መደባትን ኣገልግሎትን

ናብ ካናዳ ዝመጻእካ እንተ ዄንካ ብናጻ ብዚወሃብ ኣገልግሎት ክንድግፈልካ ንኽእል ኢና፣ ገለ ኻብዚ ኸኣ ደገፍ ሰፈራት መደባት ሞያን ስራሕን ትምህርቲ እንግሊዝኛ ከምኡውን ኣገልግሎት ስደተኛታት እዩ።

ብዛዕባ እቲ ኸም ዓማዊል ISSofBC መጠን ዘሎካ መሰላትን ሓላፍነታትን ፍለጥ ።

ብዛዕባ ኣገልግሎትና ናእዳ ወይ ሻቕሎት እንተ ኣልዩካ በጃኻ ምስ feedback@issbc.org ተራኸብ።

ናብ ኣብያተ ጽሕፈትና ምብጻሕ

ናብ ኣብያተ-ጽሕፈትና ቕድሚ ምምጻእና ቘጸራ ኽንገብር በጃኹም ተሌፎን ደዊልኩምልና። ኣብ መላእ ከተማ ሜትሮ ቫንኮቨር ኣብያተ-ጽሕፈት ስለ ዘሎና ብዛዕባ እቲ ዝቐረብካሉ ቦታ ዝርዝር ሓበሬታ ርኸብ።

ንዅሎም ዓማዊልና በብግዜኡ ኸነገልግሎም ንጽዕር እኳ እንተ ዀንና ISSofBC ናይ መንግስቲ ውድብ ከም ዘይኰነን ነቶም ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ዚነብሩ ሓደስቲ ሰባት ጥራይ ኣገልግሎት ከም እንህቦምን ኣስተብህል ።

ካብ ካናዳ ወጻኢ እንተ ዄንካ በጃኻ ምስ IRCC (ቀደም ሲ. ኣይ. ሲ.

ገንዘብ ዜዋጽኡልና

ንልዕሊ 50 ዓመት ምስ ስደተኛታት ስደተኛታት ዜጋታት ካናዳ ከምኡውን ምስ መንግስቲ ብሪትሽ ኮሎምብያ ሓቢርና ነቶም ናብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ዝመጹን ዝነብሩን ስደተኛታትን እተፈላለየ ቐንዲ ኣገልግሎት ሂብናዮም ኢና ።

ሲ. ከምኡውን መንግስቲ ቢ. ሲ. ስለቲ ዝገበርዎ ደገፍን ደገፍን ነመስግኖም ኢና ።

ምንጪ

ከም ኣገልግሎት ሰፈራት እንግሊዝኛ ሞያ ስራሕ ከምኡውን ደገፍ ስደተኛታት ዝኣመሰለ እዋናዊ ሓበሬታታትን መምሃሪ መሳርሒታትን ርኸብ።

ምዕባለ ሞያ

ዝያዳ ተምሃር

ሓድሽ ደገፍ

ዝያዳ ተምሃር

መስርሕ ስደተኛታት

ዝያዳ ተምሃር

ሃብቲ ስደተኛታት

ዝያዳ ተምሃር

እንግሊዝኛ ንኽትመሃር ዚሕግዝ ናውቲ

ዝያዳ ተምሃር

ሓቅን ዕርቅን

ዝያዳ ተምሃር
ኤልሲሲ - ተክኖሎጅን ገንዘብን

ዜና

ኣብ ISSofBC እንታይ ክንገብር ከም ዘሎና ርአ!

ኮርሳት ኰነ ቤት ትምህርቲ

ዝርዝር ኮርሳት ኰነ ቤት ትምህርቲ

ሓድሽ ሰብ ውዕለት

ስደተኛታት ምቝጻር ኣብ ካናዳ ሞያ ንኺሃንጹ ይሕግዞም ጥራይ ዘይኰነስ ንግድኻ ንኸተዕቢ እውን ሓድሽ ኣጋጣሚ ይኸፍተልካ እዩ። ኣብ ሕቡእ ክእለት ዘለዎ ሓጽቢ ንኽትኣቱ ካብ እተፈላለዩ ሰራሕተኛታት ጥቕሚ ንኽትዓጽድ ከምኡውን ንሰራሕተኛታትካ ንስራሕካ ንኼመሓይሹ ስልጠና ንኽትለምዶም ክንሕግዘካ ንኽእል ኢና።

ዝያዳ ተምሃር

ኢድካ ኣእቱ

ኣብ ተልእኾና ኣበርክቶ ኽትገብረሉ እትኽእል ገለ መገድታት እንሆ ።

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ