምኡውን ብፍታው ዘይከደ ሰብ ኢዩ ዝወሃብ ። እዚ ኸኣ ክትስጐጕን ናብ ካናዳ ኽትምለስን ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ።ናብ ዕግበት ኣተኵሩ