ታሪኽ ትምህርትን ተስፋን

ርሕሩሕን ድራኸ ዘለዎን - ሉትፉላ በሃዛ

ሉትፉላ በሃዛድ ኣብ መደብ ራፕ ምስ ሓደ ሓድሽ ዓማዊል ተዘራረበ

ኣብዛ ወርሒ እዚኣ ብዛዕባ ተስፋን ትምህርትን ዝገልጽ ዛንታ ካብ ቲፉላ በሃዛድ ዝበሃል ኣብ ናይ መዕረፊ ፕሮግራምና ኣካያዲ ስራሕ ጕዳይ ሰሚዕና ኢና ። ከምቲ ኸተንብቦ እትኽእል ሉትፉላ ንባዕሉ ስደተኛ ዀይኑ ናብ ካናዳ መጸ ኣብ ክ. ሲ. ከምቲ ሉትፉላ ዝገለጾ ኣብ መንጎ ዓማዊልን ሰራሕተኛታትንቢ.ኤስ. ታሪኽ ሉቱላ ኽትሕጐሱ ተስፋ ንገብር -

ብዛዕባ ገዛእ ርእስኻን ብዛዕባ እተን ኣብ ካናዳ ዘሕለፍካየን ናይ መጀመርታ ሒደት ዓመታትን ንገረና -

ኣብ ጥቅምቲ 2018 ካብ ኣፍጋኒስታን ስደተኛ ዀይነ ናብ ቢ. ሲ. ቅድሚ ምኻደይ ን15 ዓመት ምስ መንግስቲ ኣፍሪቃን ምስ እተፈላለያ ኣህጉራውያን ውድባትን እዓዪ ነበርኩ እንተዀነ ግን ምስ መንግስቲ ብምዕያየይ ካብ ታሊባን ብተደጋጋሚ ምጕብዕባዕ ምስ ኣጋጠመኒ ኽወጽእ ነበረኒ።

ኣብ ሓዳስ ሃገር ምቕማጥ ንዝዀነ ይኹን ሰብ በዳሂ እዩ ። ኣብ ካናዳ ኣብ ዝበጽሕኩላ መዓልቲ ኣብ ማእከል ከተማ ኣብ ዚርከብ መዕቈቢ ዝነብረሉ ቦታ ረኸብኩ። ናብ ካናዳ ቕድሚ ምምጻአይ ኣብ መዕቈቢ ስለ ዘይጸናሕኩ እዚ ንዓይ ምሉእ ብምሉእ ሓድሽ ተመክሮ እዩ ነይሩ። ይኹን እምበር እቶም ሰራሕተኛታት መዕቈቢ ኣዝዮም ሓጋዝትን ለዋሃትን እዮም ነይሮም። ይኹን እምበር ካብቶም ዘፍቅሮም ሰባት ክርሕቕ እቃለስ ነበርኩ ።

ኣብ ህይወተይ ልዕሊ ዅሉ በዳሂ ዝዀነኒ ናብ ቀዋሚ ኣባይቲ ኽግዕዝ ምስ ፈተንኩ እዩ ። ታሪኽ ክረዲት ካርድ ሽቕለት ኣልቦነት ከምኡውን ምንጪ ኣታዊ ስለ ዘይነበረኒ ቤቱ ክካረ ፍቓደኛ ዝዀነ ይኹን ሰብ ምርካብ ኣዝዩ ኸበደኒ ።

እቲ ዜሐጕስ ግና ገዛ ንኽካረ ዝሓገዘኒ ነቲ መኽዘንን ክራይ ገዛን ከኣ ኣብታ ቐዳመይቲ ወርሒ ዝኸፈለኒ ኣፍጋኒ ረኸብኩ። ክራይ ገዛ ክኸፍል እንተ ዘይክኢለ ንሓደ ዓመት ከም ዚኸፍልዎ ነቲ ኣካያዲ ስራሕ እቲ ንብረት ኣረጋገጸሉ ።

እቲ ዜሐጕስ ግና ኣብታ ኻብቲ መዕቈቢ ዝወጻእኩላ ቐዳመይቲ ሰሙን ኣብ ዳውንታውን ቫንኮቨር ኣማኻሪ ዕዳጋ ስራሕ ረኸብኩ፣ እዚ ስራሕ እዚ ኣብ ካናዳ ገዛእ ርእሰይ ንኽኢለ ንሰበይተይን ንደቀይን ንምድጋፍ ናብ ዓደይ ገንዘብ ሰደደለይ።

ኣብ መጋቢት 2019 ምስ ሓደ ን3 ዓመት ዝሰርሓሉ ዝነበርኩ ኣብ ደልታ ዚርከብ መኽዘን ተጸምበርኩ ናይ ክፍለ-ግዜ ሓላዊ ጸጥታ ዀይነ ድማ ዓየኹ። ኣብ ካናዳ ኣብ ዘሕለፍክዎ ናይ መጀመርታ ሰለስተ ዓመት ነቶም ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝነበሩ ስድራ ቤተይ ንምምሕያሽ ኣብ ሰሙን ን70 ሰዓት እሰርሕ ነበርኩ ።

ኣብ ISSofBC ንኽትሰርሕ ዝሰሓበካ እንታይ እዩ?

ኣብ ቢ.ሲ. ምስበጻሕኩ ኣብ መደብ መደብ መዕረፊ ምብራቓዊ ኣገልግሎት ኢ. ኤን. ኤስ. ንስደተኛታት ብምሉእ ልቦም ኪድግፍዎም ከለዉ ምስ ረኣኹ ኣብ ክንዳኦም ክሰርሕ ዜኽእለኒ ዝዀነ ይኹን ኣጋጣሚ ኽፈልጥ ደለኹ ።

ኤስ. ቢ. ሲ. ጥራይ ዘይኰነስ ኣብ ሜትሮ-ቫንኮቨር ናብ ዚርከባ ኻልኦት ትካላት ሰፈራት ክሰድድ ብተደጋጋሚ ፈተንኩ። ይኹን እምበር ኣብተን ናይ መጀመርታ ሒደት መመልከቲ ወረቐት ዋላ ሓንቲ መልሲ ኣይረኸብኩን እንተዀነ ግን ተስፋ ኣይቈረጽኩን ምስ ክእለተይ ዝተሓሓዝ ባዶ ቦታ ንምርካብ ድማ መዝገብ ካብ ምግባር ኣየቋረጽኩን ።

ኣብ መወዳእታ ኣብ መደብ ረድኤት መዕረፊ (RAP) ኣካያዲ ጕዳይ ክኸውን ኣጋጣሚ ረኸብኩ ፣ ኣብ ሚያዝያ 2022 ከኣ ኣብቲ መደብ ክዓዪ ጀመርኩ ።

ብዛዕባ ስራሕካ ልዕሊ ዅሉ በዳሂ ዝዀነካ እንታይ እዩ ?

ነቶም ኣብ ሃገሮም ብውግእ ወይ ብፖለቲካዊ ናዕቢ እተተንከፉ ሰባት ምድጋፍ የሐጕሰኒ እኳ እንተ ዀነ በዳሂ እዩ ።

መብዛሕትኦም ዓማዊልና ኣብ ህይወቶም ኣዝዩ ኣጸጋሚ ዅነታት ኣሕሊፎም እዮም መብዛሕትኦም ከኣ ንነዊሕ እዋን ኣብ መዓስከር ስደተኛታት ስለ ዝጸንሑ እተፈላለየ ናይ ኣእምሮ ጸገም ኣጋጢምዎም እዩ። ዓማዊልና ኸቢድ ጭንቀትን ጭንቀትን ባህልን ምስ ዚስምብዱ ስራሕና እናኸበደ ኪኸይድ ይኽእል እዩ ።

ዓማዊል ንኣባላት ስድራ ቤቶም ደገፍ ኪግበረሎም ኪሓትቱ ኸለዉ እውን የጨንቖም እዩ ። እቲ ዜሕዝን ግና ዓማዊልና ዚሓትዎ ኣገልግሎት ክንህብ ኣብ ዘይንኽእለሉ እዋን ውጥረት ዚፈጥር ከምዚ ዝኣመሰለ ሕቶታት ናይ ምምርማር ስልጣን የብልናን ።

ካብ ስራሕካ ንላዕሊ ዓስቢ ዝረኸብካዮ እንታይ እዩ ?

ኣብ ጕጅለ ራፕ ነቶም ናብ ካናዳ ቕድሚ ምእታዎም ስደተኛታት ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ብዙሕ ስቓይ ዘሕለፉ ሰባት ንሕግዞም ኢና። ከም ኣባል እታ ጕጅለ መጠን ኣብታ ኣብ ካናዳ ዚነብሩላ ናይ መጀመርታ ዓመት ንስደተኛታት እድግፎም እየ። ድሕሪ ግዜ ብዛዕባ መጻኢኦም ኣብ ካናዳ ኣወንታዊ ኣረኣእያ ኺህልዎም ምርኣይ ኣዝዩ ዜሐጕስ እዩ ።

እንታይ እዩ ዚድርኸካ ?

ዓማዊልና ምስ ቶም ሓደስቲ ማሕበረሰቦም ኪተሓባበሩን ንስራሕ ኪዳለዉን ኣብ ካናዳ መጻኢኦም ኪሃንጹን ምርኣዮም ወትሩ ዓብዪ ድራኸ ኣሕዲሩለይ እዩ ፣ ንዓማዊለይ ንምግልጋል ዝያዳ ንጡፋትን ውጽኢታውያንን ንኪኸውን ድማ ዝያዳ ቘራጽነት ገይረ እየ ።

ኣብ ኢ. ኤን. ኤስ.ቢ. ሲ.

ኣብዚ ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን ብዙሕ እየ ተማሂረ ። ይኹን እምበር እተፈላለየ ኣካዳምያውን ባህላውን ድሕረ ባይታ ምስ ዘለዎም መሳርሕተይን ዓማዊለይን ምዕያየይ ሓድሽ ሓሳባትን ክእለታትን ንኽመሃር ሓጊዙኒ እዩ፣ ብዛዕባ እተፈላለየ ባህልን ቋንቋን ዘለዎም ሰባት ዘሎኒ ባህላዊ ፍልጠት እውን ኣመሓይሹ እዩ።

 

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ