ዜና

ሓድሽ ምስ ኰንካ ንኣእምሮኣዊ ጥዕናኻ ኸተመሓይሾ እትኽእል ብኸመይ ኢኻ?

ኣብዛ መዓልቲ ጥዕና ዓለም እዚኣ ሓደ ኻብቶም ኣብ በርናቢ ኣብ ዚርከብ ቤት ጽሕፈትና ዚሰርሑ ሰራሕተኛታት ሰፈራት ማዛር ኢኮባል ንኣእምሮኣዊ ጥዕና ዓማዊሉ ንምድጋፍ ብኸመይ ከም ዚዓዪ ሰሚዕና ኢና ።  

ማዛር ናብ ካናዳ ቕድሚ ምምጻኡ ኣብ ፓኪስታን ኦማን ከምኡውን ሊብያ ንነዊሕ እዋን ኣብ ሕክምና ይዓዪ ስለ ዝነበረ ጽቡቕ ጥዕና ዘለዎ ኣገዳስነት ይርድኦ ነበረ።  

ማዛር ብሸውዓተ ቛንቋታት ስለ እተመላለሰ ብሰንኪ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእን ዓመጻን ካብታ ዚነብረላ ዝነበረ ሃገር ፓኪስታን ወጸ ድሕንነት ዘለዎ መጻኢ ንምርካብ ድማ ናብ ካናዳ መጸ ። 

ማዛር ነቲ ኣብ ካናዳ ዝነበሮ ናይ ሕክምና ሞያ እንደገና ክጅምሮ እኳ እንተ ዘይከኣለ ነቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢሶፍቢሲ ሰራሕተኛ መዕረፊ ዀይኑ ዝዓዮ ዘሎ ክእለት ክጥቀመሉ መገድታት ረኺቡ ኢዩ። 

ሓደ ኻብዚ መገድታት እዚ ንኣእምሮኣዊ ጥዕና እቶም መዓልታዊ ዚሰርሓሎም ስደተኛታት ንምምሕያሽ ምዕያይ እዩ ።

ስደተኛታትን ካልኦት ሓደስቲ ሰባትን ኣብ ቅ. ክ. እንታይ ብድሆታት እዩ ዜጋጥሞም? 

ካብ ተመክሮ ማዛር ከም እተራእየ ሓደስቲ ሰባት ናብ ካናዳ ኺመጹ ኸለዉ ዜጋጥሞም ብድሆታት እዚ እዩ ፦ 

  1. መንበሪ 
  1. ስራሕ  
  1. ናይ ኣእምሮ ጸገም ጥዕና 

እቶም እንግሊዝኛ ብዙሕ ዘይዛረቡን ብዙሕ ናይ ኤለክትሮኒካዊ መሃይምነት ዘይብሎምን ስደተኛታት ቅኑዕ ሓበሬታ ምርካብ ኣጸጋሚ ስለ ዝዀነ እዚ ብድሆታት እዚ የጸግሞም እዩ። 

ስለዚ ኸኣ ኢዩ ዕዮ ማዛር ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝዀነ ። ኢሶፍቢሲ ሰራሕተኛ መዕረፊ ኸም ምዃኑ መጠን ምስ ስደተኛታት ኰይኑ ነቲ ኣብ በርናቢን ኣብ ካልእ ቦታታት ሜትሮ ቫንኮቨርን ኪረኽብዎ ዚኽእሉ እተፈላለየ ኣገልግሎት ይገልጸሎምን ዜድልዮም ነገራት ኬማልኣሎም ናብ ዚኽእላ እተፈላለያ ውድባት ይውከሶምን እዩ። 

ንኣብነት ኣብ በርናቢ ማዛር ነዚ ዚስዕብ ኣገልግሎት ኣእምሮኣዊ ጥዕና ኸምዚ ዚስዕብ ብምባል ሓሳብ ሃበ ፦ 

  1. ማእከል ኣጠቓቕማ ኣእምሮኣዊ ጥዕናን ንጥረ ነገራትን በርናቢ ማሕበረሰብ (ተሌፎን - 604-453-1900) 
  1. ኒውቶቢሲ – ናይ ቅልውላው ደገፍን ባህላዊ ግቡእ ምኽርን 
  1. ናይ ሞዛይክ ሓደስቲ ሰባትን ናይ ማሕበረሰብ ህንጸትን ፕሮግራም  

ነቲ ኣብ ከባቢኻ ኽትረኽቦ እትኽእል ኣገልግሎት ንኽትርድኦ ሓገዝ ዜድልየካ እንተ ዀይኑ ምስታ እትሰፍረላ ጕጅለና ብኢ-መይል ተራኸብ፦ settlement@issbc.org ወይ ብተሌፎን፦ 604-684-2561

ምስ ዓማዊል ምትእምማንን ግልጽነትን ምህናጽ 

ማዛር ዓማዊልን ስደተኛታትን ብዛዕባ ኣእምሮኣዊ ጥዕና ምዝራብ ቀሊል ከም ዘይኰነ ገለጸ ።  

ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ብሕታዊ ብድሆታትን ኣእምሮኣዊ ጸገማትን ምዝርራብ የሕፍሮም እዩ ።  

ይኹን እምበር ማዛር ነቶም ሓደስቲ ሰባት ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ንኽመሃሩን ንኽሰርሑን ንኽዓብዩን ንምሕጋዝ ጽቡቕ ኣእምሮኣዊ ጥዕና ኣዝዩ ኣድላዪ ምዃኑ እውን ይፈልጥ ኢዩ ።  

በዚ ምኽንያት እዚ ኸኣ እዩ ምስ ዓማዊሉ ድልዱል ርክብ ኣብ ምምዕባል ንኣእምሮኣዊ ጥዕናኦም ኣብ ምግምጋም ከምኡውን ከከም እቲ ጕዳይ ኣብ ምሕካም ዜተኵር ። 

ማዛር ነዚ ዚገብሮ ዓማዊል ብዛዕባ ኣእምሮኣዊ ጥዕናኦም ምእንቲ ኺመያየጡ ብትዕግስቲ ብድንጋጽ ብንጥፈት ብምስማዕ ብምርግጋጽ ከምኡውን ሰላምን ባህ ዜብልን ተራ ቦታ ብምፍጣር እዩ ።  

ማዛርን ካልኦት ሰራሕተኛታት ሰፈራትን ነቲ ናይ መጀመርታ ቛንቋኦም ብምስዓብን ብምዝራብን ነቶም ስደተኛታት ኣብ መዓልታዊ ህይወቶም ንኣሽቱ ምምሕያሽ ብምግባር በብቝሩብ ኣእምሮኣዊ ጥዕናኦም ንኼመሓይሹ ኺድግፍዎም ይኽእሉ እዮም።  

ናብ ቅ. ክ. ምስ መጻእካ ንኣእምሮኣዊ ጥዕናኻ ኼመሓይሾ ዚኽእል እንታይ ኣገልግሎታትን ንጥፈታትን እዩ? 

ማዛር ንኣእምሮኣዊ ጥዕና ስደተኛታትን ስደተኛታትን ኬመሓይሽ ዚኽእል እተፈላለየ መደባትን ስጕምትን ISSofBC ሓሳብ ኣቕረበ ። እዚ ዚስዕብ የጠቓልል ፦ 

  1. ISSofBC ዝርርብ ዓንኬል - 

ዕላልና እንግሊዝኛኻ ኽትለማመድን ምስ ካልኦት ሓደስቲ ሰባት ክትተዓራረኽን እትኽእለሉ ዜደንቕ መገዲ እዩ ። ብወለንተኛታት ኣወሃሃድትና እተወደበ ዀይኑ ኣብ ኣብያተ ጽሕፈትና ብኣካልን ብኢንተርነትን ኪርከብ ይከኣል እዩ፦ 

ዝያዳ ንምፍላጥ ምስ volunteer.burnaby@issbc.org ተራኸብ  

  1. ISSofBC እተፈላለየ ባህሊ ዘለዎም መንእሰያት ዓንኬል - 

ኣብዚ ፕሮግራም እዚ መንእሰያት ምስ መሳቱኦም ሓደስቲ ሰባት ክራኸቡን ብዛዕባ ካናዳ ኽመሃሩን ብጕጅለ ናብ ሜትሮ ቫንኮቨር ክኸዱን ይኽእሉ ኢዮም። 

ብዛዕባ ታሪኽ ደቀባት ምፍላጥን ብእግራ ምኻድን እውን የጠቓልል ።  

ዝያዳ ኽትፈልጥ ትደሊዶ ? ርክብ፦ MYCircleVan@issbc.org  

  1. ISSofBC ንቕድሚት ዚግስግስ ፕሮግራም (MAP) ፦ 

እንግሊዝኛ ውሱን እንተ ዄንካ ወይ ከኣ ንማሕበረሰብካን ነቲ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ እተፈላለየ ኣገልግሎታትን ንኽትርድኦ ፍሉይ ደገፍ ክትረክብ እንተ ደሊኻ ማፕ ኪሕግዘካ ይኽእል እዩ። 

እቲ ፕሮግራም ናይ ባንክ ሕሳብ ንምኽፋት ናብ ቤተ-መጻሕፍቲ ንምእታው ወይ ነቲ ኣብ ሜትሮ ቫንኮቨር ዘሎ ናይ ንግዲ ኣገባብ ንምጥቃም ምሳኻ ብምምጻእ ብሕታዊ ደገፍን መምርሕን ይህበካ። 

ብብዙሕ ቋንቋታት እውን ኣገልግሎት ማፕ ይርከብ እዩ ፣ ስለዚ ሰራሕተኛታት ማሕበር ግምቢ ዘብዐኛ ነቲ ብድሆታትካን ብኸመይ ክንድግፎ ኸም እንኽእልን ብዝያዳ ኺርድእዎ ይኽእሉ እዮም ። 

ብዛዕባ ማፕ ዝያዳ ኽትፈልጥ እንተ ደኣ settlement@issbc.org  

  1. ገዛእ ርእስኻ ኽትከናኸን — ንርእስኻ ሕያውነት ኣርእያ 

ሓድሽ ምዃን ኣዝዩ ውጥረት ዝመልኦ እዩ ። ንመጀመርታ ግዜ ናብ ካናዳ ኽትመጽእ ከለኻ ብዙሕ ሓበሬታ ኽትረክብ ትኽእል ኢኻ ብፍላይ እንግሊዝኛ ናይ መጀመርታ ቛንቋኻ እንተ ዘይኰይኑ ኸኣ ኣዝዩ ኸቢድ ኪኸውን ይኽእል እዩ። 

ማዛር 'ንርእስኻ እትከናኸነሉ' ግዜ ምምዳብን እትፈትዎ ነገራት ንምግባር ግዜ ምርካብን ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ገለጸ። 'ርእስኻ ምክንኻን' ንእተፈላለዩ ሰባት እተፈልየ እዩ፣ ገሊኦም ሰባት ሙዚቃ ኺሰምዑ ገሊኦም ከኣ ኣካላዊ ምውስዋስ ምግባር ወይ ምስ ኣዕሩኽ ምርኻብ ይፈትዉ እዮም፣ ኰይኑ ግና ክትሕጐስን ክትዘናጋዕን ኣገዳሲ እዩ። 

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ