ዜና

ISSofBC ሻውዓይ ዓብዪ ሽልማት ስራሕ® ተቐበለ

ISSofBC መበል 50 ዝኽሪ ዓመት ሰራሕተኛታት የብዕሉ

gptw_Canada_BestWorkplaces_2014_rgb

ኤስ. ቢ. ሲ. ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ካናዳ ሓንቲ ኻብተን ብሉጻት ናይ ስራሕ ቦታታት ከም ዝዀነት ተፈላጥነት ረኺቡ ኢዩ ኣብ ምልእቲ እታ ሃገር ምስ 49 ካልኦት ኩባንያታት ብምሕባር ከኣ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ማእከላይ ኩባንያ ተዘርዚሩ ኣሎ።

እዚናይ ቢ.ሲ. ሻውዓይ ሽልማት እዩ፣ እቲ ሓምሻይ ድማ ካብ 2010 ኣትሒዙ ተኸታቲሉ እዩ። እተን ናይ መጀመርታ ኽልተ ሽልማት ብ2007ን 2009ን ተቐቢለን እየን ። ዝርዝር እዛ ዓመት እዚኣን ምስኡ እተተሓሓዘ ዛንታታትን ኣብቲ ኣብ ናይ 17 ሚያዝያ 2014 ሕታም ዘ ግሎብ ከምኡውን መይል ዝወጸ ፍሉይ ሃገራዊ ጸብጻብ ወጺኡ ኣሎ።

ኤስ. ቢ. ሲ. ሓንቲ ኻብተን ኣብ ምልእቲ እታ ሃገር ዚርከባ ኽልተ ውድባት ማሕበራዊ ኣገልግሎት እያ ነይራ። ጀን ዌተሮው እትበሃል ዳይረክተር ግሬት ፕለይስ ቱ ዎርክ ኢን ካናዳ ኣብ ግሎብ ኤንድ መይል ኣብ ዘርእስታ ምስዚ ዝርዝር እዚ ተተሓሒዛ ዘላ ዓንቀጽ "ዓብዪ ስራሕ® ምዃን ብሃንደበት ኣይኰነን ዜጋጥም" በለት። "ዓብዪ ናይ ስራሕ ባህሊ ኣብ ርክባት (ከምኡውን) ነቲ መብዛሕትኡ ግዜ ከም ግዴታ ገይርካ ዝርአ መዓልታዊ ዕዮታት ኣብ መንጎ ኣካየድትን ሰራሕተኛታትን ምትእምማን ንኸተሕድር ኣጋጣሚ ዝኽፈተሉ ኣረኣእያ ምቕያር ዝሓትት ኢዩ።"

ናይቢሲኣካያዲ ስራሕ ዝዀነት ፓትሪሻ ዎሮኽ ንሰራሕተኛታት ኣብ ዝለኣኻ መልእኽቲ ከምዚ በለት - "ናይዛ ዓመት እዚኣ ሽልማት ካብቲ ንኽእለትና ኣብ ሕቶ ዘእተዎ ከምኡውን ኵላትኩም ኣብ ኣገልግሎትን ተሓታትነትን ዓበይቲ ምትዕርራያት ክትገብሩ ዝሓትት ኣብ ናይ ገንዘብ ሃዋሁ እተገብረ ዓቢን ዓሚቝን ለውጢ ኢዩ ዝመጽእ። "ከምቲ ዅላትኩም እትገብርዎ ዘለኹም ነቲ ሓድሽ ውድባዊ ቐዳምነት እትህቦ ነገራት ተቐቢልኩምዎ ኢኹም ተጻዋርነትን ተወፋይነትን ቈራጽነትን ብምርኣይ ከኣ ንቕድሚት ንግስግስ ኣሎና።"

"ብዙሕ ለውጥታትን ለውጥታትን እናሃለወ ኽነሱ ንኢ. ኤን. ኤስ. ብድሆታት እኳ እንተ ኣጋጠመና ንዕዮኹም ብብሉጽ መገዲ ኢኹም እትገብርዎ ንዓማዊልኩም ድማ ዓሚቝ ቈራጽነትን ጸጋን ሒዝኩም ኢኹም እትዓዩ ።

ዝርዝር እቲ ኣብ ካናዳ ዚርከብ ብሉጽ ቦታታት ስራሕ ግሬት ፕሌስ ቱ ዎርክ® ኢንስቲትዩት ካናዳ ኣብ ዓዓመት ይዳሉ እዩ ። "ኣብዚ ዝርዝር እዚ ኽትኣቱ እትኽእለሉ ሓደ መገዲ ጥራይ እዩ ፣ ሰራሕተኛታትካ ኣብኡ እንተ ኣእትዩካ ኸኣ ከምኡ እዩ " በለኒ ። ኵለን እተን ኣብዚ ዝርዝር እዚ ተጠቒሰን ዘለዋ ውድባት በቲ ትሬስት ኢንደክስ ዚብሃል ሰራሕተኛታት እተገብረ መጽናዕቲ ተመርሚረን እየን ፣ እዚ ኢንደክስ እዚ ንቦታታት ስራሕ ከከም ተኣማንነትን ኣኽብሮትን ፍትሕን ከምኡውን ንትዕቢትን ምሕዝነትን ዚልክዕ እዩ ።

ኣብ መላእ ዓለም እቲ መጽናዕቲ ንድምጺ ልዕሊ 11 ሚልዮን ሰራሕተኛታት እንተላይ ን300,000 ዝዀኑ ኻብ ካናዳ ጥራይ ዝመጹ ሰራሕተኛታት እዩ ዜመልክት ።

ግሬት ፕሌስ ቱ ዎርክ ® (GPTW) ኩባንያታት ስርሐን ኪቕይራ ብምሕጋዝ ዝሓሸ ሕብረተሰብ ኪሃንጻ ተልእኾ ዘለዋ ዓለምለኻዊት ትካል ምርምርን ኣማኸርን እያ። ኣብ ሽዱሽተ ኽፍለ ዓለም ኣብ ዚርከባ ዳርጋ 50 ዝዀና ሃገራት ምርምር ትገብርን ቀንዲ ቦታታት ስራሕ ከም ዘሎ ኣፍልጦ ትህብን እያ ። እዘን ብሉጻት ኩባንያታት እዚኣተን ኣብ መላእ ዓለም ንልዕሊ 10 ሚልዮን ሰራሕተኛታት ኣብ እተገብረ መጽናዕቲ ተመርኲሰን መሰረት ናይቲ ኣብ ዓለም ካብ ዘሎ ብሉጽን ኣኽቢርካ ዝርአን መጽናዕትታት ናይ ስራሕ ብሉጽነትን ምምሕዳርን ኣብ ባህሊ ስራሕ ዘሎ ምትእምማንን ኢየን ። እዚ ትካል እዚ ምስ ከም መጽሔት ፎርቹን ከምኡውን ዘ ግሎብ ከምኡውን መይል ዝኣመሰላ ውሩያት መራኸቢ ብዙሓን ብምትሕብባር ብዓለምለኻዊ ደረጃ ብዝበለጸ ናይ ስራሕ ፕሮግራም ኢዩ ዝፍለጥ።

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ