ብቑዕ ምዃን

 • ቀዋሚ መንበሪ
 • ከምቲ ኣብ 95 ኣይርፒኤ እተገልጸ ዕቝባ ዝረኸበ ሰብ
 • ቀወምቲ ነበርቲ ኪዀኑ እተመርጹን እተነግሮምን ውልቀ-ሰባት ካብ ሲ. ኣይ. ሲ.

 • ኣላዪ ወይ ግዝያዊ ወጻእተኛ
 • ሲ. ቀዋሚ መንበሪ ንምርካብ ደብዳበ ይጽበዩ ኣለዉ ።
 • ባህርያዊ ዜጋ ካናዳ

 • ነቶም ኣብ ካናዳ ሓሙሽተ (5) ዓመት ወይ ካብኡ ንታሕቲ ዝገበሩ ሓደስቲ ሰባት ቀዳምነት ኪወሃቦም ኣለዎ

ሓፈሻዊ ትሕዝቶ

 • ሸቶታትካ መርምር መደብ ስራሕ ድማ ኣዳሉ ።
 • ምስ ኣስራሕትን መራኸብን ርክብ ይሃሉኹም ።
 • ምስ ስራሕ ዚተሓሓዝ ወለንተኛታት ዚረኽብዎ ኣጋጣሚታት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

 • ክእለትካ ኣብቲ ኸባቢ ኣብ ዚርከብ ዕዳጋ ስራሕ ብኸመይ ከም ዚሰማማዕ ፍለጥ ።
 • ናይ ቃለ - መጠይቕ ክእለት ተምሃርን ተለማመድን ።
 • ምስ ፍሉይ ናይ ስራሕን ስልጠናን መደባት ኣራኽብ ።

 • ከም ብሓድሽ ጽሓፍ ደብዳበታትን መወከሲ ዝርዝር መዘኻኸሪታትን ድማ ሸፍን።
 • ንኣስራሒኻን ኣብ ስራሕካን ንዚጽበዮ ትጽቢታት ተረዳእ ።
 • ንስራሕ ዜድልየካ ነገራት ብዝሓሸ መገዲ ምእንቲ ኽትርድኦን ምስኡ ዚተሓሓዝ ስልጠናን ደገፍን ምእንቲ ኽትህብን ነቲ ኣብ ኤለክትሮኒካዊ ኽእለትካ ዘሎካ ጋግ ኣመሓይሾ (ኣብ ታሕቲ ርአ)።
ተወሳኺ ኣገልግሎት

ናይ ስራሕ ደገፍ ኤለክትሮኒካዊ መሃይምነት

ብተወሳኺውን እቲ ናይ ስራሕ ኲስት ፕሮግራም ብጕጅለ ዊቢናር ገይርካ ናይ ስራሕ ምንዳይ ብኢንተርነት ኣቢልካ ስራሕ ንምርካብ እትገብሮ ጻዕሪ ከምኡውን በብውልቂ ዝግበር ደገፍ ንምድላው ፍሉይ ናይ ኤለክትሮኒካዊ ኽእለት ስልጠና ይህበካ ኢዩ።

እዚ ስልጠና እዚ ኣብቲ ኣብ ናይ ተርሚናል ቤት ጽሕፈትና ዝርከብ ርእስና ዝወፈና ናይ ስራሕ ቤተ - ምርምር ከምኡውን ብዞም ኣቢሉ ኢዩ ዝግበር ።

"ኣብ ብምሉኡ እቲ ጕዕዞ ኣተሓባባሪት ሞያይ ጥራይ ዘይኰነስ ወትሩ ተወሳኺ ኪሎ ሜተር ክትጐዓዝ ከላ እውን ፍልይቲ እያ ነይራ።"

ብቑዓት ተሳተፍቲ እውን ነዚ ዚስዕብ ኪረኽቡ ይኽእሉ እዮም፦

እቶም ተሳተፍቲ ብቑዓትን ብቑዓትን እንተ ዀይኖም ኪግምገሙ እዮም።

 • ምስ ስራሕ ዚሰማማዕን ዜቐምጥን ኣገልግሎት።
 • ናይ ደገፍ ኣገልግሎት ነቲ ኣብ ሓደ ቦታ ዝግበር ናይ ስራሕ ቤት ትምህርቲ ትርጕም ትርጕም ከምኡውን ናይ ኣውቶቡስ ቲከት ምግምጋም ዘጠቓልል ኢዩ።

 • ፍሉይ ናይ ስራሕ ምምሃዝ።
 • ኣድላዪ ስልጠና ክእለት (ኣጠቓቕማ ሰነድ ንባብ ቍጽሪ) ።

 • ስራሕ ንኤለክትሮኒካዊ መሃይምነት ኣብ ምድጋፍ ዘተኰረ እዩ ነይሩ ።
 • ርእስኻ ናይ ምስራሕ ሓገዝ።

እተፈላለየ ዓይነት ኣስራሕቲ

ናይ ገንዘብ ብጾት

ክትምዝገብ ወይ ሕቶታት ክትሓትት ትደሊዶ ?

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ