ዜና

ክሪስ ፍሪሰን ናይ 2024 ኣወሃሃዲ ኣገልግሎት ሜትሮፖሊስ ተዓወተ

በቲ ኣብዛ ሰሙን እዚኣ ኣብ ሞንትሪያል ኲበክ ኣብ እተገብረ መበል 26 ሃገራዊ ኣኼባ ናይ ሜትሮፖሊስ ኣወሃሃዲ ኣገልግሎት እተቐበለ ክሪስ ፍሪሰን ዝበሃል ቀንዲ ናይ ስራሕ ብዓል ስልጣንና ኣዚና ኢና እንሕጐስን እንሕበን ። እዚ ኣብ ዓዓመት ኣብ ካናዳ ዝግበር ቀንዲ ዋዕላ ስደተኛታት ኢዩ ፖለቲከኛታት መኽሰብ ዘይረኽቡ ትካላት ግብረ-ሰናይ ከምኡውን ማሕበራት ሰፈራት ነቲ ኣብ ካናዳ ንስደተኛታት ዘጋጥሞም ዘሎ ናይ ሕጂ ዀነ ናይ መጻኢ ብድሆታት ፍታሕ ንምርካብ ድማ የሕብሮም ኢዩ። 

እዚ ሽልማት እዚ ክሪስ ኣብቲ ንልዕሊ 3 ዓመት ዘሕለፎ ናይ መዕረፊ ትካላት ዘደንቕ ኣበርክቶ ከም ዝገበረ ኣፍልጦ ዝህብ ኢዩ። እቲ ኣብ ካናዳ ዘሎ 'ናይ መዕረፊ ኽፍሊ' ንኸም ISSofBC ዝኣመሰላ ንስደተኛታትን ንስደተኛታትን ምስቲ ኣብ ካናዳ ዘሕለፍዎ ሓድሽ ናብራ ንኽላመዱ ዝሕግዝዎም ማሕበራት ዘመልክት ኢዩ እዚ ኸኣ ማሕበረሰብ ኣብ ምትሕንፋጽ ቋንቋ እንግሊዝኛ ኣብ ምምሃር ከምኡውን ኣብ ምንዳይ ስራሕ ደገፍ ብምሃብ ኢዩ።  

ክሪስ ኣብቲ ብዛዕባ መጻኢ ስደተኛታት ካናዳ ዝግበር ናይ ኣውራጃን ሃገራውን ምይይጥ መራሒ ዀይኑ ኢዩ ዝፍለጥ ነቲ ካናዳ ንሶርያን ዩክረይንን ኣፍጋኒስታንን ሓዊስካ ንዘጋጠመ ዓበይቲ ቅልውላው ግብረ - ሰናይ ምላሽ ኣብ ምሃብ ድማ ኣገዳሲ ግደ ኣበርኪቱ ኢዩ ። ኣብ ውሽጢ እቲ ትካል ዘደንቕ ሓድሽ ምህዞታት እውን መሪሑ ኢዩ ንኣብነት ኣብ መላእ ዓለም ዝርከባ መንግስታት ንሓደስቲ ሰባት ኣገልግሎት ንምሃብ ሓድሽ ኣቀራርባ ገይረን ዘጽንዓኦ ናይ መጀመርታ ዓይነት 'እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ማእከላት' ዝብል ኢዩ። 

ንክሪስ ስደተኛታት ንመጻኢ ካናዳ ኣብ ምህናጽ ወትሩ ኣገዳሲ ግደ እዩ ነይርዎ፣ ከምዚ ድማ በለ፦ "ብዛዕባ ሞያይ ክሓስብ ከለኹ ብዛዕባ እቲ ሰፈራትን ትካላትን ኣብ ህንጸት ሃገር ዘለዎም ኣገዳሲ ግደ ኸምኡውን ንሓደስቲ ሰባት ሓንጐፋይ ኢልና ኽንቅበሎምን ክንድግፎምን ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ተዘኻኺረ እየ።" 

ኣብ ብምሉኡ ሞያ ክሪስ ዝረኸቦ ኣሳልጦ ናይ ምትሕብባርን ናይ ሓባር ኣረኣእያ ናይ ምስዓብን ሓይሊ ከም ዘለዎ ዘርኢ ኢዩ ከምዚ ድማ ይብል - "መሳርሕተይ ብሓባር ኴንና ንስደተኛታትን ስደተኛታትን ወፈያ ኽገብሩ ዝጽዕሩ ዝሓየለን ዝያዳ ቅንዕናን ዘለዎ ሕብረተሰብ ንምህናጽ ምሂሮምኒ ኢዮም።" 

ኣብዚ ቐረባ ዓመታት ካብ ሕጽረት ዋጋ ዘለዎ ኣባይቲ ኣትሒዙ ኽሳዕ ኣህጉራውያን ተማሃሮ ስደተኛታት ቀንዲ ህዝባዊ ጕዳይ ኰይኑሎም ኣሎ። ክሪስ ነዚ ብድሆታት እዚ ንምፍታሕ ኣገዳስነት ሓቅታትን ርሕራሐን ኣዘኻኸረና ። "ህዝቢ ብዛዕባ ስደተኛታት ኣብ ጭብጥታት ተመርኲሱ ኸም ዚሕብሮም ከነረጋግጽ ኣሎና ሓደስቲ ሰባት ከኣ ብሰንኪ ሕማቕ ፖሊሲታት መንግስትን ጕድለት ምዕቡል መደብን ነቲ ኣብዛ ሃገር እዚኣ ዘሎ ብድሆታት ዕሽሽ ከም ዘይብልዎ ኸነረጋግጽ ኣሎና።" 

ክሪስ ንማሕበረሰብ ካናዳ ምሉእ ብምሉእን ሓንጐፋይ ኢሉ ዚቕበሎን ንምቛም ዝገበሮ ወፈያ ኣብዛ ሎሚ ዘላ ዓለም ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ። ነቲ ብ2024 እተዋህበ ሽልማት ኣወሃሃዲ ኣገልግሎት ሜትሮፖሊስ ኣፍልጦ ምሃቡ ነቲ ዝረኸቦ ዓወት ንምብዓል ጥራይ ዘይኰነስ ንዅላትና ስጕምቲ ንኽንውስኽ ዝቐረበ ጻውዒት ኢዩ - "ብሓባራዊ ደረጃ ነፍሲ ወከፍ ውልቀ - ሰብ ኣተዓባብያኡ ብዘየገድስ ንኽዕምብብ ኣጋጣሚ ዘለዎ ዝሓየለን ዝያዳ ቅንዕናን ዘለዎ ሕብረተሰብ ንምርካብ ብቐጻሊ ንጽዕር ። " 

ክሪስ ስለቲ ግቡእ ክብሪ ከምኡውን ስለቲ ኣብ መጻኢ ካናዳ ኣገዳሲ ግደ ዘለዎም ስደተኛታትን ስደተኛታትን ንምድጋፍ ዝገበርኩምዎ ዅሉ እንቋዕ ሓጐሰኩም! 

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ