ዜና

በበይኑ ዝዓይነቱ ወርሒ — ኣብ ISSofBC 'ብዙሕ ዝዓይነቱ ፍልልይ' እንታይ ማለት ኢዩ ?

ኣብዚ ግዜና በበይኑ ዝዓይነቱ ማዕርነት ከምኡውን ምእታው ዝብል ስያመታት መብዛሕትኡ ግዜ ይስማዕ ኢዩ እዚ ግን እንታይ ማለት ኢዩ?

በበይኑ ዝዓይነቱ ፍልልይ ብዛዕባ እቲ መንነትና ዜቕውም ፍሉይ ባህርያትን ተመክሮን ባህርያትን ውልቀ - ሰብ እዩ ዚገልጽ ።

ማዕርነት ኵሉ ሰብ ኣብ ሓደ ዓይነት ህይወት ንኺሳተፍን ንኺሳተፍን ብዜኽእሎ መገዲ ነዚ ፍሉይ ባህርያት እዚ ምኽባር እዩ ።

እዚ ኸኣ ማዕርነት ንምርካብን ነቲ ንዅላትና ፍሉያት ዚገብረና ፍልልያት ኣኽቢሩ ዚርእዮን ባህሊ ብዛዕባ ምፍጣር እዩ ።

ዲ. ኤን. ኤ. መሰረት ናይቲ ኣብ ኢሶፍቢሲ ክንፈጥር እንደሊ ጥዑይ ናይ ስራሕ ባህሊ ኢዩ።

በዚ ምኽንያት እዚ ኸኣ እዮም ሰራሕተኛታት ኣብ ኣሳልጦ ጕጅለታት ኦምን ውድባቶምን ኣበርክቶ ንኺገብሩ ዚድርኾም ። ነቲ ውጥረት ዝመልኦ ዕዮና ዝያዳ ዓስቢ ንኽንረክብ ዚሕግዘና ምቅርራብ ከም ዚህልወና ይገብር ።

ሓድሽ ምህዞን ትምህርትን ዕቤትን ከም ዝህሉ ዝገብር እተፈላለየ ሓሳባትተመክሮታት ከምኡውን ኣረኣእያታት ኢዩ። ልዕሊ ዅሉ ድማ ብሓድሽን መሳጥን መገድታት ንሓድሕድና ዜራኽበና ነገር እዩ ።

ዲ. ኤን. ኤ.

መብዛሕትአን መኽሰብ ዘይረኽባ ውድባት "ኵላትና ብዛዕባ በበይኑ ዝዓይነቱ ጕዳያት ስለ እንሓስብ ክንዛረበሉ ዘሎና ብዙሕ ነገራት የለን" ኢለን ከም ዝሓስባ ተመክሮይ ኢዩ እንተዀነ ግን ከም ሓንቲ ካብ እተፈላለየ ዅርናዓት ዓለም ንዝመጹ ዓማዊል እተገልግል እተፈላለየ ማሕበር መጠን ዘጋጥመና ገለ ኣገዳሲ ጕዳያት ኣሎ። እዚ ዚስዕብ የጠቓልል ፦

ናብቲ ንዓይ ዜገድሰኒ ሃይማኖታዊ በዓል ዕረፍቲ ኽወስድ እኳ እንተ ደለኹ ከይሓትት ግን ፈራህኩ።

ኣባል ማሕበረሰብ LGBTQ ስለ ዝዀንኩ ምሳይ ኪሰርሑ ዘይደልዩ ዓማዊል ኣለዉኒ።

ገሊኦም ኣባላት ጕጅለና ኣብ ከባቢና ኣብ ዘለዉሉ እዋን ብቛንቋኦም ይዘራረቡ እዮም ፣ እተገለልኩ ዀይኑ ድማ ይስምዓኒ እዩ ።

መሳርሕተይ ዝፈትዎ ስለ ዝዀንኩ ፍሉይ ኣተሓሕዛ ዚግበረለይ ይመስሎም እንተዀነ ግን ብሰንኪ ስንክልናይ እተፈላለየ ድሌት ከም ዘሎኒ ኽነግሮም ኣይደልን እየ።

ናይ ሓቂ ዲ. ኣይ.

እተፈላለየን ኵሉ ዚሓቍፍን ባህሊ ስራሕ ምፍጣር መወዳእታ ዕለት የብሉን ። ከቢድ ኪኸውን ይኽእል እዩ ፣ መብዛሕትኡ ግዜ ኸኣ ዕዮኻ ንምፍጻም ዝያዳ ጻዕሪ ዚሓትት እዩ ።

ምስ ኢሶፍቢሲ ኻብ ዝኣቱ ኣትሒዘ ሓደ ኻብቲ ዘስተብሃለሉ ነገራት መዓልታዊ ' እንገብሮ ዘለና ነገራት ምስ ስነ ምግባራዊ ስርዓታትና ብኸመይ ይተሓሓዝ ? ' በብመዓልቱ እሰምዕ ኣለኹ - ኣብ ቅኑዕ መገዲ ኸም ዘለና ምእንቲ ኽንፈልጥ ነዚ ብዓይኒ በበይኑ ዝዓይነቱ ፍልልይ ንርኣዮ ።

እዚ ብቐጻሊ ሕቶታት ናይ ምሕታትን ንገዛእ ርእስና ናይ ምብጻሕን መስርሕ ኢዩ ብቕኑዕ ኣንፈት ንጐዓዝ ከም ዘሎና ዝነግረኒ።

ኢሶፍቢሲ ንሓቅን ምትዕራቕን ቈራጽነት ብምግባር ንጻዕርታትና ንምምሕያሽ ምስ ደጋዊ ኣማኸርቲ ኣብ እንገብሮ ዕዮ ነቶም እነገልግሎም ማሕበረሰባት ዜንጸባርቕ እተፈላለዩ ሰራሕተኛታት ብምቝጻር ልዕሊ ዅሉ ድማ ኵሉ ሰብ ምሉእ ህይወቱ ናብ ቦታና ኼምጽእ ብምትብባዕ ግዜን ጕልበትን ኣብ ዲ. ኤን. ኤ.

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ