ዜና

ንሓደስቲ ሰባት ዚወሃብ ደገፍ ምድንፋዕ - ላዕለዋይ ባይቶ ካናዳ

ብ11 ታሕሳስ 2023 ካቲ ሸረል እትበሃል ንማሕበር ኣገልግሎት ስደተኛታት ብሪትሽ ኮሎምብያ (ISSofBC) እትውክል ዳይረክተር ናይ መዕረፊ ኣገልግሎት ኣብ ላዕለዋይ ባይቶ ናይ ካናዳ ቀዋሚ ኮሚተ ሰብኣዊ መሰላት ዝርርብ ሃበ ። እዛ ዓንቀጽ እዚኣ ካቲ ኣብቲ ኮሚተ ብዛዕባ እቲ ስደተኛታት ናብ ካናዳ ኺመጹ ኸለዉ ዜጋጥሞም ብድሆታት ንመንግስቲ ብዝሓሸ መገዲ ንምሕባር ብዛዕባ ዝገበረቶ ምይይጥ ጽማቝ ሓሳባት ትህብ። 

ኢሶፍቢሲ ሓንቲ ኻብተን ኣብታ ኣውራጃ ዚርከባ ብጥንታውነቱ ቐዳማይ ቦታ ዝሓዘትን ዝዓበያን ማሕበራት ሰፈራት ከም ምዃና መጠን ስትራተጅያዊ ግደ ኣለዋ ። 

ካቲ ብዛዕባ ጥዕናን ማሕበራውን ቍጠባውን ውጽኢት እቶም ሶርያውያን ስደተኛታትን መንግስቲ ዚሕግዞም ስደተኛታትን ምስትውዓል ሃበት። 

ድሕሪ ምምጻእ ዚመጽእ ብድሆታት፦ ኣብ ክንክን ጥዕና ምትኳር 

ከምቲ ካቲ ዝገለጸቶ እቲ ድሕሪ ምምጻእ ዚግበር እዋን ንስደተኛታት ኣዝዩ በዳሂ እዩ። ብዘይካዚ እቶም ኣቕረብቲ ኣገልግሎት ውጽኢታዊ መዕለቢ ምእንቲ ኺግበረሎምን ምእንቲ ኺሓብሩን እዋናውን ስሩዕን ግቡእን ደገፍ ዚህቡሉ እዋን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ። 

ካብ ካልኦት ስደተኛታት እተፈልዩ ስደተኛታት ፍሉይ ጥዕና ሒዞም ናብ ካናዳ ኺመጹ ይኽእሉ እዮም ። ካቲ ስደተኛታት ናብኡ ኺመጹ ኸለዉ ኼጋጥሞም ዚኽእል እተፈላለየ ጸገማት ጥዕና ኣፍልጦ ምሃብን ምፍታሕን ኣገዳሲ ምዃኑ ኣጕልሐት፣ እዚ ኸኣ ሕክምናዊ ቘላሕታ ንምርካብ ምድንጓይ ቀጻሊ መድሃኒት ምቍራጽ ኣብ መወዳእታ ደረጃ ሕዱር ሕማም ከምኡውን ክሊኒካዊ ኣእምሮኣዊ ጥዕና ምርካብ እዩ። 

ኣብዚ እዋን እዚ ንስደተኛታት ዚኸውን ክንክን ጥዕና 

ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ካናዳ ዝርከቡ ስደተኛታት ካብቲ ናይ ኣውራጃ ወይ ዞባ መድሕን ጥዕና ንምርካብ ብቑዓት ክሳዕ ዝዀኑ ግዝያዊ መሰረታዊ ናይ ጥዕና ኽፍሊት ዝህብ ግዝያዊ ፕሮግራም ፈደራላዊ ጥዕና ይጥቀሙ ኣለዉ። 

ይኹን እምበር ኣብ እተፈላለየ ኣውራጃታት እተወሰነ ዓይነት ሕክምና ወይ መድሃኒት ምርካብ በዳሂ ኢዩ ። 

ካቲ ኣብቲ ኣብ ቀረባ እዋን እተገብረ ኸም 'እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም' ዚብል ጸብጻብ ዝኣመሰለ ኣብ ቀረባ እዋን እተገብረ መጽናዕቲ ተመርኲሳ ነቲ ኮሚተ ኣብቲ ንስደተኛታትን ዜድልዮም ነገራትን ዚወሃብ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ደገፍ ግጉይ ኣረኣእያ ኸም ዘሎ ገለጸት።

እቲ እተገብረ መጽናዕቲ ኸም ዚሕብሮ ኣእምሮኣዊ ጥዕና ስደተኛታት ናብ ካናዳ ምስ በጽሑ ኣብ ካልአይቲ ዓመት ኪንኪ ዚኽእል እኳ እንተ ዀነ ኣብዚ እዋን እዚ ግና ሕክምናዊ ደገፍ ኪረኽቡ ኣይክእሉን እዮም፣ ኣብታ ዚመጹላ ቐዳመይቲ ዓመት ጥራይ እዮም። 

ነዚ ብድሆታት እዚ ንምፍታሕ ካቲ ኣብቲ IFHP ዚህቦ ገበር ሃገራዊ ስኒት ኪምስረት ከምኡውን ነቲ ስደተኛታት ኪረኽብዎ ዚኽእሉ ተወሳኺ ንጥፈታት ብቑዓት ዚዀኑሉ እዋናት ዳግመ ግምት ኪግበረሉ ሓሳብ ኣቕረበት። 

ነቶም ስደተኛታት ዝሰፍሐ ኣገልግሎት ኪወሃቦም ጻውዒት ቀረበ

ካቲ ነቶም ስደተኛታት (ደለይቲ ባቢሎን) ካብቲ ብፌደራላዊ መገዲ ዚምወል ሃገራዊ መደብ መዕረፊ ኸም ዘይወጹ ኣጕልሐት እዚ ድማ ኣብ ኣውራጃታት ወይ ዞባታት ኣብ ዚወሃብ ኣገልግሎት ዓብዪ ፍልልይ ከም ዘሎ ኣጕልሐት ። 

ልዕሊ 75 ሚእታዊት ካብቶም ስደተኛታት ኣብ መወዳእታ ኣብ ካናዳ ናይ ምንባር ክእለት ስለ ዝረኽቡ ናይ መወዳእታ ደረጃኦም ክሳዕ ዝረኽቡ ክጽበዩ ኸለዉ ኣገልግሎት ምሃብ ምኽሓድ ቍጠባውን ማሕበራውን ኣእምሮኣውን ጸገማቶም መሊሱ ኢዩ ዘጋድዶ።

ካቲ ነቲ ኸምዚ ዝኣመሰለ ቐንዲ ኣገልግሎት ንምርካብ ምድንጓይ ዘምጽኦ ነባሪ ቍጠባውን ማሕበራውን በሰላ ኣብ ግምት ብምእታው ነቶም ስደተኛታት ንምሕጋዝ ብደረጃ ሃገር ዚምወል ናይ ደገፍ ኣገልግሎትን ብቑዕ ምዃንን ኪሰፍሕ ከም ዘለዎ ተማጐተት።

ናይ ካናዳ ምትሕብባር ሞደል 

ካናዳ ነቲ ማሕበረሰብ ካናዳ ዀነ ሓደስቲ ሰባት ሓባራዊ ሓላፍነት ዘለዎም ክልተ ወገን ዘለዎ ሞደል integration ንምግባር ዝገበረቶ ቘራጽነት ሰፊሕ ሃገራዊ መደባትን ደገፍን ምቛም ኣድላዪ ኢዩ። 

ካቲ ውልቀ-ሰባት ብሰብኣዊ ውሕጅ ናብ ካናዳ ንኽመጹ ሓባራዊ ሓላፍነት ከም ዘለዎም ኣጕልሐት። 

ካቲ ነቲ ቐዋሚ ኮሚተ ሰብኣዊ መሰላት ላዕለዋይ ባይቶ ኣብዚ ጕዳይ እዚ ኽትዛረብ ስለ ዝዓደማ ኣዝያ እያ እተማስወሉ። ከምቲ ካቲ ዘቕረበትሉ ርእይቶ ዚሕብሮ ISSofBC ንስደተኛታት ብዘይ ገለ ስግኣት ከም ዚተሓዋወሱ ዚገብር ፖሊሲታት ንምድጋፍ ቈራጽነት ገይራ እያ ፣ በዚ ኸምዚ ድማ ንዅሉ ዚሓቍፍን ዚድግፍን ሕብረተሰብ ኣብ ምምስራት ኣበርክቶ ገይራ እያ ። 

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ