ታሪኽ ትምህርትን ተስፋን

ሓድሽ ምህዞታት ብምግባር ኣገልግሎትና ንምምሕያሽ ዘሎና ባህጊ - ካሮሊና ባሶ

ካሮሊና ባሶ እትበሃል ብዛዕባ መዕረፊ ኣገልግሎት መጽናዕቲ ዝገበረት ተመራማሪት በቲ ISSofBC ዘለዋ ቐንዲ ስነ-ምግባራዊ ስርዓታት ተለዓዒላ ነቲ ናይ ምምሃዝ ክእለታ ኣብ ሓድሽ ፕሮጀክት ከተውዕሎ ወሰነት ንሰራሕተኛታት ISSofBC ብዛዕባ እተፈላለየ መደባት ISSofBC ዝሓሸ ፍልጠት ንኺህልዎም ዚሕግዝ ሓድሽ ምንጪ ድማ ኣማዕበለት።  

እዚ ዕዮ እዚ ሰራሕተኛታትና ኣብ መደባት ስራሕን ቋንቋን መዕረፍን ንዚርከቡ ዓማዊልና ናብ ኣገልግሎት ኬመልክቱ ዚሕግዞም ሓድሽ ካርታ ኣገልግሎት ከም ዚስራሕ ገበረ። ብዛዕባ እዚ ዜሐጕስ ሓድሽ ፕሮጀክት ዚገልጽ ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ተጠንቂቕካ ስማዕ! ካሮሊና ነዛ ሓዳስ መሳርሒ እዚኣ ስለምንታይ ከም ዝፈጠረታን ኣብ መጻኢ ናብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ንዚመጹ ሓደስቲ ሰባት ብኸመይ ከም እትሕግዞምን ንምፍላጥ ኣብ ታሕቲ ኣንብብ።

___________ 

"ብዕላማ ኢና እንዓዪ ከነመሓይሽ ንብህግና ከምኡውን ንብረትና ንዅስኵስ።" ነዚ መሰረታዊ ስርዓታት እዚ ምስ ሰማዕኩ ኣብ መላእ ውድብ የሆዋ ትምህርቲ ንምምሃር ዜተባብዕ ናይ መጀመርታ ምንጪ ኽፍትንን ኣብ ግብሪ ኸውዕሎን ብመንፈስ ተመሪሐ እየ ። ኣብ ዕዮና ትርጕም ዘለዎ ኣበርክቶ ኽገብር እደሊ እኳ እንተ ነበርኩ ንምትሕብባር ግን ብዙሕ መጽናዕትን ጽንዓትን ከም ዘድሊ እፈልጥ ነበርኩ ። ይኹን እምበር ብዛዕባ እዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ፕሮጀክት ክነግረኩም ከለኹ ኣዝየ እየ ተሓጒሰ! 

 ________________________________________________________________________________________________ 

ካብ ኣካየድተይ ነቲ ISSofBC ዘውጽኦ ናይ ኣገልግሎት ዝርዝር ሰነዳት ንምሕዳስ ናይ ምፍጣር ናጽነት ምስ ተዋህበኒ ብዛዕባ መደባት ISSofBC ሓበሬታ ንሰራሕተኛታት ብቐሊሉ ኽረኽብዎ ዝኽእሉ እተፈላለየ መገድታት ክሓስብ ጀመርኩ ። እዚ ዕዮ እዚ ስራሕ ኣረጋውያን ወይ ተክኒካዊ ኽእለቶም ብዘየገድስ ንዅሎም እቶም ኣብ ውድብ የሆዋ ዘለዉ ሰባት ዚጠቅም ነገር ክምህዝን ክፈጥርን ከም ኣጋጣሚ ገይረ እየ ዝርእዮ ነይረ ።  

ኵላትና ብዛዕባ እቲ ISSofBC ዚህቦ ሓያሎ ኣገልግሎታትን ቦታታትን ውሽጣዊ ልምድታትን ምሉእ ምርዳእ እንተ ዚህልወና ነይሩ ኵላትና ንዓማዊልና ብዝሓሸ መገዲ ኸነገልግሎምን ዝያዳ ውጽኢታዊ መወከሲታት ከነቕርበሎምን ከም እንኽእል ንጹር ኰነለይ ። ስለዚ ነፍሲ ወከፍና ጕጅለታትና ክፍሊታትና ወይ ኣብያተ-ጽሕፈትና ጥራይ ዘይኰነስ ምስቲ ዝዓበየ ዕላማ ውድብና ምእንቲ ኽንራኸብ ነቲ ኣብ ውሽጢ ጕጅለታትና ዘሎ ጋግ ፍልጠት ንምምላእ ብሕታዊ ህርፋን ሓደረኒ።  

ይኹን እምበር እቲ ህርፋን ስልጣን ዝነበሮ ሸቶይ በቲ ኽጠቓለል ዝነበሮ ብዙሕ ሓበሬታ እተሓላለኸ እዩ ነይሩ ። ኢሶፍሲ 10 ክፍልታት ልዕሊ 400 ሰራሕተኛታት 30 እተፈላለየ ናይ ኣገልግሎት መስዋእትታት ከምኡውን 40 ቛንቋታት ኣለዎ ። እዚ ኣብ ሓንቲ ሰነድ ከተእትዎ እትኽእል ማእለያ ዘይብሉ ሓበሬታ እዩ! ነዊሕ ከይጸናሕኩ እዚ ናውቲ እዚ ኣሳታፊ ኪኸውን ከም ዘለዎ ሃይፐርሊንክን ዚርአ ነገራትን እውን ኬጠቓልል ከም ዘለዎ ተገንዘብኩ ። ብሓጺሩ እተሓላለኸ ግናኸ እተሓላለኸ ኪኸውን ኣየድለዮን ፣ ሃብታም ግናኸ ቐጥታዊ። ብድሕርዚ ናይ ሓቂ ካርታ መጸኒ! 

በዚ ሓሳብ እዚ እኳ እንተ ተሓጐስኩ ብዛዕባ ግብራዊነቱ ወይ ብኸመይ ከም ዝነድፎን ግን ርግጸኛ ኣይነበርኩን ። ኣተዓባብያይ ኣብ ኣህጉራዊ ርክባትን ስነ - ማሕበረሰብን ኢዩ ስለዚ ናይ ምቍጽጻርን ናይ ሶፍትዌርን ፍልጠት ድሩት ኢዩ - ካብ ክኢላ ንላዕሊ ናይ ተክኖሎጂ ውዕዉዕ ስምዒት ኣሎኒ! እንተዀነ ግን ምኩር ተመራማሪትን ኣብ ምሉእ ህይወተይ ዝመሃርክዎን ስለ ዝዀንኩ ክግምቶ እንተ ኽኢለ ክፈጥሮ ዝኽእል ኰይኑ ተሰምዓኒ!  

ናይ ካርታ ሶፍትዌር ምርምር ክምርምር ጀመርኩ ኣብ መገዲ ድማ እተወሰነ ኮዴክስ ኣልዓልኩ። ነቲ ኣብ ድሕረ-ባይታ ዘሎ ስእሊ ንምርካብ ናብ ማርኬቲንግ ኤንድ ኮምዩኒኬሽን ተራኸብኩ ሓበሬታ ንምእካብን እንታይ መዳያት ከም ዚጠቕሞም ንምርዳእን ድማ ምስ ኣካየድቲ ስራሕ ዳይረክተራት ኣተሓባበርቲ ኣገልግሎት ከምኡውን ምስቶም ኣብ ግንባር ዚሰርሑ ሰራሕተኛታት ተራኸብኩ። ንዅሉ መዳያት ዕዮ ISSofBC ገምጊመ ብሓባር ክጥሕሎ ምስ ጀመርኩ በዚ መስርሕ እዚ ኣቢለ ብዛዕባ ውድብና ብዙሕ ተማሂረ እየ ። ከምቲ ትጽቢት እተገብረሉ ምስ ስፍሓት እቲ ካርታ ዘይሰማማዕ እተወሰነ ቝርጽራጽ ነይሩ እዩ። ኰይኑ ግን ኵሉ እቲ ዘጋጠመኒ ብድሆ ንኽጸንዕን ንኽዋጽኣሉን ደረኸኒ ።  

ትምህርቲ ዓብዪ ኽፍሊ ዝዀነ ይኹን ስራሕ ምዃኑ ዜጠራጥር ኣይኰነን ፣ ገሊኡ ጕዳያት ብኽኢላታት ኮዴክስ ጥራይ ኪፍታሕ ከም ዚኽእል እፈልጥ እኳ እንተ ነበርኩ ምስ ኣገልግሎት መዕረፊ ምዕያይ ወትሩ ጠቓሚ መፍትሒ ኸም ዘሎ ምሂሩኒ እዩ ። ሕሉፍ ሓሊፈ እውን ነቲ ሶፍትዌር ብኸመይ ከም ዝፈትሖ ርእይቶ ንምርካብ ናብ ወብ ሳይት ንዚቐርብ መአከቢታትን ማሕበረሰባትን እኸይድ ነበርኩ፣ ነቲ ጕዳይ ባዕለይ ከወግዶ ድማ እጽዕር ነበርኩ። እዚ ፕሮጀክት እዚ እንታይ ኪኸውን ከም ዚኽእል ምስ ዝረኣኽዎ ዚሰማማዕ ነገር ከቕርብ ቈሪጸ ነበርኩ ።  

ድሕሪ እተወሰነ ዜበሳጩ ፈተነ ነቲ ማይንድ ማነጀር ዝሃቦ ተክኒካዊ ደገፍ ክበጽሖ ወሰንኩ ። ንሒደት መሃንድሳት ኣእምሮ ኸም እተረድእዎ ኣምሲሎም ድሕሪ ምቕራቦም ኣብ ሶፍትዌሮም እተወሰነ ነገር ከም ዘሎ ኣረጋገጹ ። እታ ጕጅለኦም ነዚ ጕዳይ እዚ ኽትፈትሖ ትጽዕር እኳ እንተ ኣላ ብእተኻእለኒ መጠን ነዚ ብምግዓዘይ እሕበን እየ ።  

ሰራሕተኛታት ነዚ ካርታ እዚ ብዛዕባ እቲ ISSofBC ኣብ መላእ ቅ. ክ.  

ኣብዚ ሓድሽ መሳርሒ እዚ ዝያዳ ናይ ጋንታ ምትሕብባር ንምምስራት ዘሎኒ ባህጊ ንዅሎም ከም ዘቀራርቦም ተስፋ እገብር። ፍልጠት ሓይሊ እዩ ብሓንሳእ ድማ ንብርትዕ ኢና! 

______

ስለቲ ኣብዚ ፕሮጀክት እዚ ዝገበርኩምዎ ዜደንቕ ዕዮ አመስግነኩም! ነቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ኻልእ ዜነቓቕሕ ዛንታታት ተስፋን ትምህርትን መርምሮ!

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ