እንገብሮ

ኣብ ህንጸትን ምህንድስናን ተክኖሎጅን ክኢላ ተመክሮ ዘለዎ ሓድሽ ሰብ እንተ ዄንካ ግናኸ ስራሕ ንምርካብ ትቃለስ እንተ ዄንካ ኣብ ትምህርትን ስልጠናን ተመክሮን ብምትኳር ሞያኻ ናብ ሞያኻ ኸም ብሓድሽ ንኸተተዓራርዮ ኺሕግዘካ ይኽእል እዩ፦

ህንጸትን ምህንድስናን ፦

ኣካየድቲ ህንጸት NOC 0711
ኖክ 2131 ሲቪል መሃንድሳት
NOC 2132 መካኒካዊ መሃንድሳት
NOC 2133 መሃንድሳት ኤለክትሪክ + ኤለክትሮኒክስ
ኖክ 2151 ነደቕቲ

ተክኖሎጂ፦

NOC 2171 ተንተንቲ ሲስተም ሓበሬታ + ኣማኸርቲ
NOC 2173 መሃንድሳት ሶፍትዌር + ነደፍቲ
NOC 2174 ናይ ኮምፕዩተር ፕሮግራም ዘዳልዉ + ኣዳለውቲ መራኸቢ ብዙሓን
NOC 2281 ተክኒከኛታት መርበብ ኮምፕዩተር
NOC 2175 ነደፍትን ኣዳለውትን ወብ ሳይት

ክኢላታት ስደተኛታት ዚመላለሱሉ መገዲ ሞያ፦

 • ብገዛእ ርእስኻ ስጕምቲ ዚወስድን ተዓጻጻፍን ኣገልግሎት ይህብ፣
 • ክእለት ንምልምማድን ንምምሕያሽን ኣጋጣሚ ይኸፍተልና፣
 • ተመክሮ ስራሕ ካናዳ ንኽትረክብ ይሕግዘካ፣ ከምኡ ድማ
 • ምስ ሓደ ንጡፍ ደገፍ ዚግበረሉ ኣገባብ ከምኡውን ምስ ሓደ ኽኢላ ጕጅለ ስትራተጂስት ሞያ ኣማኸርቲ ምንጪ ከምኡውን ምስ ክኢላታት ኣስራሕቲ ርክብ የራኽበካ።

ሓፈሻዊ ትሕዝቶ

 • ክእለትካ ምልምማድን ምምሕያሽን ።

 • ምስ ናይ መምርሒ ቦርድታትን ማሕበራትን ኣስራሕትን (ንኣብነት መሃንድሳትን ጂኦሳይንቲስትን ቢሲ ሃይድሮ ኤንድ ሳይትቢሲ)

 • መደብ ስጕምቲ ምውሳድ ምስ ሸቶታት ስራሕካ ዚሰማማዕ እዩ።

 • ንመንነትካ ምግምጋምን ምግምጋምን ።

 • ብዛዕባ እቲ ኣብ ስራሕ እተመርኰሰ ናይ ቋንቋ ስልጠና ኣመልክት።

 • ነቲ ዕላማ እተገብረሉ ስራሕ ንምርካብ በብሓደ ስራሕ ክትደሊ ትኽእል ኢኻ።

 • ምስ ኣማኸርትን ኣስራሕትን ዘሎ ርክብ ።

 • ናይ ስራሕ ቦታን ልምምድ ናይ ምግባር ኣጋጥምን ።

 • ብኢንተርነት ኣቢልካ ብኣካል ንዚቐርብ ኣገልግሎትን ኣብ ርሑቕ ቦታታትን ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ።

ብቑዕ ምዃን

 • ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ቀዋሚ መንበሪ

 • ዕቝባ ንዘለዎም ሰባት

 • ኣብ ዓውዲ ህንጸትን ምህንድስናን ተክኖሎጅን ቅድሚ ምምጻእካ ዘሕለፍክዎ ሓደ ዓመት (1)

 • ታሕተዋይ ሲ. ኤል. ቢ. 6 (ኣብ መንጎ ምዕቡል እንግሊዝኛ)

 • ቅድሚ ምምጻእካ ዘሕለፍካዮ ተመክሮ

 • ስራሕ ዘይብሎም ወይ ስራሕ ዘይብሎም
ታሪኽ ዓወት

ትካላት ለውጢ ነቲ ኣካያዲ ስራሕ ፕሮጀክት ዘጋጠሞ ብድሆ ፈቲሕዎ

ሻሻንክ ኣብ ምህንድስናን ምምሕዳርን ሰፊሕ ዓለምለኻዊ ተመክሮ ስለ ዝነበሮ ነቲ "ተመክሮ ካናዳ የለን " ዚብል ምስላ ተቓወሞ ። ምስቶም ንስደተኛታት ክኢላታት ዕላማ እተገብረሎም ናይ ስራሕፕሮግራም ቢ.ሲ.

ሸቶታት ስራሕካ ንምድጋፍ ዜኽእለካ ተወሳኺ ነገራት እንሆ፦

ምዕባለ ሞያ

መገላግልቲ ገንዘብ

ክትምዝገብ ወይ ሕቶታት ክትሓትት ትደሊዶ ?

ኣብቲ ብኢንተርነት ዚቐርብ ሓበሬታ ተኻፈል። ነፍሲ ወከፍ ሰሉስ ካብ 12 ድ. ቐ. ክሳዕ 1 ድ. ቐ.

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ