ብቑዕ ምዃን

ነቶም ኣብ ካናዳ ንሓሙሽተ (5) ዓመት ወይ ካብኡ ንታሕቲ ዝኣኸሉ ሓደስቲ ሰባት ቀዳምነት ይወሃቦም እዩ ።

 • ቀወምቲ ነበርቲ።
 • ቀወምቲ ነበርቲ ኪዀኑ እተመርጹ ውልቀ-ሰባት ካብ ሲ. ኣይ. ሲ.
 • ከምቲ ኣብ ሕጊ ስደተኛታትን ስደተኛታትን ካናዳ (IRPA) ተገሊጹ ዘሎ ዕቝባ ዚግበረሉ ሰብ ።
 • ንኣለይቶም ዚከናኸንዎም ወይ ግዝያውያን ወጻእተኛታት (ኣብ ቫንኮቨር በርናቢ ኒው ዌስትሚንስተር ሱሬ ላንግሊ ጥራይ)
 • ባህርያዊ ዜጋ ካናዳ (ኣብ ቫንኮቨር በርናቢ ኒው ዌስትሚንስተር ሱሬ ላንግሊ ጥራይ ኢዩ ዝርከብ)

ቋንቋታት

ብስጳንኛ ንፋርሲ ንዳሪ ዓረብኛ ስዋሂሊ ፈረንሳይኛ ከምኡውን እንግሊዝኛ ኣብ ቈጸራ እተመርኰሰ ኣገልግሎት እውን ይርከብ እዩ።

እንገብሮ ነገራት

 • ኣብ ከባቢኻ ኣገልግሎት ሃብ ።
 • ብዛዕባ ስርዓታት መንግስቲ (ንኣብነት ኣገልግሎት ጥዕናን ትምህርትን) ብዛዕባ መሰላትን ሓላፍነታትን መንግስትን ማሕበረሰብን ሓበሬታ ሃብ ።

 • ንዓኻን ንስድራ ቤትካን ነቲ ኣብ ካናዳ እትነብረሉ ኸባቢ ንኽትለምድዎ ዚሕግዘኩም ምስጢራዊ ደገፍ ።
 • ምስ ኣገልግሎትን ደገፍን ማሕበረሰብካ ኣራኽበካ ።

 • ነቲ ኣብ ሓጺርን ነባርን ግዜ ዜድልየካ ነገራት ንምምላእ መደብ ዕርቂ ኣማዕብል።
 • ምትእምማን ንኸተጥሪ ሓግዘካ ።

ኣገልግሎት ነዚ ዚስዕብ የጠቓልል ፦

 • ምስ ሰራሕተኛ መዕረፊ ምርኻብ
 • ብእንግሊዝኛ ወይ ብመጀመርታ ቛንቋኻ ዚወሃብ ኣገልግሎት

 • ናይ ጕጅለ ቤት ትምህርቲ
 • ካልእ ኣገልግሎት ንኽትረክብ ዚሕግዘካ ደገፍ (ንኣብነት ክንክን ሕጻናትን መጐዓዝያን)

 • ምስ ካልእ መደባትን ኣገልግሎታትን እተተሓሓዘ ርክብ

ብዛዕባ እዚ ፕሮግራም እዚ ሕተት

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ