ታሪኽ ትምህርትን ተስፋን

ንሓይሊ በበይኑ ዝዓይነቱ ፍልልይ ምብዓል - ማሪያ ኤልሴድ

ኑር ራማዳንን ካልኦት ተዛረብትን ኣብ ማእከል ኢስማሊ

ኣብ ኢሶፍቢሲ ናይ ሞያ ኣማሓዳሪት ዝነበረት ማሪያ ኤልሴድ ብሰንኪ እቲ ውግእ ካብ ዩክረይን ካብ እትወጽእ ኣትሒዛ ዘሕለፈቶ ተመክሮታትን ኣብ ካናዳ ሓድሽ ብድሆታት ክትሰግር ከላ ብርታዐ ዝሃባ ነገራትን ኣብ ማእከል ኢስማኤል ቫንኮቨር ተዛረበት።

ካብ ታሪኻ ኽትርእዮ ኸም እትኽእል ማሪያ ብቘራጽነታን ብደገፍ ማሕበረሰባን ብርሕራሐኣን ናብ ካናዳ መጺኣ እያ፣ ኣብ ቢ. ሲ. ነቲ ዜነቓቕሕ ዛንታኣ ኸተንብቦ ተስፋ ንገብር፦


ስመይ ማሪያ እዩ ፣ ኣነ ኸኣ መበቈለይ ካብ ዩክረይን እየ ። ኣብ ካናዳ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ዝበጻሕኩሉ እዋን ብሓጐስን ብራዕድን መሊአ ነበርኩ ። ቤተይን ስድራ ቤተይን ፈተውተይን ዝፈትዎ ስራሕን ሓዲገ ናብ ዘይትፈልጦ ቦታ እኣቱ ነበርኩ።  

ብዙሕ ብድሆታት እዩ ዚጽበየኒ ነይሩ፣ እዚ ኸኣ ምቹእ ኣባይቲ ምርካብ ስራሕ ምድላይ ንደቀይ ዜተኣማምን ክንክን መዓልትን ትምህርትን ምርካብ ከምኡውን ኣብ ወጻኢ ሃገር ከም ብሓድሽ ምጅማር እዩ ነይሩ። 

ከም ብሓድሽ ምጅማር 

ምስ ሰብኣየይን ደቀይን 300 ዶላር ጁባናን ናብ ካናዳ መጻእኩ ። ገዛናን ክልተ ዕዉት ንግድን ሓዲግና ኸድና ።

ኣነን ሰብኣየይን ንካናዳ ንስድራ ቤትና ዜተኣማምን ቦታ ኽንገብራ መረጽና ። ኣብ ካናዳ ፈተውትና ወይ ኣዝማድና እኳ እንተ ዘይነበርና ነቶም ናብ ካናዳ ምስ በጻሕና ነዊሕ ከይጸናሕና ዘአንገዱና ስድራ ቤትና ግና ንዘለኣለም ከነመስግኖም ኢና ።  

ሓደ ኻብቲ ኣዝዩ በዳሂ ዝነበረ መዳይ ጕዕዞና ኣብ ፈለማ ጽኑዕ መንበሪ ንምርካብ ዝገበርናዮ ጻዕሪ እዩ ነይሩ ። ኣብታ ዘይትፈልጦ ኣሰራርሓታትን ድሩት ዓቕምን ዘለዋ ሓዳስ ሃገር ዕዳጋ ኣባይቲ ኸም መሕጸቢ ቦታ ዀይኑ ተሰምዖ። 

ብጽንዓትን ብሓገዝ እቲ ማሕበረሰብን ንስድራ ቤተይ ናብ ቤትና እንምለሰሉ ቦታ ረኸብና ። ምስ ሓንቲ እተደንቕ ስድራቤት ተራኸብኩ ኣብኡ ምስ በጻሕና ኣብተን ናይ መጀመርታ ሒደት ኣዋርሕ ሕሱር ኣባይቲ ኸም ዚህልወና ድማ ገበርና በዚ ኸምዚ ድማ ኢና ነታ ናይ መጀመርታ ቤትና ረኸብናያ ። ብፍቕርን ብሓልዮትን ብቤት ብእተሰርሐ ፍሉይ ምግብን ብኣስቤዛን ብቤት ትምህርትን ይድግፉና ነበሩ።  

ከም እኒ ምግብን ኣስቤዛን ክዳውንትን ኣቕሑን ካልእ ከምኡ ዝኣመሰለ ነገራትን ዝኣመሰሉ ተራ ሰባት እውን ወፈያ ይገብሩልና ነበሩ። ንስድራ ቤትና ዜድልየና ዘበለ ዅሉ ረኺብና ኢና፣ ኣዝዩ ብዙሕ ነገራት ስለ ዝነበረ ንኻልኦት ስድራ ቤታት ዩክረይን ከካፍሎም ጀመርኩ።

ስራሕ ንምርካብ ዝነበረኒ ጻዕሪ ኻልእ ዕንቅፋት እዩ ነይሩ ።

ብቕዓትን ክእለትን እኳ እንተ ነበረኒ ቋንቋ ናይ ምዝራብ ክእለትን ኣብ ናይ ሞያ ወረቐት ምስክር ዘሎ ፍልልይን ዕንቅፋታት የጋጥመኒ ነበረ። ኣብዚ ግን ጽባቐ በበይኑ ዝዓይነቱ ፍልልይ ኣሎ። እቲ ንዅሉ ዚሓቍፍን ዚድግፍን ማሕበረሰብ ካናዳ ሓገዝ ሃበ ። ማሕበራት ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ናይ ስራሕ ምርኢት ከምኡውን ናይ ምምሃር መደብ ኣዳለዋኒ እዚ ድማ ክእለተይ ከም ዝመሓየሽ ጥራይ ዘይኰነስ ርእሰ - ምትእምማን ከም ዘሕድር እውን ገበረኒ ። 

ካብ ስድራ ቤተይን ፈተውተይን ርሒቕካ ምንባር ኣዝዩ ኸበደኒ እቲ እንነብረሉ ዝነበርና ማሕበረሰብ ግን ኣዝማድና ዀኑ እዚ ድማ ብዋጋ ዘይሽነን መምርሕን ዕርክነትን ምቅርራብን ንኽንረክብ ኣኽኣለና። 

ብድሆታት እናሃለወ ኽነሱ ምላሽ ምሃብ 

ብሕታዊ ጕዕዞይ ነቶም ተመሳሳሊ ብድሆታት ዜጋጥሞም ሰባት ክመልሰሎም ከም ዝደረኸኒ ኸጕልሕ እደሊ እየ ። ወለንተኛ ኸም ምዃነይ መጠን ግዜይ ንዩክረይንውያን ብጾተይ ኣብ ስራሖምን ኣብ ስራሖምን ኣብ ምንዳይ ስራሕን ኣብ ምሕጋዝ ወፈኹ። ለውጢ ኺገብሩ ኸለዉ ምርኣየይ ከምኡውን እንደገና ምትእምማን ኪሓድሮም ከሎ ኽእለቶምን ተኽእሎኦምን ኪበርህ ምርኣይ ኣዝዩ ዜዕግብ ተመክሮ እዩ ነይሩ ። 

ኣብቲ ግዜ እቲ ናይ ሓቂ ጽውዓይ ከም ዝረኸብኩ ተገንዘብኩ፣ እዚ ኸኣ ምስ ክእለተይን ተመክሮይን ካልኦት ንጸገማቶም ኪዋጽኡሉ ንምሕጋዝ ዘሎኒ ሓያል ባህግን ምሉእ ብምሉእ ዚሰማማዕ እዩ። ኣብ ኢሶፍቢሲ ከም ኣወሃሃዲ ሞያ ዀይነ ስራሕ ብምርካበይ ዕድለኛ ዀንኩ እዚ ድማ ነቶም ከም ናተይ ክኢላታትን ድራኸ ዘለዎምን ውልቀ-ሰባት ኰይነ ናብ ካናዳ ዝመጹ ግን ከኣ ስምዒታዊ ጾር ናይ ሓንቲ ብውግእ ዝዓነወት ሃገር ተሰኪሞም ዝመጹ ሰባት ንኽድግፎም ኣኽኣለኒ። 

ብዛዕባ ጕዕዞኣ ምስትንታን 

እዚ ዅሉ ጸገማት እናሃለወኽነሱ ኣብቲ ሰፈር ዝገበርክዎ ጕዕዞ ዓስቢ ዘለዎ ኽፋል ነይሩኒ እዩ ፣ ልዕሊ ዅሉ ድማ እቲ ዝመስረትክዎ ርክባትን ተጻዋርነትን ረኺበ እየ ። ኣብ ካናዳ በበይኑ ዝዓይነቱ ነገራት ይበዓል እዩ ፣ ብዙሕ ኣረኣእያን ተመክሮን ዝረኸብኩ ኸኣ በዚ ዚመክኽ ባህልታት እዚ እየ ። እዚ ርክብ እዚ ንህይወተይ ኣመሓይሽዋ ንኣረኣእያይ ኣስፍሖ ብደረጃ ውልቀ ሰብ ንኽዓቢ ድማ ኣኽኣለኒ። ማሕበረሰብ ካናዳ ምዉቕ ስምዒትን ምቅርራብን ነቲ ኣብ ወጻኢ ሃገር ጋሻ ናይ ምዃን ስምዒት ናብ ክፍሊ ናይቲ ነዛ ሃገር እዚኣ ህያው ዝገብራ እተፈላለየ ካይላ ገበሮ። 

ብዛዕባ ጕዕዞይ ክሓስብ ከለኹ ካብ ታሪኸይ ከተርሕቕዎ ዝደልየኩም ሓደ ነገር ኣሎ ፣ እዚ ኸኣ ኣብ ውሽጢ በበይኑ ዝዓይነቱ ጕጅለታት ዘሎ ዓብዪ ብርታዐ እዩ ። ፍልልያትና ብምቕባል ብሓባር ደው ብምባል ከምኡውን ንሓድሕድና ብምድጋፍ ተጻዋርነት ከም ዚህልወና ብምግባርን ስኒት ዘለዎ ማሕበረሰብ ከም ዚሰፍን ብምግባርን ኢና ። 

እቲ ኣብ ዓደይ እተኻየደ ውግእ ንብዙሓት ዩክረይን ካብ ውሽጢ ኸም ዚበታተኑ ገይርዎም እዩ ፣ ኰይኑ ግና ንጸበባ ኽንዋጽኣሉ ዝኸኣልና ብሓባር ብርታዐን ተጻዋርነትን ስለ ዘሎና እዩ ። ጕዕዞይ እተፈላለየ ውግኣት እኳ እንተ ኣጋጠመና ንርእስናን ንስድራቤትናን ዝሓሸ ህይወት ንምርካብ ሓድነት ከም ዘሎና ዘረጋግጽ መርትዖ ኢዩ ። 

ንዅሎም እቶም በዚ መገዲ እዚ እተመላለሱ ስደተኛታት በይንኹም ከም ዘይኰንኩም ክትዝክሩ እደሊ እየ ። ካናዳን ርሕሩሕ ማሕበረሰባታን ሓንጐፋይ ኢሎም ክቕበሉኻን ክድግፉኻን ህይወትካ እንደገና ንኽትሃንጽ ክሕግዙኻን ኢዮም መጺኦም ። ነቲ ኽትረኽቦ እትኽእል ኣጋጣሚታት ተቐበሎ ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ እዋን ሓገዝ ድለ ከምኡውን ውሽጣዊ ሓይልኻ ኣይትረስዓዮ ። 

በበይኑ ዝዓይነቱ ፍልልይ ዘለዎ ሓይሊ 

ናብ ካናዳ ዝገበርክዎ ጕዕዞ ብድሆታት እኳ እንተ ዘይነበረኒ እቲ ዝረኸብክዎ ዓስብን ደገፍን ግና ካብቲ ጸገማት ኣጸቢቑ ዚዛይድ እዩ ነይሩ ። ሳላ ለውሃት ጓኖትን ደገፍ ማሕበራዊ ውድባትን ባህርይ እዛ ዓባይ ሃገር እዚኣን ኣብ ካናዳ ቦታረኸብኩ፣ እዚ ቦታ እዚ ኸኣ በበይኑ ዝዓይነቱ ፍልልይ ኣኽቢርካ ዚርአን ተጻዋርነት ዚሰፍነሉን ቦታ እዩ። 

ፍልልያትና ነኽብር ኢድና ንዝርግሕ ከምኡውን ካብ ዶባት ዚሰግር ርክብ ንመስርት። ብሓባር ኴንና በበይኑ ዝዓይነቱ ፍልልይ ዕሽሽ ተባሂሉ ጥራይ ዘይኰነስ ከም ባህርይ ሓባራዊ ደቅሰብ ጌርካ ዚርአ መጻኢ ኽንሃንጽ ንኽእል ኢና ። 

ነመስግነኩም ንዅላትና ድማ ናይ በበይኑ ዝዓይነቱን ተጻዋርነትን መንፈስ ይመርሓና ። 


ማሪያ ታሪኻ ኣብ ማእከል ኢስማሊ ድሕሪ ምቕራባ ነዊሕ ከይጸንሐት ኣብ ኒው ዌስትሚንስተር ምስ ዎርክቢሲ ናይ ሞያ ደቨሎፐር ኰይና ሓድሽ ስራሕ ብምጅማር ሓድሽ መድረኽ ጕዕዞኣ ጀመረት ።

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ