ብዛዕባ እቲ ኣብ ካናዳ እተገብረ ናይ ብሕቲ ምድጋፍ ስደተኛታት (PSR) ፕሮግራም ፍለጥ ።

ናይ ካናዳ ናይ ብሕቲ ፕሮግራም ስደተኛታት ምድጋፍ - ንስደተኛታት ብእተፈላለየ መገድታት ምድጋፍ ሓበሬታ ።

ስልጠና ስደተኛታት - ንስደተኛታት ብብሕቲ ብዛዕባ ምድጋፍ ስልጠናን ሓበሬታን ይህብ ።

ናይ ምድጋፍ ስምምዕ ዘለዎም ሰባት ( SAHs) - ብዛዕባ እቲ ማሕበር ግምቢ ዘብዐኛ ኣብ ናይ ብሕቲ ምድጋፍ ዘለዎ ግደ ፍለጥ ኣብ ካናዳ ድማ ዝርዝር ናይ ኤስ. ኤች.


ናይ ብሕቲ ምድጋፍ ስደተኛታት ( PSR) ፕሮግራም - ብተደጋጋሚ ዝሕተት ሕቶታት (FAQs)

ህዝቢ ኣብቲ ብብሕቲ ዚምወል መደብ ስደተኛታት ካናዳ ተገዳስነት እናወሰኸ ይኸይድ ስለ ዘሎ ንሓደ ኣፍጋኒ ስደተኛ ብዛዕባ ምድጋፍ ዚለዓል ልሙድ ሕቶታት ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ኣሎ።

ሕቶ - ንሓደ ኣፍጋኒ ስደተኛ ኣብ ትሕቲ ናይ ብሕቲ ናይ ምድጋፍ ፕሮግራም ክውፍዮ እኽእል ድየ ?

ኣ . - ክሳዕ እዛ ዕለት እዚኣ መንግስቲ ካናዳ ንሓደ ኣፍጋኒ ስደተኛ ስም ናይ ምሃብን ናይ ምድጋፍን ኣጋጣሚታት ከምኡውን ነቶም ካብ ኣፍጋኒስታን ብብሕቲ እተደገፉ ስደተኛታት ፍሉይ ዕላማ ናይ ምሃብ ኣጋጣሚታት ዝገልጽ ሓበሬታ ኣይኣወጀን። ሓበሬታ ኺእወጅ ከሎ ንሓደ ስደተኛ ኽትምውለሉ እትኽእል እተፈላለየ መገድታት ኣሎ ፣ ገለ ኻብዚ ኸኣ 5 ሰባት ምቛምን /ወይ ናብ ሓደ ኻብቲ ኣብ ካናዳ ዚርከብ ናይ ድጋፍ ስምምዕ ሆልደርስ (SAHs) ዝርዝር ምቕራብን ዜጠቓልል እዩ ።

ሕቶ - ንሓደ ስደተኛ ምድጋፍ ክንደይ እዩ ዚኽፈል ?

ኣ . - እቲ ጕጅለ ነቲ ናይ መጀመርታን ወርሓውን ንመነባብሮ ዘድሊ ወጻኢታት (ንኣብነት ምግብን መጽለሊ) ን12 ወርሒ ክሽፍን ኣለዎ። እቲ ዜድሊ ገንዘብ ኣብ ብዝሒ እታ ስድራ ቤት እዩ ዚምርኰስ ። ከም ኣበሃህላ እቲ ዜድሊ ገንዘብ ንገምጋም ኣታዊ ኣውራጃ ዜንጸባርቕ እዩ ።

ሕቶ - ንሓደ ስደተኛ ንምምሕያሽ ክንደይ ዚኣክል ግዜ እዩ ዚወስድ ?

ኣ . - ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ናይ መስርሕ ግዜ ካብቲ መንግስቲ ናይ ምድጋፍ መመልከቲ እተቐበለሉ 18-24+ ኣዋርሕ ዝወስድ ኢዩ።

ሕቶ - ኣብ ትሕቲ ናይ ብሕቲ ድጋፍ ክውሰድ ብቑዕ ዝዀነ መን ኢዩ ?

ሀ - ሓደ ተፈላጥነት ዝረኸበ ስደተኛ ኻብ ሃገሩ ወጻኢ ክኸውን ኣለዎ ። እቶም ካብ ሃገሮም እተመዛበሉ ውልቀ-ሰባት ስደተኛታት ኪዀኑ ኣይክእሉን እዮም።

ሕቶ - ካናዳ ኣብ ዓዓመት ቍጽሪ ናይ ውልቀ - ሰባት ምድጋፍ ደረት ኣለዎዶ ?

ኣ . - ዓመታዊ ናይ ብሕቲ ምድጋፍ ዕላማ እዚ ዝስዕብ ኢዩ -

ኣብ መወዳእታ 2023 ድምር ሰለስተ ዓመት 67,000 እዩ። እዚ ዕላማ እዚ ኣብ ውሽጢ እቲ ኣብ ካናዳ ዘሎ ናይ ግብረ-ሰናይ ምድብ ስደተኛታትን ኣብ ውሽጢ እቲ ንሰለስተ ዓመት ዝቐጸለ ደረጃ ስደተኛታትን ኢዩ ዝወድቕ። ብተወሳኺውን እዞም ጕጅለታት እዚኣቶም ናይ እምነት ማሕበረሰባት ማሕበራት ሰፈራት ከምኡውን ካልእ ከምዚ ዝኣመሰለ ነገራት ዝሓቘፉ ብቐጻሊ ናይ ምድጋፍ ዕዮ ወይ ናይ ምድጋፍ ስምምዕ ዘካይዱ ሰባት ኣብ ውሽጢ እቲ መንግስቲ ኣብ ዓዓመት ክውፍዮም ዝኽእል ብዝሒ ስደተኛታት ዘውጽኦ እተመደበ ዓመታዊ ቆብዕ ወይ ደረት ክዓዩ ኣለዎም።

ሕቶ - ክንደይ ዚኣኽሉ ብውልቂ እተደገፉ ስደተኛታት እዮም ናብ ካናዳ ኺምለሱ ዚጽበዩ ዘለዉ ?

ኣ . - ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ 65,000 ዝዀኑ ብውልቂ እተደገፉ ስደተኛታት ናብ ካናዳ ኽምለሱ ተጸብዮም ኣለዉ ።


ነቲ ኣብ ካናዳ ንዚርከቡ ስደተኛታት ስድራ ቤታት እንደገና ንምሕባር ዚሕግዝ ናይ ብሕቲ መደብ ምድጋፍ ብምግባር ንስደተኛታት ንምድጋፍ እንገብሮ ጻዕሪ ኽትድግፎ ትኽእል ኢኻናብ ዕግበት ኣተኵሩ