ኣስራሕቲ ዚረኽብዎ ጥቕሚ፦

  • ንሰራሕተኛታት ካባኻ ን40 ሰዓት ብናጻ ልስሉስ ክእለት ብምልምማድ ማሕበራዊ ስምዒታዊ ኽእለት ኣማዕብል።

  • ናይ መሪሕነት ክእለት ኣማዕብል ን10 ሰዓት ናይ መሪሕነት ስልጠና ድማ ይወሃሃደካ።

  • ምኩራት ክኢላታት ስልጠና ዚህብዎ እተዓራረየን መሳጥን ቤት ትምህርቲ ።

  • ምስቲ ኣብ መጻኢ ኣብታ ጃልባን ክኢላታት ዕቤትን ንምግባር ዘድሊ ናይ ኤለክትሮኒካዊ ቝጠባ ክእለት ዝሰማማዕ ስልጠና ዝሓዘ ናይ ውልቀ - ሰብ መሳርሒ ርኸብ ።

  • ሰራሕተኛታት ኪህልዉ ኻባታተን ኪበዝሑ ፍርያምነት ኪህልወና ከምኡውን ጥዕናና ኸነመሓይሽ ኣሎና።

ኣስራሒ ብቑዕ ምዃን -

  • ኩባንያታት ተክኖሎጂ

  • ንእሽቶን ማእከላይን (ክሳዕ 500 ሰራሕተኛታት)

  • ቫንኮቨርን ታሕተዋይ ቀንዲ መሬትን

ደረጃ 1 ፦ ምስ ኣስራሕቲ ኣብ እንገብሮ ዝርርብ እቲ ትካል ኣብ መጻኢ ኣብ ድቓላታትን ግሉላትን ቍጠባ እናዓየዩ ክኸዱ ኸለዉ ኣብ ውሽጢ ሰራሕተኛታቶም ዘጋጥሞም ዘሎ ልስሉስ ክእለትን ብድሆታትን ንምርምር ኢና።

ደረጃ 2 ፦ ምስቶም ልስሉስ ክእለት ጕጅለታት ኬመሓይሹ ዚደልዩ እተመርጹ ኣስራሕቲ ንተሓባበር ኢና ። ክኢላታት ስልጠናና ምስ ነፍሲ ወከፍ ውድብ ዚሰማማዕ ልምምድ ክእለት ንድፊ ኼውጽኡን ኬብጽሑን ኪግምግሙን እዮም ። እቲ ስልጠና ብኤስ. ዲ. ሲ. ምሉእ ብምሉእ ክምወል ኢዩ ከም ሓሳብ ንሓሳብ ምልውዋጥ ምትዕርራይ ምግባር ጸገማት ምፍታሕ ምህዞ ከምኡውን መሪሕነት ዝኣመሰለ ክእለት ድማ ክሽፍን ኢዩ።

ደረጃ 3 ፦ እቲ ስልጠና ኣብ ውድብኩም ዘለዎ ጽልዋ ንምግምጋም ምሳኻትኩም ንሰርሕ ኢና ።

ብኸመይ ክትጅምር ትኽእል ?

ኣብ ጕጅለ ኣስራሕትና ፎከስ ወይ በብሓደ ኣብ ዚግበር ምይይጥ ተኻፈሉ! መራሕቲ ማሕበር ግምቢ ዘብዐኛን ተክኖሎጅን ኣብ ኢንዱስትሪ ተክኖሎጂ ዕቤትን ኣሳልጦን ንምርካብ ዜድሊ ኽእለት ንምርካብ ምስታ ጕጅለና ኺራኸቡ ተዓዲሞም ኣለዉ።

ነፋሪት EEFW ኣራግፍ

ናይ ገንዘብ ብጾት

ጀምር

መጀመርታ ምስታ 'ንኣስራሕቲ ንመጻኢ ናይ ስራሕ ሓይሊ ዝህብዎም' ጕጅለ ተራኸብ።

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ