ዜና

ብሞባይል ዚለኣኽ መልእኽቲ ንኣገልግሎት ሓደስቲ ሰባት ይቕይሮ

ኤስ. ቢ. ሲ. ከምኡውን ኮምዩኒቲ ኔትዎርክ ቫንኮቨር ዘማዕበልዎ ኣብ ወብ ሳይት እተመስረተ ሓድሽ ናይ መልእኽቲ መሳርሒ ነቶም ስደተኛታትን ስደተኛታትን ኣብቲ ሓድሽ ማሕበረሰቦም ኣገልግሎት ኣንፈቶም ክፈልጡ ኸለዉ ዘጋጥሞም ናይ ምስግጋር ኣጋጣሚ ንምቅላል ብሞባይል ተሌፎን ገይርካ ናይ ሓቂ ግዜ ሓበሬታ ይህቦም ኢዩ።

እዚ ብብዙሕ ቋንቋታት ዚዝረብ ንዋት እዚ newcomer.info ብፍላይ ነቶም ናይ ቋንቋ ዕንቅፋታት ዜጋጥሞም ወይ ናይ ብሕቲ ኣገልግሎት ኪደልዩ ዘይክእሉ ዓማዊል ሓሳብ ንሓሳብ ናይ ምልውዋጥ ጸገም ንምንካይ ይሕግዝ እዩ።

ብተወሳኺውን Newcomer.info ነቲ ሰራሕተኛታት ብተደጋጋሚ ዚሓትትዎ ሕቶታትን ኣብ ቤት ጽሕፈትን ዜምጽኦ ውጥረት ብምንካይ ንኣሰራርሓ እቶም ኣቕረብቲ ኣገልግሎት የመሓይሾ እዩ። ብዘይካዚ ልኡኻት ነቲ ኣብ ማሕበረሰብ ዓማዊል ዚዝርጋሕ ዘሎ ሻቕሎት ኪምርምርዎን ቅኑዕ ሓበሬታ ቐልጢፎም ምላሽ ኪህቡን ዜኽእሎም መልእኽትታት ንምቕባል ተባሂላ እያ ተዳልያ ።

Newcomer.info ተጠቀምቲ መልእኽትታት ንምልኣኽ ክረዲት ካርድ ዚዕድጉሉ ደሞዝ ዚኽፈሎ ኣገልግሎት እዩ። እቶም ዝጥቀሙ ሰባት ኣብ ምርጫ ቛንቋ ዕድመ ጾታ ወይ ኣገልግሎት ተመርኲሶም ብዙሕ ዝርዝር ክሰርሑ ይኽእሉ ኢዮም።

ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኣብ ካናዳ እተመስረተ ምስጢራዊ መሳርሒ ኣብ ምልእቲ እታ ሃገር ንስደተኛታትን ንማሕበራት ስደተኛታትን ክፉት ኰይኑ ኣሎ።

ሕሳብ ብኸመይ ከም እተዳሉ ርአ

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ