ብቑዕ ምዃን

 • ካብ 14 ኽሳዕ 24 ዝዕድሚኦም ስደተኛታትን መንእሰያት ኣብ ከተማ ሜትሮ ቫንኮቨር ኢዮም ዝነብሩ

 • ቀወምቲ ተቐማጦ ኪዀኑ እተመርጹን ካብ IRCC እተላእከት ደብዳበ እተነግሮምን ውልቀ-ሰባት

 • ከምቲ ኣብ 95 ኣይርፒኤ እተገልጸ ዕቝባ ዝረኸበ ሰብ

 • ኣላዪ ወይ ግዝያዊ ወጻእተኛ

 • ቀዋሚ መንበሪ

 • ካብ IRCC ቀዋሚ መንበሪ ንምርካብ ደብዳበ ዝጽበዩ ዘለዉ ናይ ኣውራጃ ሰበ - ስልጣን

 • ባህርያዊ ዜጋ ካናዳ

እንታይ ክትገብር ኢኻ?

 • ዛንታታትን ቃልሲታትን ኣካፍል ።

 • ምስ ቤት ትምህርቲ ምስ ስራሕ ወይ ናብ ካልእ ሃገር ምስ ምኻድ ንዚተሓሓዝ ውጥረት ብኸመይ ከም እትዋጽኣሉ ተምሃር ።

 • ሓደስቲ ኣዕሩኽ ኣጥሪ

 • ብዛዕባ ዓሌታውነትን በሰላን ኣድልዎን ግጭት ስድራ ቤትን ርእስኻ ምግላልን ጥዕናን ካልእ ዜተሓሳስበካ ጕዳያትን ተመያየጡ።

 • መራሒ ማሕበረሰብ ንምዃን ክእለት ኣማዕብል ።

 • ክእለትካ ንኻልኦት ሓደስቲ ስደተኛታትን ስደተኛታትን መንእሰያት ንምሕጋዝ ተጠቐመሉ።

ሓፈሻዊ ትሕዝቶ

ስልጠናን ቤት ትምህርትን

ካብቲ ተዓጻጻፍነት ዘለዎ ኣማራጺታት ስልጠና ተጠቐም፣ ገለ ኻብዚ ኸኣ ካብ ኣርባዕተ ዓይነት ኮርሳት ክሳዕ 80 ሰዓት ምሉእ መዓልቲ ዚወስድ መደባት ኪጥቀስ ይከኣል። እንግሊዝኛ ውሱን ንዝዀኑ መንእሰያት ዚኸውን ናይ መጀመርታ ቛንቋ ቤት ትምህርቲ።

ሓሳብ ንሓሳብ ናይ ምልውዋጥ ክእለት

ኣብ እተፈላለየ ዓውድታት ዚርከቡ ኽኢላታት ንምቕላልን ሓሳብ ንሓሳብ ናይ ምልውዋጥን ህዝባዊ መደረ ናይ ምሃብን ክእለት ኣማዕብሉ።

መገሻታት ግራት ኣገልግሎት

ምስ ናይ ማሕበረሰብ ሃብቲ ርክብ ንምምስራት ኣብ ግራት ኣገልግሎት ዚግበር ጕዕዞ።

ኣረኣእያ ምልውዋጥ

ተመክሮታት ኣካፍልን ሓባራዊ ጕዳያት ተመያየጡን ።

ንኻልኦት ደግፎም

ንኻልኦት ሓደስቲ መንእሰያት ናይ መዛኑ ደገፍ ናይ ምሃብ ኣጋጣሚ ።

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ