ሊንክ ነቶም ናብ ካናዳ ዝመጹ ሓደስቲ ሰባት ዚወሃብ ትምህርቲ ቛንቋ እያ እተመልክት። ሊንሲ ሓደ ኻብቲ ብሃገራዊ መደብ መዕረፊ ዚወሃብ ኣገልግሎት ስደተኛታት እዩ ። እዚ ገንዘብ እዚ ብስደተኛታት ስደተኛታት ከምኡውን ዜጋታት ካናዳ ዚምወል ኰይኑ ንዓበይቲ ሓደስቲ ሰባት ብናጻ እዩ ዚምወል ።

እቲ ንሓደስቲ ሰባት ናብ ካናዳ ዚወሃብ ትምህርቲ ቛንቋ ሓጺር ዝዀነ መደብ ሊንሲ ብስደተኛታት ንስደተኛታት ከምኡውን ንዜጋታት ካናዳ እዩ ዚምወል ። በጽሕታት ዝዀኑ ሓደስቲ ሰባት ዘለዎም ክእለት ብዘየገድስ እንግሊዝኛ ንኺመሃሩ ንምሕጋዝ ተባሂላ እያ ተዳልያ። ልዕሊ ዅሉ ግና ብናጻ እዩ!

መጀመርታ ንምጅማር -

1ይ ስጕምቲ – ገምግም

ኣብ መደብ ሊንሲ ቕድሚ ምእታውካ ናይ ቋንቋ ገምጋም ክትውድእ ኣሎካ። 

ኣብ ቫንኮቨር ኖርዝ ቫንኮቨር ዌስት ቫንኮቨር ሪችሞንድ ሳውዝ ደልታ በርናቢ ወይ ኒው ዌስትሚንስተር ትነብር እንተደኣ ዄንካ ናብ ማእከል ገምጋም ቋንቋ ቫንኮቨር ከተመልክት ትኽእል ኢኻ -

ማእከል ገምጋም ቋንቋ ቫንኮቨር
ሊንሲ ገምጋምን መወከሲ ማእከልን
#208 – 2525 ንግዳዊ ድራይቭ
ቫንኮቨር ቢሲ V5N 4C1
ቴል፦ 604-876-5756
ፋክስ፦ 604 876-0134

ኣብ ሱሬ ሰሜን ደልታ ኮኪትላም ፖርት ኮኪትላም ማፕል ሪጅ ወይ ስንጭሮ ፍሬዘር ትነብር እንተደኣ ዄንካ ናብ ማእከል ገምጋም ቋንቋ ሱሬ ኣመልኪትካ ከምዚ ዝስዕብ ብምባል ከተመልክት ትኽእል ኢኻ -

ማእከል ገምጋም ቋንቋ ሱሪ
ሊንሲ ገምጋምን መወከሲ ማእከልን
#408 – 7337 137th Street
ሱሬ ቢሲ V3W 1A4
ቴል፦ 604 507-4150
ፋክስ፦ 604-507-4155

ኣብ ካልእ ቦታታት ትነብር እንተ ደኣ ዄንካ ኣብቲ ኣብ ከባቢኻ ዚርከብ ቤት ትምህርቲ ብቐጥታ ሊንሲ ኽትመሃር ኣመልኪትካ ኽትሓትት ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ስኳሚሽ ባሕሪ ኽሳዕ ሰማይ ከምኡውን ኣብ ገማግም ጸሓይ ዚነብሩ ሰባት ነቲ ናይ ቋንቋ ገምጋም ኦንላይን ወይ ኢን-ፐርሰን ኪውድእዎ ይኽእሉ እዮም፦

ቈጸራ ንምምዳብ ወይ ነቲ መመልከቲ ፎርምን ምስኡ ዚተሓሓዝ ሰነዳትን ናብ ቤት ጽሕፈት ስኳሚሽ ንምምጻእ በጃኹም 604-567-4490 ጸውዑ፦

ፕሮግራምን ገምጋምን ማእከል ISSofBC
101 – 38085 ካልኣይ መገዲ ስኳሚሽ
ቴል፦ (604) 567-4490
ኢ-መይል፦ linc.squamish@issbc.org

2ይ ስጕምቲ - መደብ ሊንክ መዝግብ

  1. ነዚ ዚስዕብ ሰነዳት ኣክብ (ኣብ ብሮሹርን ኣወዓዕላ ፎርምን ሊንክ ዚርከብ መምርሒታት ርአ)፦
    1. መንነትካ (ነባሪ ናይ መንበሪ ካርድ ወይ ናይ መንግስቲ መርትዖ ናይቶም ቀዋሚ ካርድ ዘይብሎም)
    2. ጸብጻብ ናይ ቋንቋ ካናዳ
    3. ካርድ ምክንኻንካ
  2. ኣብ ጥቓኻ ናብ ዚርከብ ISSofBC ዚብሃል ቦታ ምብጻሕ።

እንታይ ከም እትገብር ኣይትጠራጠርን ዲኻ ? ሓገዝ ደሊኻ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ርኣያ

ሊንክ ንምርካብ ብቑዕ ዶ ኸይኰና ? ነቲ ንኣገልግሎት እንኸፍል ክፍሊት እንግሊዝኛ ርኣዮ።ናብ ዕግበት ኣተኵሩ