ዜና

ዓመታዊ ጸብጻብ ISSofBC 2022-2023

"እዛ ዓመት እዚኣ ኣብ ውድብና ዕቤትን ለውጢን ኣሳልጦን ዝረኸበትላ ዓመት እያ። ቍጽሪ ስደተኛታት ካናዳ ብቐጻሊ ይውስኽ ስለ ዘሎ ቀጻሊ ናይ ግብረ - ሰናይ ቅልውላው እናተኻየደ ዝኸይድ ዘሎ ቍጠባውን ማሕበራውን ዓለምለኻውን ሓይልታት ኣብ ግምት ብምእታው ጕጅለ ሰራሕተኛታትናን ወለንተኛታትናን ነቶም ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ተጠቀምትን ዓማዊልናን ዘደንቕ ኣገልግሎት ሂቦምዎም ኢዮም።"

- ኣመሓዳሪ ቦርድ ጀኒፈር ናትላንድ ከምኡውን CEOቢ. ሲ. 

እቲ ኻብ 2022 –23 ዝወጸ ዓመታዊ ጸብጻብ ሰራሕተኛታትናን ወለንተኛታትናን ዓማዊልናን ነቶም ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ዝመጹ ሓደስቲ ሰባት ኣብ ምድጋፍ ዝረኸብዎ ቐንዲ ኣሳልጦ የጕልሕ ። ጽማቝ ዓመታዊ ጸብጻብና እውን ኣብዚ ኸተንብብ ትኽእል ኢኻ ።

ኣብቲ ብ2022-25 ዝወጸ ስትራተጅያዊ መደብና እተጠቕሰ ቐንዲ ምልክት ኣብ ምብጻሕ ኣተኰርና። ኣብታ ዓመት እቲኣ ኻብ ቅድሚ ሕጂ ንላዕሊ ዝያዳ ኣገልግሎት ብምሃብ ዛዘምና ካብቶም ዝዓበዩ ሰራሕተኛታትን ወለንተኛታትን (ዳርጋ 500 ሰራሕተኛታትን ልዕሊ 450 ወለንተኛታትን) ድማ ረኸብና። ነዚ ዕቤት እዚ ንምድጋፍ ኣብ ዘድሊ መሰረታዊ መዋቕርን ዓቕምን ብዙሕ ገንዘብ ኣውፊርና ኢና ኣብ ርእሲ እዚውን ኣብ ዝመጽእ ዓመታት ክቕጽል ዝኽእል እተፈላለየ ዓይነት ምምሕያሽን ማሕበራዊ ፍትሕን ተበግሶታት ጀመርና። 

ነዚ ድማ ነቶም ካብ ኣፍጋኒስታን ዩክረይን ከምኡውን ካብ ካልእ ቦታታት ዝሃድሙ ሰባት ብህጹጽ ዘድልዮም ግብረ - ሰናይ ኣብ ዘማልኣሎም ታሪኻዊ ቍጽሪ ናይቶም ናብ ካናዳ ዝመጹ ሓደስቲ ሰባት ኢና ገይርናዮ ። ንሕና ኽፍሊ ናይቲ ኣብ ሃገርና ኣዝዩ በዳህን ማሕበረሰብን ዝዀነ ዕዮ ህንጸት እንዓዪ ማሕበረሰብ ኢና ። 

ከም ቀደሙ እቲ ዓመታዊ ጸብጻብና ንደገፍትና ንሰራሕተኛታትና ንወለንተኛታትና ንዓማዊልና ከምኡውን ንብጾትና ስለቲ ምሳና ንኽመሃሩን ንኽዓብዩን ዘለዎም ቀጻሊ ትውክልትን ግልጽነትን ፍቓደኛነትን ንኸነመስግኖም ኣገዳሲ ኣጋጣሚ ይኸፍተልና ኢዩ። 

ኣብዚ ዓመት እዚ ኻብ ዘሎ ጸብጻብ ዚጐልሕ ተወሳኺ ነጥብታት እዚ ዚስዕብ የጠቓልል ፦ 

  • ብዛዕባ እቲ ኢ. ኤን. ኤስ.. ሲ. 
  • ምስ ማሕበረሰቦም ንኺሓብሩ ዝሓገዝናዮም ዓማዊል፣ 
  • መንግስቲ ንስደተኛታት ሓጊዝዎም እዩ ፣ ቀዋሚ ኣባይቲ ኣብ ምርካብ ሓጊዝና ፣ 
  • ነቶም ቀዋሚ መንበሪኦም ንምምላእ ዝደገፍናዮም ስደተኛታት፣ 
  • ዓማዊል ሓድሽ ስራሕ ረኸቡ፣ ከምኡውን 
  • ንግዳዊ ትካላት ነቲ ጥርሑ ዝነበረ ስራሕ ምስ ዓማዊልና ንኺመልኣኦ ሓገዝ ተዋህበን ። 
  • እቲ ንልዕሊ 2000 ኣህጉራውያን ተማሃሮ ናይ እንግሊዝኛ ቋንቋን ናይ ምትሕብባር መደባትን ዝህብ ዝነበረ ናይ ቋንቋን ሞያን ኮለጅና ዕዉትን ንነዊሕ እዋን ዝጸንሐን ማሕበራዊ ንጥፈታትና ኢዩ። 
  • ከም ናይ ምጕዓዝን ስደተኛታትን ሕጋዊ ክሊኒክ ከምኡውን ናይ ብሕቲ ምድጋፍ ስደተኛታት ዝኣመሰለ ናይ መጀመርታ ናይ ሽርክነት ተበግሶታትና ኢዩ ። 
  • ናይ ገንዘብ ጸብጻብና ። 
ናብ ዕግበት ኣተኵሩ