ታሪኽ ትምህርትን ተስፋን

ለውጢ ንምምጻእ ኵላትና ብሓባር ዓየና

ሃሳን ኤድልቢ ኣብ ለካቲት 2017 ካብ ሶርያ ናብ ካናዳ መጸ ። ስድራ ቤቱን ፈተውቱን እንግሊዝኛን ስለ ዘይነበሮ ጽምዋ ይስምዖን ኣብቲ ሓድሽ ከባቢ ጽምዋ ይስምዖን ነበረ። ምስናይ ቢ.ሲ. ኣገልግሎት ሰፈራት ክራኸብ ከሎ ሳላ ሓንቲ ንሃሳን ኣብ ቤቱ ዀይኑ ንኽስምዓ ንምሕጋዝ ብሓባር ዝዓየዩ ብብዙሕ ንጥፈታት እትዓዪ ጕጅለ ሰራሕተኛታትን ውፉያት ወለንተኛታት ኣማኸርትን ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ፈጺሙ እተፈልየ ስምዒት ከም ዝስምዖ ኣይፈለጠን ነይሩ።

ኣብ ግብሪ ዝወዓለ ኣገልግሎት
  • ሓበሬታን ኣንፈትን
  • ገምጋምን መወከሲታትን የድልዮ
  • ምስ ወለንተኛታት ኣማኸርቲ ዚመሳሰል
  • መገሻታትን መራኸቢ ፍጻመታትን
  • እንግሊዝኛ ኣብ ዘይወግዓዊ ዅነታት (ካብ ክፍሊ ወጻኢ) ምልምማድ
  • ኣብ ሰነዳት ረድኤት ኣታዊ ሰነዳት ጕዕዞ ወዘተ ሓግዝ ።

 

ብድሆታት

ሃሳን ብዘይ ስድራ ቤት ናብ ካናዳ ምስ በጽሐ ኣብ ቫንኮቨር ዋላ ሓደ ሰብ ከም ዘየለ ስለ ዝፈለጠ ጽምዋን ጽምዋን ተሰምዖ ። ኣብኢ. ኤን. ኤስ. ቢ. ሲ. ንመጀመርታ ግዜ ምስ ሓደ ወለንተኛን ማሕበረሰብን መራኸቢ ብዙሓን (ቪሲሲ ዳብሊው. ገለ ኻብቲ ምስ ሰባት ንምርኻብን ኣዕሩኽ ንምጥራይን ዘጸገሞ ናይ ማሕበረሰብን ጐረባብትን ሃብትን ኣገልግሎትን ዘይምፍላጥ ከምኡውን እንግሊዝኛ ድሩት ምዃኑ ኢዩ ።

መፍትሒታት

ሓንቲ ብብዙሕ ዕዮ እትዓዪ ጕጅለ ሰራሕተኛታትን ወለንተኛታትን ነቲ ሃሳን ዝነበሮ ናይ መዕረፊ ድሌት ንምምላእ ተሓባቢራ ዓየየት - እቲ ወለንተኛን ማሕበረሰብን መራኸቢ ዀይኑ ዝዓዪ ሰራሕተኛ ነቲ ዘድልዮ ገምጋም ቃለ-መጠይቕ ገበረሉ እቲ ሰራሕተኛ ኣንፈቱ ሓበሬታ ከምኡውን መወከሲ ኣገልግሎት ሃበ እቲ ወለንተኛ ኣማኻሪ ሰፈራት ከኣ ንሃሳን ብዛዕባ ባህልን ህይወትን ካናዳ ኣብ ቫንኮቨር ንኽመሃር ሓገዞ ኣብ ርእሲ እቲ ዓርኩ ዀይኑ ዘገልገለ ኸኣ ነቲ ናይቲ ኸባቢን ማሕበረሰብን ሃብቲ ኣንፈቱ ንኽፈልጦ ሓገዞ። ሃሳን ኣብናይ ቢሲትምህርቲ ፕሮግራም እውን ተመዝጊቡ ኢዩ ምስ ካልእ እንግሊዝኛ ንኽለማመድ ዝሓገዞ ኣማኻሪ ድማ ተወዳዲሩ ኢዩ ። ናብ ጸወታታት ሆኪ ዚገብሮ ዝነበረ ጕዕዞ ተጸምበረ ኣብ ከም ናይ ማሕበረሰብ ድራርን ዙረትን ዝኣመሰለ መራኸቢ ንጥፈታት ድማ ብንጥፈት ይካፈል ነበረ።

ውጽኢት

እቶም እተፈላለዩ ሰራሕተኛታት ንሃሳን ንምሕጋዝ ዝገበርዎ ናይ ምትሕብባር ኣቀራርባ ነቲ ሃሳን ከም ሓድሽ ዝመጸ ዝነበሮ ኣረኣእያ ኣብ ምቕያር ዓብዪ ለውጢ ኣምጺኡ ኢዩ። ሃሳን ነቲ ኣብ ከባቢኡ ዚርከብ ከም ማእከላት ማሕበረሰብን ፍሉይ ድኳናትን ኣብያተ-መጻሕፍትን ዝኣመሰለ እተፈላለየ ሃብትን ኣገልግሎትን ስለ ዚፈልጦ ብቐሊሉ ኺረኽቦ ኽኢሉ እዩ። ሃሳን ብዛዕባ ህይወት ቫንኮቨር እናፈለጠ ምስ ኣማኸርቱ እንግሊዝኛ ብምልምማድን ምስ ካልኦት ካናዳውያን ንምርኻብን ግዜ ብምሕላፉ እንግሊዝኛን ርእሰ-ምትእምማንን ኣጸቢቑ ተመሓይሹ እዩ። ሃሳን ኣብ ደገታትን ማሕበራዊ ምትእኽኻባትን ብምክፋል ጽምዋን ጽምዋን ተሰምዖ ሕጂ ኸኣ ክፍሊ ናይቲ ዝዓበየ ማሕበረሰብ ኰይኑ ኢዩ ዝስምዖ ። ሕጂ ዝያዳ ሓይሉን ይኣኽለኒ ምባልን ሕጉስን ኰይኑ ኣሎ!

በይነይ ናብ ካናዳ ስለ ዝመጻእኩ እንግሊዝኛ ኣይነበረንን ። ናበይ ከም ዝኸይድ መዓልታዊ ንጥፈታተይ እንታይ ምዃኑ ኣይፈልጥን እየ ነይረ። ምስ ኣማኻሪ ዓርከይ እንግሊዝኛ ኽለማመድ ብዛዕባ ቫንኮቨር ተማሂረ ሕጂ ዝኸዶ ሰብ ዘሎኒ ዀይኑ እዩ ዚስምዓኒ። ናብ ከም ጸወታ ሆኪ ካናክስ ብሽክለታ ምዝዋር ከምኡውን ብዛዕባ ባህሊ ካናዳ ዝያዳ እተመሃርኩሉ ኻልእ ኣጋጣሚታት ብምኻድ እየ ። እቲ ወለንተኛ ኣማኻሪይ ንዝነበረኒ ብዙሕ ሕቶታት መለሰለይ ንነገራት ከኣ ቀሊል ገበረለይ ። ሓድሽ ቦታታት ረኸብኩ ምስ ሓደስቲ ኣዕሩኸይ ድማ ተራኸብኩ ። ሓደ ኻብቲ ዝገበርክዎ ብሉጽ ነገራት ኣብቲ ናይ መዕረፊ ምምሃር ፕሮግራም ምክያድ እዩ ነይሩ ።

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ