ዜና

ክ. ናይ ወጻኢ ብቕዓታት ኣፍልጦ ብዛዕባ ምሃብ ዝገልጽ ምልክታ ዴቪድ ኢቢ እተዋህበ መግለጺ።

ቀዳማይ ሚኒስተር ዴቪድ ኢቢ ንኣህጉራዊ ተፈላጥነት ናይ ምርካብ መደብ ድሕሪ ምእዋጁ ተዛረበ

ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪትሽ ኮሎምብያ ዴቪድ ኢቢ መንግስቲ ነቲ ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ንዝመጹ ሓደስቲ ሰባት ናይ ምቕባል መስርሕ ንምቕያር ዝገበሮ ጻዕሪ ዝገልጽ ምልክታ ሓንጐፋይ ኢልና ኢና እንቕበሎ  

ክ. ብኣሽሓት ዚቝጸሩ ሓደስቲ ሰባት ኣብቲ ኸም ሕክምናዊ ኽንክን ስነ-ህንጻ ምህንድስና ህንጸት ዝኣመሰለ 29 ስራሕ ናብ ሰራሕተኛታት ቅ. ክ. ንኸይምለሱ ይዓግቶም እዩ ። 

ማሕበር ኣገልግሎት ስደተኛታት ቅ. ክ .ስደተኛታት ነቲ ኣብ ካናዳ ዘሎ ናይ ውድድር ረብሓ ኣጸቢቖም ከም ዝጠቕሞም ገለጹ ።

ብመሰረት እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝወጸ ናይ 10 ዓመት ጸብጻብ ካብ 2022 ክሳዕ 2032 ቅ. ክ. 1,017,000 ናይ ስራሕ መኽፈቲ ኺህልዎ ትጽቢት ይግበረሉ እዩ። ልዕሊ 60 ሚእታዊት ካብዚ ኣብ መጻኢ ዝኽፈሎ ስራሕ ነቶም ካብ ሰራሕተኛታት ዝወጹ ሰራሕተኛታት ብቐንዱ ጡረታ ብምውጻእ ምትካእ ኢዩ ። ሰላሳን ሸሞንተን ሚእታዊት ወይ ብገምጋም 387,000 ዝዀኑ ሰባት ካብ ኣህጉራዊ ስደተኛታት ክመጹ ኢዮም።

እቶም ኣብ መላእ ዓለም ዘጥረይዎ ኽእለት ዘለዎም ስደተኛታትን ስደተኛታትን ነቲ ናይ ምርካብ ክእለትን ክእለትን ንምጥቃም ከምኡውን በቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን እተመደበ ናይ ሞያ ወረቐት ምስክር ወይ ኣማራጺ ኣማራጺታት ሞያ ገይሮም ኣብ ዕዳጋ ሸቃሎ ካናዳ ምሉእ ብምሉእ ንኽሳተፉ ንጹር መገድታት ክህልዎም ከም ዘለዎ ንኣምን ኢና።ኣብ ወጻኢ ሃገር ዚርከብ ክኢላታት ዚብልዎ ስም ወትሩ ምስ መለክዒታት ካናዳ ዘይመዓራረ ምዃኑ ንፈልጥ እኳ እንተ ዀንና ነቲ ሓደስቲ ሰባት ናብ ካናዳ ንኺኣትዉ ዚምረጹሉ ግናኸ መብዛሕትኡ ግዜ ኺለማመዱሉ ዘይክእሉ ኽእለታትን ተውህቦን ንምጥቃም ዝያዳ ኺግበር ከም ዚከኣል ንኣምን ኢና ። 

ኣብዚ ግዜና እተኣወጀ ለውጥታት ንፍጥነትን ስሉጥነትን ናይ ወጻኢ ብቕዓት ኣፍልጦ ምሃብ ከመሓይሾ ንመቈጻጸሪ ኣካል ሓድሽ መምርሒታት ክህብ ከምኡውን ነቲ ብቐሊሉ ዘይርከብ ጕዳይ ናይ 'ተመክሮ ስራሕ ካናዳ' ክፈትሖ ተስፋ ንገብር ስለዚኣብ ቅ. ክ. ክእለትን ኢልማንን  

ምስ መንግስቲ ኣውራጃ ሓቢርና ንሓደስቲ ሰባት በዚ ሓድሽ ሕጊ እዚ ንምምራሕን ነቲ ሊቀ-ስልጣን ክብሪ ቅ. ክ. ንምምሕያሽ ነዚ ኣገዳሲ ስጕምትታት ብምውሳዱ ንኸነመስግኖን ብሃንቀውታ ኢና እንጽበ። 

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ