እንገብሮ ነገራት

ክኢላ ተመክሮ ዘሎካ ግን ከኣ ስራሕ ንምርካብ እትቃለስ እንተ ዄንካ ኣብ ትምህርትን ስልጠናን ተመክሮን ብምትኳር ሞያኻ ናብ ሞያ ኻባይ ከም ብሓድሽ ንኸተተዓራርዮ ኺሕግዘካ ይኽእል እዩ፦

ናይ ትምህርቲ ወረቐት ምስክርን ተመክሮን ዘድልዮ ስርዓታዊ ዝዀነ ስራሕ

ፍቓድ ዘየድልዮም ስርዓታውያን ዘይኰኑ ሞያታት ወይ ኣማራጺ ሞያታት

ክኢላታት ስደተኛታት ዚመላለሱሉ መገዲ ሞያ፦

 • ጥቕሚ ርእስኻ እትስውእን ተዓጻጻፍን ኣገልግሎት ትህብ
 • ብገንዘብ ዚምወል ክእለት ንምልምማድን ንምምሕያሽን ኣጋጣሚ ይኸፍተልና
 • ተመክሮ ስራሕ ካናዳ ንኽትረክብ ይሕግዘካ
 • ምስ ሓደ ንጡፍ ደገፍ ዚግበረሉ ኣገባብ ከምኡውን ምስ ሓደ ኽኢላ ጕጅለ ስትራተጂስት ሞያ ኣማኸርቲ ምንጪ ከምኡውን ምስ ክኢላታት ኣስራሕቲ ርክብ የራኽበካ።

ብቑዕ ምዃን

 • ኣብ ቫንኮቨር ካሪቡ ኖርዝ ዞባታት ሱሬ በርናቢ ወይ ኒው ዌስትሚንስተር ዝነብር ሰብ

 • ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ቀዋሚ መንበሪ

 • ዕቝባ ንዘለዎም ሰባት

 • ሓደ (1) ዓመት ኣቐዲሙ ኣብ ስርዓታዊ ዝዀነ ስራሕ ተመክሮ ከምኡውን ክልተ (2) ቅድሚ ምምጻእካ ኣብ ስርዓታዊ ዘይኰነ ስራሕ (ወዲ 19-30 ዓመት እንተ ዄንካ ሓደ ዓመት)

 • ንስርዓታዊ ሞያ ዚኸውን ዝተሓተ ሲ. ኤል. ቢ. 6

 • ንዘይተዓጻጸፈ ሞያ ዚኸውን ዝተሓተ ሲ. ኤል. ቢ. 5

 • ቅድሚ ምምጻእካ ዘሕለፍካዮ ተመክሮ

 • ስራሕ ዘይብሎምን ስራሕ ዘይብሎምን
ታሪኽ ዓወት

ሓደ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ኣቓልቦን ጻዕርን ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ናብ ዚድለ ስራሕ ይመርሕ

ሸዲ ስራሕ ክትደሊ ምስ ጀመረት ዘጋጠማ ዕንቅፋት እንግሊዝኛ ጥራይ ኣይነበረን ። እዛ መሃንድስ መዐደኒ እዚኣ ግን ነቲ ኣብኢ. ኤን. ኤስ. ናብዚ ኻብ እትመጽእ ድሕሪ ሓደ ዓመት ኣብ ሓደ ቢሲ ክሊያንቴክ ዚብሃል ኩባንያ ተመሳሳሊ ዕዮ ትዓዪ ነበረት ።

ሓፈሻዊ ትሕዝቶ

 • ክእለትካ ምልምማድን ምምሕያሽን ።

 • መደብ ስጕምቲ ምውሳድ ምስ ሸቶታት ስራሕካ ዚሰማማዕ እዩ።

 • ንመንነትካ ምግምጋምን ምግምጋምን ።

 • ብዛዕባ እቲ ኣብ ስራሕ እተመርኰሰ ናይ ቋንቋ ስልጠና ኣመልክት።

 • ነቲ ዕላማ እተገብረሉ ስራሕ ንምርካብ በብሓደ ስራሕ ክትደሊ ትኽእል ኢኻ።

 • ምስ ኣማኸርትን ኣስራሕትን ዘሎ ርክብ ።

 • ናይ ስራሕ ቦታን ልምምድ ናይ ምግባር ኣጋጥምን ።

 • ብኢንተርነት ኣቢልካ ብኣካል ንዚቐርብ ኣገልግሎትን ኣብ ርሑቕ ቦታታትን ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ።
ንሸቶታት ስራሕካ ንምድጋፍ ዜኽእለካ ተወሳኺ ነገራት እንሆ ።

ምዕባለ ሞያ

ናይ ገንዘብ ብጾት

ክትምዝገብ ወይ ሕቶታት ክትሓትት ትደሊዶ ?

ኣብቲ ብኢንተርነት ዚቐርብ ሓበሬታ ተኻፈል። ነፍሲ ወከፍ ሰሉስ ካብ 12 ድ. ቐ. ክሳዕ 1 ድ. ቐ.

ኣብ ቪክቶርያ ዲኻ እትነብር ወይስ ኣብ ዞባ ቶምፕሰን-ኦካናጋን? በቲ ኣብ ቪክቶርያ ዚርከብ ኣህጉራዊ ማሕበር ቢ. ሲ. ወይ ከኣ በቲ ኣብ ዞባ ቶምፕሰን-ኦካናጋን ዚርከብ ማሕበረሰብ ኪ. ሲ. ኣር. ኣቢልካ ናብ መገድታት ሞያ ኽትኣቱ ትኽእል ኢኻ።

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ