ምስማዕ እንታይ እዩ ኪኸውን ?

  1. መእተዊታት - እቲ ኣወሃሃዲ ኣባል ንዅሉ እቲ ኣብቲ ኽፍሊ ዘሎ ከፋልጦን ናይ ምስማዕ መስርሕ ክገልጸልካን ኢዩ ። ሓቂ ኽትዛረብ ከም እትምሕል ክትምሕል ክትሕተት ኢኻ። ካብ ሃይማኖትካ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ክትምሕል እንተ ደሊኻ በጃኻ ነቲ መጽሓፍ ናብ ምስማዕ ኣምጽኣዮ።
  2. ሕቶ - እቲ ኣወሃሃዲ ኣባል ኣማኻሪ ሚኒስተር (ሕጂ እንተ ኣልዩ) ከምኡውን ኣማኻሪኻ/ጠበቓኻ (ሕጂ እንተ ኣልዩ) ብዛዕባ እቲ ንጕዳይካ ኣገዳሲ ዝዀነ ሕጋዊ ጕዳያት ሕቶታት ክሓትቱኻ ኢዮም ።
  3. መሰኻኽር እንተ ኣልዩኩም ቀጺሎም ኪዛረቡ እዮም ።
  4. ሓሳባት — ኣብ መወዳእታ ናይ ምስማዕ ክእለትካ እቲ ኣወሃሃዲ ኣባል ምኽሪኻ ወይ እቲ መርትዖታት ንትርጕም ናይታ "ስደተኛ ውዕል" ወይ "ዕቝባ ዘድልዮ ሰብ" እትብል ቃል ስለምንታይ ከም እተማልእ ብናይ ገዛእ ርእስኻ ቓላት ክትገልጸሉ ኣጋጣሚ ክህበካ ኢዩ።
  5. ውሳነ - እቲ ውሳነ ዚገብር ሰብ እቲ ውሳነ ምስ ተዛዘመ ውሳነ ኺገብር ይኽእል እዩ ወይ ከኣ ዝያዳ ግዜ ኺወስድ ይኽእል እዩ ። ኣብ ክልቲኡ መዳያት "ናይ ውሳነ መጠንቀቕታ" ብጶስጣ ኽትቅበል ኢኻ።

ብዛዕባ እቲ ኣብ መሰረታዊ ፎርም ጠለብ (BOC) ዝገለጽካዮ ሓበሬታን ናብ ዓድኻ ምምላስ ስለምንታይ ከም እትፈርህን ሕቶታት ኪሕተት እዩ። ብኸመይ ናብ ካናዳ ኸም ዝመጻእካ እውን ይሓቱኻ ይዀኑ ።

እቲ ናይ ምስማዕ ክእለት ዳርጋ 3.5 ሰዓት ዝወስድ ኢዩ ። ከም ጠበቓ ኣብ እዋን ምስማዕ ስደተኛታት ወኪልካ ናይ ምዃን መሰል ኣሎካ ።

ቋንቋኻ የድልዮ

እንግሊዝኛ ፈረንሳይኛ ብግቡእ ዘይትዛረብ እንተ ዄንካ ቦርድ ስደተኛታትን ካናዳ ተርጓሚ ኺህብ እዩ።

እንተ ወሓደ 10 መዓልቲ ኣቐዲሙ ምድላዋት ምእንቲ ኺገብሩ ቋንቋ ወይ ላህጃ ኽትመርጽ ከም ዝመረጽካ ንኣይርቢ ኽትነግሮ ኣሎካ።

ነቲ ተርጓሚ ብንጹር እንተ ዘይተረዲእካዮ ወይ እቲ ትርጕም ቅኑዕ ከም ዘይኰነ እንተ ተሰሚዑካ ቀልጢፍካ ንኣባል እቲ ተርጓሚ ኽትነግሮ ኣሎካ።

ብሕት ምባልካ

ብመሰረት ሕጊ ኣብ ቤት ፍርዲ ኣይርቢ በይንኻ እዩ ዚቐርብ። ብሕታዊ ሓበሬታኻ ብሕታውን ምስጢራውን እዩ ። እዚ ሓበሬታ እዚ ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ሕግታት ወይ ንኻልኦት ክትህቦም እትኽእል ፍቓድ ምስ ሃብካ ጥራይ እዩ ። ንሰበ ስልጣን ዓድኻ ኣይኪማቐሎምን እዩ ።ናብ ዕግበት ኣተኵሩ