ምርምር ስደተኛታት

ስደተኛታት ምስ ተጓዕዙ

እቲ ሲስተኒንግ እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ዘርእስቱ ሓድሽ ናይ መጽናዕቲ ጸብጻብ - ንነዊሕ እዋን ብዛዕባ ምትሕንፋጽ ስደተኛታት ሶርያ እተገብረ ነዊሕ ምርምር ካብ 2017 ክሳዕ 2020 ኣብ ዝነበረ ዓመታት ንልዕሊ 200 ስደተኛታት ሶርያ ቃለ - መጠይቕ ገበረሎም ።

እቲ ጸብጻብ በዚ ቃለ-መጠይቕ እተገብረሉ ኣቀራርባ ኣቢሉ ብዛዕባ እቲ ሶርያውያን ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ (ቢሲ) ዘሕለፍዎ ተመክሮታት ብዝርዝር ገሊጹ ኣሎ።

እቲ ጸብጻብ ከም ዚሕብሮ ስደተኛታት ብዙሕ ኣሳልጦ እኳ እንተ ረኸቡ ኣብ መጀመርታ ዓመታት ካናዳ ንቝጠባውን ማሕበራውን ኣእምሮኣውን ኣካላውን ጥዕናኦም ብኣሉታዊ መገዲ ዚጸሉ እተፈላለየ ጸገማት የጋጥሞም እዩ።

እቲ እተገብረ መጽናዕቲ ነዚ ኸምዚ ዝኣመሰለ ጕዳያት ንምፍታሕ እተፈላለየ ፖሊሲታት ክግበር ከም ዘለዎ ሓሳብ ይህብ ገለ ኻብዚ ኸኣ ዝያዳ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ደገፍን መራኸቢ ዕርክነት ስደተኛታት ንምምሕያሽ ዝወሃብ መደብን ኢዩ።

ነቲ ዊቢናር ርኣዮ!

ረቡዕ 15 ሕዳር 2023 እቶም ቀንዲ ደረስቲ ናይቲ ጸብጻብ ብዛዕባ እቲ ኣብ ቢሲ ከምኡውን ካናዳ ዝሰፍሐ ናይ integration ጻዕርታት እተረኽበ ርኽበታትን ርእይቶታትን ሳዕቤናትን ተመያየጡ።

ኣብ ካናዳ ብዛዕባ ስደተኛታት ክትሓስብ እንተ ደሊኻ ነዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ፍጻመ ምሉእ ብምሉእ ክትርእዮ ትኽእል ኢኻ፦

ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ሓሳባትን ሜላታትን

ካብ 2011 ኣትሒዙ 6.6 ሚልዮን ሶርያውያን ስደተኛታት ኰይኖም ኣለዉ ። ካናዳ ኻብ 2015 ክሳዕ 2017 ንልዕሊ 47,000 ስደተኛታት ሶርያ ብሓጐስ ተቐቢላቶም እያ። 4,000 ኣብ ቅ. ክ.

እዚ መጽናዕቲ እዚ ብዛዕባ እቲ ሶርያውያን ስደተኛታት ድሕሪ ምምጻኦም ዘሕለፍዎ ተመክሮ ምሉእ ምርዳእ ምእንቲ ኺህልዎም ምሁራት ንሰራሕተኛታት ግንባር ከምኡውን ንተመራመርቲ ስነ ኣእምሮን ንማሕበራዊ ተመራመርቲ ስነ ፍልጠትን ንጂኦግራፍን ንተመራመርቲ epidemiologን ሓዊስካ ንሰብ ሞያ ኣከቦም።

ከም ውጽኢት ናይዚ ድማ እቲ ጸብጻብ ብዛዕባ 'ብተግባር ምትሕብባር' መጽናዕቲ ይህብ ብዛዕባ እቲ ኣብ መስርሕ ሕብረት ዝፍጸም ክልተ ገጽ ዘለዎ ናይ ቢትዊን ስደተኛታትን ካናዳውያንን ምልውዋጥ ድማ ዝርዝራውን እተፈላለየን ኣረኣእያ ይህብ።

ብሓፈሽኡ ክርአ ኸሎ እቲ ጸብጻብ ከምዚ ዝስዕብ ዝብል ዕላማ ኢዩ ዘለዎ -

  • ዓመታዊ ቃለ - መጠይቓት ብምግባር ብዛዕባ እቶም ድሕሪ ግዜ እተሰድዱ ስደተኛታት ሶርያ ዘሕለፍዎ ተመክሮታት ኣዘንቱ ።
  • ፖሊሲታት ንስደተኛታት ናብ ዓዶም ንምምላስ ዚገብርዎ ፖሊሲታትን ማሕበራዊ ምንቅስቓስን ነቲ ነባሪ ጥዕናኦምን ድሕንነቶምን ብኸመይ ከም ዚጸልዎ ገምግም። 
  • ነቶም ተነቀፍቲ ስደተኛታት ኣገልግሎት ንምሃብ ዚሕግዝ ብሉጽ ልምድታት ንገሮም። 

ቀንዲ ርኽበታት ፦

ነቲ ጸብጻብ ጽማቝ ሓበሬታ ኣብዚ ኣንብቦ ።

ኣእምሮኣዊ ጥዕና ዘምጽኦ ብድሆታት

ኵሎም ስደተኛታት ጭንቀት እኳ እንተ ዘይነበሮም ብዙሓት ግን ቅድሚ ምምጻኦም በሰላን ድሕሪ ምምጻእ ዜጋጥም ውጥረትን ንኣእምሮኣዊ ጸገማት ከም ዘጋጠሞም ጸብጻብ ሃቡ።

ማሕበራዊ መራኸቢታት

ደቂ ኣንስትዮ ተወሳኺ ኽንክን ስለ ዚግበረለን ካብ ማሕበራዊ ጕዳያት ብዝያዳ ተገሊለን ዚመላለሳ እኳ እንተ ነበራ ኵሎም ተሳተፍቲ ግና ንዕርክነት ኣኽቢሮም እዮም ዚርእይዎ ነይሮም ።

ቋንቋ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ

መብዛሕትኡ ግዜ እቶም ቃለ - መጠይቓት ነቲ ተወሳኺ ምትሕንፋጽ ዘደልድሎ ቐንዲ ረቛሒ ገይሮም ስለ ዝገለጽዎ ድሕሪ ግዜ ናይ እንግሊዝኛ ኽእለት ኣማዕበለ እንተዀነ ግን ብሰንኪ ናይ ስድራ ቤት ሓላፍነታትን ክንክን ሕጻናትን ደቂ ኣንስትዮ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ተዓናቐፈ ።

ስራሕን መንበሪ ኣባይትን

ግዜ እናሓለፈ ምስ ኸደ ኣብ መንጎ ስደተኛታት ሶርያ ዝነበረ ስራሕ ተመሓየሸ ብፍላይ ከኣ ኣብቶም ብሕታዊ ደገፍ እተገብረሎም ስደተኛታት ሰብኡት ክርስትያናት ከምኡውን መንእሰያት ስደተኛታት ተመሓይሹ ኢዩ። ካብቶም ቃለ - መጠይቓት እተገብረሎም ሰባት 50 ሚእታዊት ዝኸውን መንበሪ በዳሂ ኢዩ ነይሩ እንተዀነ ግን ምስ ግዜ ኣብ መንጎ እቶም ናብ ካናዳ እተመልሱ ስደተኛታት ናይ ምዃን ስምዒት እናወሰኸ ኸደ ።

ትምህርትታትን ርእይቶታትን

እቲ ሳንሲኒንግ እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ዘርእስቱ ጸብጻብ ነቶም ሶርያውያን ስደተኛታት ኣብ መጀመርታ ጕዕዞኦም ዘጋጠሞም እተፈላለየ ብድሆታት ብምልላይ ነባሪ ፕሮግራም ምውጻእን ንማሕበረሰብ ስደተኛታት መስቀላዊ ኣቀራርባ ምግባርን ኣድላዪ ምዃኑ የጕልሕ።

እዚ ሜላ እዚ ነዚ ዝስዕብ ዘጠቓልል ክኸውን ኣለዎ -

  • ንቛንቋ ዚጥንቀቕ ምኽሪ።
  • ብዛዕባ በሰላ እተፈልጠ ደገፍ።
  • እተዓራረየ መደባት ሰፈራት ።
  • ንደቂ ኣንስትዮን ንኻልኦት ዕንቅፋት ዝዀኖም ማሕበረሰብን እተወፈየ ናይ ስራሕ ኣጋጣሚታት ።
ናብ ዕግበት ኣተኵሩ