ዜና

ዝሑል ንኪኸውን ዚሕግዝ ምኽሪ! - ቢሲ ሃትዌቭ 2023

ምንጪ ፦ ቤላ ዋይት

ኣብዛ ሰሙን እዚኣ ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ዘሎ ሙቐት (14 ክሳዕ 21 ነሓሰ 2023) ልዕሊ 30 ዲግሪ ሰንቲ ግሬድ ክበጽሕ ኢዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ብርቱዕ ሃሩር ምውጻእ ዘለዎ ሓደጋታትን ሓደጋታትን ክትፈልጥ ኣድላዪ ኢዩ።

ኣብ ታሕቲ ሃሩር ኣብ ዚህልወሉ እዋን እንታይ ክትገብር ከም ዘሎካን ፈተውትኻን ስድራ ቤትካን ነቲ ምስ ዋዒ እተተሓሓዘ ሕማም ብኸመይ ከም እትሕክሞምን ዚገልጽ ሓሳባት ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ካብ መንግስቲ ቢ. ሲ. ዚብሃል ወብ ሳይት እውን ጠቓሚ ነገራት ኪርከብ ይከኣል እዩ ፣ ገለ ኻብዚ ኸኣ ካርታ እቲ ኣብ ምልእቲ እታ ኣውራጃ ዚርከብ ምዝሓል ማእከላት እዩ ።

ሃሩር ኣብ ዝህልወሉ እዋን ካብ ሕማም ሙቐት ንምርሓቕ -

 1. ማይ ምእንቲ ኸይትፈስስ ጽምኢ ቕድሚ ምርካብካ ዝሑል ፈሳሲ ብፍላይ ከኣ ማይ ስተ።
 2. ህድእ በል፦ ኣካላትካ ኣብ ልዑል ሙቐት እውን ኪዓዪ ኣይክእልን እዩ።
 3. ሙቐት ሰብነትካ ንምቍጽጻር ኣጋጣሚ ምእንቲ ኽትረክብ ኣብ ከም ድኳን ወይ ኣብ ቤተ-መጻሕፍቲ ቴሪ ፎክስ ዝኣመሰለ ኣየር ዘለዎ ቦታ ንኽልተ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ሰዓታት ዝሑል ኩን። ኣብ ቤትካ ዝሑል ነብስኻ ተሓጸብ ወይ ነብስኻ ተሓጸብ።
 4. ንጸሓይ ኣይትቃላዕ። ኣብ ግዳም ክትከይድ ከለኻ ርእስኻን ገጽካን ገፊሕ ናይ ምስትንፋስ ቆብዕ ወይ ጽላል ገይርካ ሸፍኖ። ጽላል ድለ እሞ ነቲ SPF 15 ወይ ካብኡ ንላዕሊ ዝዀነ መከላኸሊ ጸሓይ ተጠቐመሉ።
 5. ካብ ዜስተንፍስ ዓለባ እተሰርሐ ፈኲስ ቀጢን ክዳውንቲ ተኸደን።
 6. ንሰባት ወይ ንቤት እንስሳ ዘቤት ኣብ ውሽጢ ደው ኢላ ዘላ ማኪና ወይ ብቐጥታ ኣብ ብርሃን ጸሓይ ኣይትሕደጎም።
 7. መብዛሕትኡ ግዜ ነቶም ብዕድመ ዝደፍኡ ወይ ሕዱር ሕማም ዝሓመሙ ኣባላት ስድራቤቶም ጐረባብቶም ከምኡውን ፈተውቶም ዝሑልን ውሕሉልን ምዃኖም ኣረጋግጽ።
 8. ኣብ ቈራሪ ኽፋል መዓልቲ ኣብ ግዳም ዚግበር ንጥፈታት መደብ ግበር ወይ ከኣ ኣብ ግዳም ዝሑል ቦታ (ንኣብነት ኣብ ትሕቲ መጐልበቢ ኦም) ክትረክብ ፈትን።
 9. ንሓደ ኻብቲ ኣብ ቢ. ሲ.
 10. ኣብ እቶን ክኽሸን ዘየድልዮ መግቢ ኣዳሉ።
 11. ጸሓይ ክትከፍት ከላ ኣብ መዓልቲ ድማ መጋረጃታት ወይ ዓይነ ስዉራን ክትዓጽዋ ጽዓር ።

ሕማም ሙቐት

ወቕዒ ሙቐት ህጹጽ ሕክምና እዩ ። ንሓደ ልዑል ሙቐት ሰብነት ዘለዎ እሞ ሃለዋቱ ዘጥፍአ እተደናገረ ወይ ረሃጹ ዘቋረጸ ሰብ ትከናኸኖ እንተ ኣሊኻ 9-1-1 ደዊልካ ደውል። ሓገዝ ክትጽበ ኸለኻ ብኡንብኡ ነቲ ሰብ ኣዝሕላ -

 • እንተ ኽኢልካ ናብ ዝሑል ቦታ ምግዓዝ
 • ዝሑል ማይ ኣብ ዓበይቲ ቦታታት ቈርበቶም ወይ ክዳውንቶም ምትእትታው
 • ብእተኻእለካ መጠን ነቲ ሰብ ምድፍፋእ።

ገለ ኻብቲ ናይ ሙቐት ሕማማት ከኣ ናይ ሙቐት ድኻም ናይ ሙቐት ውኖኻ ምጥፋእ ሙቐት ኤደማ (ኣእዳውን ኣእጋርን ዓካሪቶን ምሕባጥ) ዋዒ ከምኡውን ጭዋዳታት ምጭባጥ ኢዩ።ከም ጽርውርውርው ምባል ወይ ውኖኻ ምጥፋእ ዕግርግር ምባል ወይ ትም ምባል ሕማም ርእሲ ቅልጡፍ ምስትንፋስን ህርመት ልብን ክቱር ጽምኢ ከምኡውን ከም እኒ ጸሊም ብጫ ሽንቲ ዝኣመሰለ ምልክታት ሕማም ሙቐት ተጠንቀቕ። ኣብ እዋን ዋዒ ገለ ኻብዚ ምልክታት እዚ እንተ ኣጋጢሙካ ብኡንብኡ ናብ ዝሑል ቦታ ግዒዝካ ፈሳሲ ስተ። ማይ እቲ ዝበለጸ እዩ ። ምስ ጥዕና ዚተሓሓዝ ሕቶታት እንተ ደሊኻ 811 ጻውዒት ምቕራብ ወይ healthlinkbc.ca ምብጻሕ ግበር።

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ