ታሪኽ ትምህርትን ተስፋን

ብዛዕባ እቲ ብ2021 ኣብ ኣፍጋኒስታን ዘጋጠመ ቕልውላው ምስትንታን - ጀኒፈር ዮርክ

ጀኒፈር ንኣጋኒኣውያን ስደተኛታት እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ዚብል ጥቕላላት ተዳለወትሎም ።

ብዛዕባ እዛ ወርሒ እዚኣ ምስታ ሓጋዚት ዳይረክተር ፕሮግራማት ስደተኛታት ዝዀነት ጀኒፈር ዮርክ ተዘራረብና

ኣብ ጥሪ 2021ሰራሕተኛታት ቢ. ኤስ.

"ቅድሚ ምምጻኦም እታ ጕጅለና ውሽጣዊ ዀነ ግዳማዊ ብጾትና ከምኡውን እተፈላለያ መንግስታዊ ትካላት ብዙሕ መደባት ገይሮም ኢዮም ብፍላይ ከኣ ኮቪድ ኣብቲ ግዜ እቲ ንበይና ናይ ምፍላይ መምርሒታት ይዓዪ ስለ ዝነበረ ኢዩ። ይኹን እምበር ከምቲ መብዛሕትኡ ግዜ ዓበይቲ ፍጻመታት ዜጋጥም እዚ ምድላው እዚ እናሃለወ ኽነሱ ብዙሕ ዘይተጸበኻዮ ነገራት እዩ ኣጋጢሙ ። ንኣብነት ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት ስደተኛታት ምእንቲ ኺምዝገብን ክንክን ምእንቲ ኺግበረሉን ነቲ ኣብ መወዳእታ ደቒቕ ዘጋጠመና ጸገማት ቀልጢፍና ኽንለምዶ ነበረና። 

ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ዅላትና ሕንፍሽፍሽ እኳ እንተ ኣሕለፍና ነቶም ናብ ቫንኮቨር ዝመጹ ሓደስቲ ኣፍጋኒኣውያን ብህድኣትን ብሞያኦምን ናብቲ ኣብ ቫንኮቨር ዚርከብ ግዝያዊ መንበሪኦም ክንቅበሎም ምኽኣልና ኣገሪሙኒ እዩ።

እዚ ኪኸውን ዝኸኣለ እታ ውፍይቲ ጋንታ ዋላ እውን ግደኦም እንተ ዘይነበረ ተዓጻጻፍን ኣድላዪ ብዝዀነ ይኹን መገዲ ንምሕጋዝ ፍቓደኛን ስለ ዝነበረት እዩ ። እዚ ኸኣ ኣብ ውሽጢ ውድብ የሆዋ ኣብ ኵሉ ደረጃታት እዩ ነይሩ  

ካብ ካልኦት ክፍልታት ዝመጹ መሪሕነትን ሰራሕተኛታትን እቶም ስደተኛታት ቅድሚ ምምጽኦም እንቋዕ ደሓን መጻእኩም ዝብል ጥቕላላት ነዳሉ መግቢ ነዳሉ ከምኡውን ብእንግሊዝኛ ዳሪ ከምኡውን ፓሽቶ እተዳለወ ሰነዳት ንሓትምን ንምርምርን ነበርና።  ኣብቲ ኸባቢ ናብ ዚርከብ ድኳን እናጐየኹ እንጌራን ሻሂን ጸባን መዐጸዊ ቦርሳታትን ክዕድግ ትዝ ይብለኒ። እቶም ኣብታ ቕድሚኣ ዝነበረት መዓልቲ ዝጀመሩ ሓደስቲ ሰራሕተኛታት እውን ከይተረፉ ከቢድ ኣቕሑ ተሰኪሞም ናብቲ ኽፍልታት ይመጹ ነበሩ።

ልክዕ ከምቲ ንኣጋኒኣውያን ስደተኛታት ንምድጋፍ ዝረኸብናዮ ኣሳልጦ ኣብ ውሽጢ ማሕበር መን ምዃኖም ብዘየገድስ ኵሉ ሰብ ነቲ ዕዮ ኣብ ግምት ብምእታው ሓባራዊ ሸቶ ምስ ዜውጽኦ ጥራይ እዩ ዜጋጥም ። 

ኣብ መዓልታዊ ዕዮና ነፍሲ ወከፍና ንነገራት ብዘይ ጸገም ንኽንዓዪ ዚሕግዘና እተፈላለየ ግደ እኳ እንተ ኣሎና ዘይተጸበናዮ ነገር ኬጋጥመና ኸሎ ግና ኵሉ ሰብ ነቲ ብድሆ ንምስጋር ዚከኣሎ ዅሉ ኣብ ምግባር ግደ ኺህልዎ ይኽእል እዩ ። 

ወትሩ ንኸተመሓይሽ ፍቓደኛ ምዃን እውን ኣገዳሲ እዩ ። ካብታ መዓልቲ እቲኣ ኣብ ጥሪ ብዙሕ ተማሂርና ኣብ መጻኢ ንዜጋጥመና ብድሆታት ብዝሓሸ መገዲ ምእንቲ ኽንዳሎ ድማ ኣሰራርሓና ቐዪርና ኢና ። ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ህርኩትን ውፉያትን ጕጅለ ምዕያይ ዝሓሸ እዩ ።

ነቲ ዘሕለፍክዎ ተመክሮ ምልስ ኢለ ኽሓስቦ ኸለኹ በቲ ኸም ማሕበርን ጕጅለን መጠን ዝረኸብናዮ ኣሳልጦ እሕበን እየ፣ ብዕዮ እቶም ኣብ ጕጅለ ኣገልግሎት ሰፈራትና ዘለዉን ኵሎም እቶም ኣብቲ ዕዮ ዘይተኻፈሉ ግን ከኣ ኣብ ኢልፕ እተጸምዱ ሰባትን ድማ እሕበን እየ።" 

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ