መገድታት ሞያ ምስቶም ስራሕ ዚደልዩ ሓደስቲ ሰባት እዩ ዚዓዪ ፦

 1. ህንጸትን ምህንድስናን ተክኖሎጅን ኣብ ዝዀነ ይኹን ቦታ ቅ. ክ.

 1. ኣብ ቫንኮቨር በርናቢ ኒው ዌስትሚንስተር ከምኡውን ኣብ ሰሜን ካሪቡ ዝርከብ ስርዓታውን ስርዓታውን ሞያ

ሓፈሻዊ ትሕዝቶ

ናብቲ ቕድሚ ምምጻእካ እትዓዮ ሞያ ኽትምለስ እትደሊ ኽኢላ ስደተኛ ዲኻ?

እዚ ኸኣ መገድታት ሞያ ናብቲ ቕድሚ ምምጻእካ እትሰርሓሉ ሞያ ንኽትምለስ ብኸመይ ኪሕግዘካ ኸም ዚኽእል ንኽትፈልጥ ኣጋጣሚ ይኸፍተልካ።
ፕሮግራምና ነዚ ዝስዕብ ክሕግዘካ ይኽእል ኢዩ -

 • ናይ መረጋገጺ ገምጋምን ፍቓድ ቅ. ክ.
 • ስርዓታዊ ኣካልን ኣባል ማሕበርን
 • ክእለትን ገንዘብን ኮርስን

 • ናይ ስራሕ ደገፍ ምንዳይ
 • ናይ ስራሕ ኣጋጣሚታት - ምስ ኣስራሕቲ ቢ. ሲ.
 • ናብ ኣማኸርቲ ቢ. ሲ.

ብቑዕ ምዃን

 • ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ቀዋሚ መንበሪ
 • ሓደ (1) ዓመት ኣብ ዓውዲ ህንጸትን ምህንድስናን ተክኖሎጅን ቅድሚ ምምጻእካ ዘሕለፍክዎ ተመክሮ (ኣብዚ ዝያዳ ተምሃር)፣
 • ሓደ (1) ዓመት ቅድሚ ምምጻእካ ኣብ ስርዓታዊ ዝዀነ ስራሕ ተመክሮ ምርካብ - (ኣብዚ ዝያዳ ተምሃር) ከምኡውን ክልተ (2) ዓመት ቅድሚ ምምጻእካ ኣብ ስርዓታዊ ዘይኰነ ስራሕ (ወዲ 19-30 ዓመት እንተ ዄንካ ሓደ ዓመት) - (ኣብዚ ዝያዳ ተምሃር)፣

 • እንተ ወሓደ 5 ስርዓታዊ ንዘይኰነ ሞያ፣ ንስርዓታዊ ሞያታትን ንህንጸትን ምህንድስናን ITን ዚኸውን ዝተሓተ ሲ. ኤል. ቢ. 6 (ኣብዚ ዝያዳ ተምሃር)፣
 • ስራሕ ዘይብሎም ወይ ስራሕ ዘይብሎም፣
መገድታት ሞያ

ብተደጋጋሚ ዚሕተት ሕቶታት

ሕቶ - ክኢላታት ስደተኛታት ሞያ ዚመርጹ ስለምንታይ እዮም ?

ንዅሉ ሕቶ ርኣዮ

ኣ. - ክኢላታት ስደተኛታት ዚረኽብዎ መገድታት ሞያ ነቶም ብቑዓት ዓማዊል ነቲ ቕድሚ ምምጻኦም ዝነበሮም ሞያ ናብ ዕዳጋ ሸቃሎ ቢ. ሲ. እዚ ኸኣ መገድታት ሞያ ናብቲ ቕድሚ ምምጻእካ እትሰርሓሉ ሞያ ንኽትምለስ ብኸመይ ኪሕግዘካ ኸም ዚኽእል ንኽትፈልጥ ኣጋጣሚ ይኸፍተልካ።
- ናይ መረጋገጺ ገምጋምን ፍቓድ ቢሲ ምርካብን
- ስርዓታዊ ኣካልን ኣባል ማሕበርን
- ክእለትን ኮርስን ንምምእራር
- እዮብ ድሉው ኰይኑ ምልምማድን ደገፍን የናዲ
- ምስ ኣስራሕቲ ቢ. ሲ.
- ናብ ኣማኸርቲ ቢ. ሲ.

ሕቶ - ክኢላታት ስደተኛታት ኣበይ እዮም ሞያ ኺረኽቡ ዚኽእሉ ?

ሀ - ነቶም ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ (ቢሲ) ዚነብሩ ኽኢላታት ስደተኛታት ዚኸውን መገድታት ሞያ ። ብዛዕባ እዚ ቦታታት እዚ ዝያዳ ኽትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ።

ሕቶ - ነቶም ክኢላታት ስደተኛታት ዝኸውን መገድታት ሞያ ብኸመይ ክምዝገብ እኽእል ?

ሀ - ክትምዝገብ እንተ ደኣ careerpaths@issbc.org ምስ ኣተሓባባሪ እቲ ፕሮግራም ተራኸብ ወይ ከኣ 604-375-2105 ወይ 604-360-3574 ደዊልካ

ሕጂ እውን ክትምዝገብ ትኽእል ኢኻ ወይ ተወሳኺ ሕቶታት እንተ ኣልዩካ በጃኻ ኣብቲ ሓበሬታ እንህበሉ እዋን ከይተሰከፍካ ኽትካፈል ትኽእል ኢኻ

ሕቶ - መደብ ሞያ ክኢላታት ስደተኛታት ነቶም ተመክሮ ዘለዎም ሓደስቲ ሰባት ጥራይ ድዩ ?

ኣ. - እወ መገድታት ሞያ ነቶም ከም ንግዲ ምህንድስና ዕዳጋ ሰብኣዊ ሃብቲ ቲ. ኣመሓደርቲ ጸሓፍቲ ፊልም ተመራመርቲ ስነ - ህይወት ክኢላታት ገንዘብን ባንክን ክኢላታት ጫካ ከምኡውን ካልእ ከምዚ ዝኣመሰለ እተፈላለየ ዓይነት ሞያ ዘለዎም ዓማዊል ይድግፎም ኢዩ ።

ሕቶ - ኣየናይ ዓውዲ ካናዳ ምስ ሞያይ ከም ዚሰማማዕ ርግጸኛ እንተ ዘይኰይነኸ ?

ኣ. - ኣብ ካናዳ ኣየናይ ዓውዲ ምስ ሞያኻ ኸም ዚሰማማዕ ርግጸኛ እንተ ዘይኰንካ ወይ ቅድሚ ምምጻእካ ተመክሮ ዘለዎ ልዕሊ 1 ሞያ እንተ ኣልዩካ እቲ መደብ መምርሒ ሞያ ይህበካ። ክኢላታትና ብዛዕባ እቲ ዝሓሸ ኣማራጺ ምእንቲ ኺመኽሩኻ ብቕዓታትካን ተገዳስነትካን ኪግምግሙ ይኽእሉ እዮም።

በቲ ናይ ሞያ መገድታት ዝገብሮ ዝነበርኩ ጕዕዞ እናቐጸለ ምስ ከደ ዓሚቝ ዕግበት ተሰምዓኒ ። እቲ ሓድሽ ዘጥረኽዎ ኽእለት ዘሕደሮ ጽልዋ ኣብቲ መኽሰብ ዘይርከቦ ትካላት ኣማኻሪ ስድራቤት ከም ዝህልወኒ ምስ ረኣኽዎ ኣብቲ ፕሮግራም ከም እተኻፈለ ንጹር ኰነ። ንውልቀ-ሰባት ምስ ፍሉይ ዅነታቶም ዚሰማማዕ መምርሕን ደገፍን ብምሃብ ሓጐስ ረኸብኩ።

ንሸቶታት ስራሕካ ንምድጋፍ ዜኽእለካ ተወሳኺ ነገራት እንሆ ።

ምዕባለ ሞያ

ናይ ገንዘብ ብጾት

ሎጎ ኣውራጃ ኣይርሲሲ

ክትምዝገብ ወይ ሕቶታት ክትሓትት ትደሊዶ ?

ኣብቲ ብኢንተርነት ዚቐርብ ሓበሬታ ተኻፈል። ነፍሲ ወከፍ ሰሉስ ካብ 12 ድ. ቐ. ክሳዕ 1 ድ. ቐ.

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ