ታሪኽ ትምህርትን ተስፋን

ጸሓይ ነፍሲ ምርካብ፦ ኣብ ቅ. ክ.

ዳሩ ኣብ ስደተኛታት ቀስተ-ደመና

እዛ ኣንጻር ግብረ - ሶዶም ትራንስፎብያ ከምኡውን ቢፎብያ ዘርእስታ ኣህጉራዊት መዓልቲ ንዕዮ ናይቲ ንቕድሚት ዝገበርናዮ ፕሮግራም ከነጕልሖን ካብ ሓደ ኻብ ዓማዊላ ኽንሰምዕን ደለና ።

ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ዚርከባ ልዕሊ 70 ሃገራት ሕደ ጾታ ዘለዎም ርክብ ገበን ይፍጽሙ ኣብ ሽዱሽተ ሃገራት ከኣ ምስ ሓደ ዓይነት ጾታ ዘለዎም ርክብ ብሞት ይቕጽዑ እዮም። ከምዚ ዝኣመሰለ መዋቕር ግብረ ሶዶምን ግብረ ሶዶምን ባይፎብያን ንብዙሓት ሰባት ካብ ማሕበረሰብ LGBTQ+ ንድሕንነቶም ኢሎም ካብ ኣባይቶም ከም ዚሃድሙ እዩ ዚገብር።

ዳሩ ካራጁል ንቕድሚት ምስጓም

እቲ ንቕድሚት ዚግስግስ ፕሮግራምና ነቶም ናብ ካናዳ ኣብ ዚገብርዎ ጕዕዞ ተወሳኺ ብድሆታት ኣጋጢምዎም ኪኸውን ዚኽእል ስደተኛታት LGBTQ + ዜድልዮም ፍሉይ ደገፍ ይህቦም እዩ።

ዳሩ ካራጁል ኣብ ውሽጢ ማሕበር ግምቢ ዘብዐኛ ኣካያዲ ጕዳይ LGBTQ+ እዩ። ምስ ግብረ ሶዶምን ትራንስፎብያን ቢፎብያን ምቅላስ ዘለዎ ኣገዳስነት ብዓይኑ ይርድኦ እዩ፦

"እዚ ኣቐዲምካ ብሕማቕ ናይ ምፍራድ ባህሪ እዚ ኣብ ህይወት እቶም ዘገልግሎም ውልቀ-ሰባት ዘለዎ ጽልዋ መዓልታዊ እርኢ ኢየ። ግብራዊ ደገፍ ምሃብ ጥራይ ኣይኰነን ፣ ንዘይፍትሓዊ ተግባራት ምቅዋምን ነታ ዅሉ ሰብ ብኽብርን ብኣኽብሮትን ዚተሓዛ ዓለም ከም እትቃለስ ምግባርን እዩ" በለ።

ዳሩ ንመብዛሕትኦም ዓማዊሉ ኣተሓባባሪ ኣገልግሎት ISSofBC ጥራይ ኣይኰነን ። ነቶም ብሰንኪ ጾታዊ ኣረኣእያኦም ወይ መንነቶም ኣድልዎን መስጐጕትን ዘጋጠሞም ሰባት ናይ ተስፋ መብራህት ኢየ። ደገፍን መምርሕን ብምሃብ ስደተኛታት LGBTQ+ ከይፈርዱ ወይ ከይጐድኡ ህይወቶም ዳግም ኪሃንጹሉ ዚኽእሉ ሰላማዊ ቦታ ኽፈጥር እጽዕር እየ።'

ዳሩ ነቲ ኣድልዎ ዜምጽኦ ሳዕቤን ብብሕቱ ይፈልጦ እዩ ኣብ ህይወት እቶም እተገለሉን እተጨቈኑን ሰባት ለውጢ ኼምጽእ ድማ ቈሪጹ እዩ ።

ዳሩ ብዕዮኡ ኣቢሉ በበይኑ ዝዓይነቱ ፍልልይ ዚበዓለሉ ንዅሉ ዚሓቍፍ ሕብረተሰብ ኪፈጥር እዩ ዚጽዕር ፣ ኵሉ ሰብ ድማ ብዘይ ፍርሂ ናይ ምንባር ኣጋጣሚ ኣለዎ ።

ጸሓይ ነፍሲ

ሓድሓደ ግዜ ኻብ ናይ ቀረባ ፈተውትኻን ስድራ ቤትካን እውን ከይተረፈ መስጐጕትን ህስያን ኬጋጥመካ ኸሎ LGBTQ+ ምዃን ኣዝዩ ዜበሳጩን ርእስኻ እትፈሊን ስለ ዝዀንካ ንቕድሚት ክትስጕም ኣጸጋሚ እዩ። ይኹን እምበር ከምቲ ኣብ ታሕቲ ኸተንብቦ እትኽእል ኣብ ገዛእ ርእስኻ ትኣምን ንኸም ዳሩን ካልኦት ሰራሕተኛታት ISSofBCን ዝኣመሰሉ ሰባት ከኣ ደገፍ ትጥቀም እንተ ደኣ ዄንካ ወትሩ ተስፋ ይህልወካ።

እዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ዛንታ ብሓደ ኻብቶም ክኢላታት ዓማዊል ዳሩ እተጻሕፈ ዀይኑ ኣብ ሃገሮም ፍልስጥኤም መስጐጕቲ ኸም ዘጋጠሞም ኣብ መወዳእትኡ ግን ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ተቐባልነትን ድሕንነትን ከም ዝረኸቡ ዚገልጽ እዩ። ክትሕጐሱ ተስፋ እንገብረሉ ዜነቓቕሕ ዛንታ እዩ፦

"ኣብ ማእከል ሓንቲ ንገማግም ባሕሪ መዲተራነያን እትርኢ ቝሸት ልክዕ ከም ዝዀነ ይኹን ብህይወት ናይ ምንባር መሰል ዘለዎ ፍጥረት እየ ተወሊደ። ልክዕ ከምቲ ህይወት ብርሃናን በበይኑ ዝዓይነቱን ሕብርታት ዚህብ ጸሓይ እውን ልክዕ ከም ቈልዓ ፍልይ ዝበለት (ጾታዊ ኣረኣእያይን ካብ ካልኦት ደቂ ተባዕትዮ እተፈለኹ ዀይኑ ዚስምዓኒ ስምዒትን) ከም ዝሃበትኒ ኣመንኩ።

ነዊሕ ከይጸናሕኩ ግን ጸሓይ ዓብለለይ ብርሃን ህይወት ድማ ደኸመ። እታ ንእሽቶ ጸሓይ ዝነበረት ስድራቤት ብሓዊ ተባርዐት። እዚ ዅሉ ኸጋጥመኒ ኸሎ እንታይ ገበነይ ኢዩ? ጸሓይ ኣይመረጽኩን፣ እተፈልየ ብርሃንን ዓብዪ ፍቕርን ክህበኒ መረጸትኒ ። ስለምንታይ እየ ኻብ ቍልዕነተይ ኣትሒዘ ኻብ ብርሃን ጸሓይ ናብ ነፍሰይ ዝኣቱ እምበር ብዘይመረጽክዎ ነገር ዝቕጻዕ?

ልክዕ ከምቲ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ትሕቲ ልምድን ሃይማኖትን ዚርአ ሓዊ ዚነድድን ሕብረተሰብ ዚቐትልን ኣነ እውን ነቲ ፍልልያተይ ተቐባልነት ምእንቲ ኽረክብ ንብርሃን ጸሓይ ምንዓቕ እኣቢ እየ። ጸሓይ ዝሓየለትሉን ብርሃና ዝበርሃሉን ግቡእ ቦታ ኽትሕዝ ወሲነ እየ ። ስለዚ ናብታ ብርሃነይን ፍሉይነተይን እትበቅዕ ቦታ ተጓዕዝኩ ። ኣብኡ ኸኣ ኣብ መንጎ እቲ መዐንቀፊ ልበይ ምጽንናዕ ረኸበ።

ነቲ ኣምላኽ ጸሓይን ነቲ ISSofBC ዚከናኸኖ ንቑሕ ኰይነ ኽርእዮ ኸለኹ ጽባቐን በበይኑ ዝዓይነቱን ኣብ ዘለዋ ሃገር እየ ዘለኹ። ጸሓይ ነፍሲ ኽሰምያ ፍቐደለይ።

_________________

ነዚ ባህ ዜብልን ባህ ዜብልን ዛንታ ተመክሮታትኩም ስለ ዘካፈልኩምልና አመስግነኩም ።

ናብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ሓድሽ እንተ ዄንካን መንነትካ ኸም LGBTQ+ እንተ ዀይኑን ብዛዕባ ኣገልግሎትና ዝያዳ ኽትፈልጥ እንተ ደሊኻን በጃኻ ምብጻሕ ግበር፦ https://issbc.org/our-programs-and-services/moving-ahead-program-map/

 

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ