ዜና

ISSofBC ንምርካብ እተገብረ ሓድሽ ምርምር - 'ንሓደስቲ ሓንጐፋይ ኢልና ኢና እንቕበሎም'

ሎሚ ሓድሽ መንነት ክንጅምር ከለና ንማሕበር ስደተኛታት ኣገልግሎት ቢ. ሲ. መንነትናን መንነትናን ኣገልግሎትናን ናበይ ንኸይድ ከም ዘሎናን ብዝያዳ ምእንቲ ኽንርድኦ ኵሉ መኣዝን መንነትና ተመሓይሹ እዩ ።

ደድሕሪ እቲ ብ2022 እተገብረ መበል 50 ዓመት በዓል ነቶም ቀንዲ ሰማዕትና ንዓማዊልና ከምኡውን ነቲ ቐንዲ ስነ-ምግባራዊ ስርዓታትና ዘጠቓልል ዘመናውን ባህ ዘብልን ትርኢት ክንምርምር ኣጋጣሚ ረኸብና። መራሒ ኽፍሊ ሓድሽ ኢና ። ንዘለኣለም ናይ ምፍላጥ ሃንቀውታ ስለ ዘሎና ዝሓሸ ንምግባር ደረት ብምግባርን ብምስፋሕን ኢና እንመሃር።

ስምና ሕደ ኪኸውን እዩ ። ኢሶፍቢሲ መስራቲ ናይቲ ሎሚ ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ዝርከብ ህያው ሰፈራት ኢዩ ። ISSofBC ብኣጻብዕ ዚቝጸሩ ወለንተኛታት ኣብ መወዳእታ 1960ታት ካብ ዚጅምሩ ኣትሒዛ ልዕሊ ሓሙሽተ ሚእቲ እተፈላለዩ ሰራሕተኛታትን ኣርባዕተ ሚእቲ ዝዀኑ ወለንተኛታትን ዝሓቘፈት ኰይና ነቶም ሓደስቲ ሰባት ኣብ ማሕበረሰቦም ንኺነብሩ እንግሊዝኛ ንኺመሃሩ ከምኡውን ኣብ መላእ ብሪትሽ ኮሎምብያ ስራሕ ንኺረኽቡ ትድግፍ ኣላ።

ብዛዕባ መጻኢ ዚገልጽ ራእይ

ንልዕሊ 50 ዓመት ነቶም ኣብ ቅ. ክ. ዝመጹ ሓደስቲ ሰባት ብዛዕባ እቲ ዅሎም ሓደስቲ ሰባት ህይወቶም ኣብ ካናዳ ኺሃንጹ ምስ ጀመሩ ዜጋጥሞም ብድሆታትን ኣሳልጦን ዓሚቝ ምርዳእን ሞሳን ኣማዕቢልና ኢና።

ሞያኦም ከም ብሓድሽ ይጅምር ኣብ ዕዳጋ ኣባይቲ ካናዳ ይጓዓዙ እንግሊዝኛ ይመሃሩ ወይ ኣዕሩኽ የጥርዩ ብዘየገድስ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ብዛዕባ ጥዕናን ዋጋን ዓማዊልና ብዙሕ ንሓሊ ኢና። ኢሶፍሲ ብዙሓት ሓደስቲ ብምዃኖም ተመክሮ ዘለዎም ሰራሕተኛታት ምህላዎም ፍልይ ዝበለ ኢዩ እዚ ኸኣ ንዕዮና ዝያዳ ኣገዳስን ዓስቢ ዘለዎን ከም ዝኸውን ጥራይ ዝገብር ተወሳኺ ቀጸላ ድንጋጽን ድንጋጽን ቈራጽነትን ከምጽእ ይኽእል ኢዩ።

ኣብ ዚቕጽል 50 ዓመት ንቕድሚት ክንስጕምን ብፍልቀት ክንምዕብልን ከለና ነዚ ስምዒት እዚ ኣብቲ ትብዓት ዝመልኦ መንነትና ኸነንጸባርቖ ደለና ።

'ስለምንታይ'

ነቲ ዓማዊልናን ሰራሕተኛታትናን ዚፈልጥዎ ስነ-ምግባራዊ ስርዓታትን ስርዓታትን ከነንጸባርቕ ንደሊ ኢና -

  • ብዕላማ ኢና እንዓዪ - ኣብቲ ንስደተኛታት ዝወርስዎ ማሕበራውን ስነ - ምግባራውን ግብረ - ሰናያውን ቍጠባውን ረብሓ ዘሎና እምነት ቀንዲ መሰረት ማሕበርና ኢዩ ዕላማና ኸኣ ንሓደስቲ ሰባት ኣብ ቅ. ክ.
  • ከነመሓይሽ ኢና እንደሊ፦ ኵሉ ዚሓቍፍን እተፈላለየን ውድብ ምዃን ኪበሃል ከሎ ንዓማዊልናን ንማሕበረሰብናን ብቐጻሊ ምእንቲ ኸነመሓይሾምን ብዝሓሸ መገዲ ምእንቲ ኸነገልግሎምን ተዓጻጻፍን ምዃን ማለት እዩ።
  • ናይ ቤት ናጽነት ነማዕብል ፦ ነቶም ካብ እተፈላለየ ዅርናዓት ዓለም ናባና ዚመጹ ዓማዊልና ሓንጐፋይ ኢሎም ከም ዚቕበሉናን ድሕንነት ከም ዚስምዖምን ከም ዚኽበሩን ምግባር ኣሳልጦ ንኽንረክብ ኪሕግዘና ይኽእል እዩ ።
  • ናይ ሓቂ ኢና ፦ ናብ ካናዳ ምምጻእ ኣዝዩ ዜጨንቕ ኪኸውን ስለ ዚኽእል ሓደ ኽፋል ዕዮና ንዓማዊልና ናይ ሓቅን እዋናውን ርሕሩሕን ደገፍ ምሃብ እዩ ።

እቲ ሓድሽ ሎጎማና ነዚ ስነ-ምግባራዊ ስርዓታት እዚ ብዓወት ከም ዚስሕቦ ንኣምን ኢና።

ውርሻና

እቶም ንነዊሕ እዋን ዝጸንሑ ደገፍትናን ዓማዊልናን ኣብቲ ሓድሽ ሎጎም ሓደ ኣገዳሲ ለውጢ ኸስተብህሉሉ ኢዮም እዚ ኸኣ እቲ ስእሊ ዘለዎ ቘጽሊ ካፕል ምውጻኡ ኢዩ።

እቲ ቘጽሊ ካርታ ንዓሰርተታት ዓመታት ክፍሊ ዕላመት ISSofBC ኰይኑ ጸኒሑ ኢዩ እንተዀነ ግን ምስ ዓማዊልን ሰራሕተኛታትን ብጾትን ድሕሪ ምዝርራብና እቲ ናይ ካርታ ቘጽሊ ንድፊ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ካልኦት መንግስታዊ ኣገልግሎታትን ኣቕረብቲ ሰፈራትን ምድንጋርን ግጉይ ምርዳእን ከም ዝፈጥር ፈለጥና። ነቲ ቘጽሊ ካፕል ብምውጋድ ምትዕርራይ ክንገብርን ከነመሓይሽን ከም እንኽእል ከነመልክት ንኽእል ኢና፣ ብዘይካዚ ነቲ ሎጎማና ንጹርን ንጹርን ብምግባር ናይ ሓቂ ኽንከውን ንኽእል ኢና።

እተፈላለየን ህያውን ሕብርታት ምትሕውዋስ ነቶም ንብምሉኡ እቲ ISSofBC ዘቝሙ ሰራሕተኛታትናን ዓማዊልናን ዘቝሙ እተፈላለዩ ሰባትን ማሕበረሰባትን ድሕረ-ባይታን ኣፍልጦ ንህበሉ ኢና። ንዅሎም ዓማዊልና ሓንጐፋይ ኢልና ኸም እንቕበሎም ከም እንሰምዖም ከም እንኽበር ከምኡውን ከም እንውከል ክንገብሮም ንጽዕር ኢና ስለዚ በዚ ሕብርታት እዚ ኣቢልና ኽንሕብሮም ንደሊ ኢና።

ኣብ ጐድኒ እቲ ንሃገራዊ ሰንደቕ ዕላማ ካናዳ ዘመልክት ቀይሕ ኣራንሺ ከምኡውን ብዛዕባ ተፈጥሮኣዊ ጽባቐ ብሪትሽ ኮሎምብያ ዝሕብር ብሩህን ሓምላይን ፍሉይ ኣቓልቦ ኽንገብረሉ ንደሊ ኢና። እዚ ኣራንሺ እዚ ነቲ ኣብ ካናዳ ንሓቅን ዕርቅን ዘሎና ነባሪ ቘራጽነት ከምኡውን ንሓደስቲ ሰባት ብዛዕባ ታሪኽን ባህልታት ደቀባትን ካናዳ ንምምሃር ዝገበርናዮ ቘራጽነት ዘንጸባርቕ ኢዩ።

ኵለን ኣብያተ-ጽሕፈትና ኣብ ኣቦሓጎታትን ዘይተዓጽወ ዞባታትን ህዝቢ ገማግም ሳሊሽ ሙስኲም ኮፍ ኢለን ኣለዋ፣ ስኳሚሽን ትስላይል-ዎቱትን ከምኡውን ካትዚ ክዋንትለን ክዊክዌትልም ሊሂድሊ ቴንነህ ስምያሙ ሓያሎ ስቱ lō ኔሽንስ ሲልክስ ኦካናጋውያን ህዝቢ ሲሊክስ ኦካናጋን ታዋሰንን ካይካይትን ፈርስት ኔሽንስ ስኳሚሽ ኪዋንትለን ኪዊክዌትልም ። ከምቲ ኣብቲ ሕጂ ኣብታ ሃገር ነቲ ናይ እንግሊዝኛ ትምህርቲ መመላእታ ንምግባር ዘገልግል ዘሎ ናይ ሪኮንሲሌሽን Awareness Language Learning ስርዓተ - ትምህርቲ ተገሊጹ ዘሎ ነቶም ሓደስቲ ሰባት ብዛዕባ ታሪኽ ደቀባት ናይ ምምሃር ሓላፍነት ኣርዚንና ኢና እንርእዮ ።

እቲ ናይ መወዳእታን ልዕሊ ዅሉ ጕሉሕን ወሰኽ ናይቲ ሓድሽ ዕላመት 'ንሓደስቲ ሰባት እንቕበሎም' ዝብል ኣርእስቲ ምጥቃም ኢዩ። ተልእኾናን ዕላማናን ብልክዕ ምእንቲ ኼንጸባርቕ ንሰራሕተኛታትናን ንዓማዊልናን ንግዳማዊ ትካላትናን ኣማኸርና፣ ብብዙሕ ባህልታት ከኣ ብቐሊሉ ኽንርድኦ ንኽእል ኢና። ንስደተኛታት ኣህጉራውያን ተመሃሮ ከምኡውን ተፈጥሮኣውያን ዜጋታት ሓዊስካ ንስደተኛታት ጥራይ ኣይንድግፍን ኢና ። ንዓና ነቲ ዅሉ ሳዕ ክንበጽሖ እንደሊ ነገር ማለት ናይ መጀመርታ ወደብን ናይ መጀመርታ ስድራቤቶምን ንምዃን ምሉእ ብምሉእ እዩ ዚስሕበና። ዓማዊልና ኣብ ዜጋጥሞም ብድሆታት ብዝሓሸ መገዲ ምእንቲ ኽንድግፎምን ካብ ካናዳ ርሒቕና ናብ ቤቶም ምእንቲ ኽንምለስን ድሕንነትን ሓንጐፋይ ኢልና ኸም እንቕበሎምን ክንገብር ንደሊ ኢና ።

እንታይ ክትጽበ ትኽእል ?

ኣብ ዚቕጽል ሰሙናት ነቲ ሓድሽ ሎጎማናን ኣረኣእያናን ንምንጽብራቕ ወብ ሳይትናን መትረባት ማሕበራዊ መራኸቢታትናን ካልእ መትረባትናን ከነመሓይሽ ኢና። ሓድሽ መገድታት ክንዓየሉ እንኽእል መገድታትን ኵሉ እቲ እንትንክፎ ነጥብታትን ንዓማዊልና እንተላይ ንኣካላዊ ኣብያተ ጽሕፈትና በቲ እንጥቀመሉ ተክኖሎጂ ኣቢሎም ሓንጐፋይ ኢሎም ከም ዚቕበልዎም ክንምርምር ኢና ።

ነቲ እተመሓየሸ ሕብርታት ዘለዎ ፓለለት ሎጎ ከምኡውን ፊደላት ንምርካብ በጃኻ ነቲ ሓድሽ መምርሒታትና ኣንብቦ - ISSofBC Brand Guidelines 2024

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ