ታሪኽ ትምህርትን ተስፋን

ውርሻን ንግድን ምብዓል፦ ጀሪ ኣብ ካናዳ ዝገበሮ ዜነቓቕሕ ጕዕዞ 

"ንዓይ ማሕበራዊ ህንጻ ናይታ "ጸሊም" ደረት ኣለዎ በዚ ምኽንያት እዚ ኸኣ ሰባት ናብ ኣፍሪቃ ክኸዱ እደሊ ኢየ። ስለዚ ኸኣ እየ በዓል ኣፍሪቃ ዝፈጠርኩ ። ካናዳውያን ምስ መሬትን ባህልን መግብን ብምትሕሓዝ ናብራ ኣፍሪቃ ንኽምከሩ ኣጋጣሚ ኽህቦም እደሊ ኢየ።" 

ሎሚ ብዛዕባ እቲ ሚኒ ነጀሪ ካራንጃ ዝገበረቶ ዜደንቕ ጕዕዞ ኽንመሃር ኢና። 

"ኣብ ርእስኻ እመን። ኣብ ሕብረተሰብ ካናዳ ብዙሕ ናይ መዋቕር ኣድልዎ ኣሎ ብዙሓት ከኣ ብፍላይ ጸሊም ወይ ሕብሪ ዘለዎ ሰብ እንተድኣ ዄንካ ዝወሓደ ስምዒት ከም ዝስምዓካ ክገብሩ ይኽእሉ ኢዮም ። እዚ ግን ኬጕህየካ ኣይትፍቀድ።" 

ጀሪ ኣብ ኬንያ እኳ እንተ ተወልደት ሕጂ ግና ኣብ ቫንኮቨር ብሪትሽ ኮሎምብያ እያ እትነብር ። 

ከምቲ ኽትግንዘብዎ እትኽእሉ ታሪኻ ቘራጽነትን ባህላዊ ትዕቢትን ስልጣን ማሕበረሰብን ዜንጸባርቕ ብራእይ ዝረኣየት ነጋዲት እያ። 


ዕዉት ንግዲ ቱሪዝም ንምምራሕ ዓለምለኻዊ ማሕበራውን ቍጠባውን ፍትሒ ምድጋፍ 

ኣብ ደሴት ቱምባቱ ዝነበራ ኣንስቲ እኽሊ ይፈላልያ ። ደሴት ቱምባቱ በቶም ባህሎም በቲ ማእከላይ ምዕራባውያን ባህልታት ዘይጽለዉ ማሕበረሰባት ደቀባት እያ እትመሓደር።

ነጂሪ ናብ ካናዳ ቕድሚ ምምጻኣ ንልዕሊ ዓሰርተ ዓመት ኣብቲ መኽሰብ ዘይርከቦ ትካላት ተመክሮ ስለ ዘሕለፈት ንነዊሕ እዋን ንዓለምለኻዊ ማሕበራውን ቍጠባውን ፍትሕን ማዕርነትን ደጊፋ እያ። 

ኣወንታዊ ለውጢ ንምግባር ዝገበረቶ ወፈያ ዳይረክተር መንግስታዊ ርክባትን ህዝባዊ ፖሊሲን ኰይና ኣብ ካናዳ መኽሰብ ኣብ ዘይርከቦ ቦታ ንኸተገልግል ደረኻ ኣብኡ ድማ ዋጋ ኣብ ዘለዎ ኣባይቲ ሽቕለት ኣልቦነት መንእሰያት ከምኡውን ኣብ ካልእ ግብረ-ሰናይ ተሓድሶ ትዓዪ ነበረት። 

ብ2022 ነጂሪ በቲ ሚኒስተር ሃገራዊ ኣታዊ ናብ ሃገራዊ ኣማኻሪ ኮሚተ ግብረ - ሰናይ ካናዳ ተሸመት እዚ ድማ ኣብ ብምሉኡ እቲ ኣብ ካናዳ ዝርከብ ዞባ ኣወንታዊ ለውጢ ንኽትገብር ኣጋጣሚ ኸፈተላ ። 

ይኹን እምበር ነጀሪ ብሓገዝ ናይ ኢግናይት ፕሮግራም ነቲ ናይ ስራሕ ትምኒታ ንኽትስዕብ ትብዓት ዝመልኦ ውሳነ ምስ ገበረት ጕዕዞኣ ሓድሽ ተቐየረ ። 

ነጂሪ ኻብቲ ንጕዕዞ ዘለዋ ፍቕርን ምስ ውርሻ ኣፍሪቃ እንደገና ርክብ ንምግባር ዝነበራ ባህግን ተበጊሳ ኣብ ኣፍሪቃ ትርጕም ዘለዎን ሓቅነቱ እተረጋገጸን ዙረት ንምግባር እተወፈየት ክረሊቭ ኣፍሪቃ ቱርስ እትበሃል ቀዋሚት ኩባንያ ጕዕዞ መስረተት። 

ጀሪ በቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዚግበር ዙረት ኣቢላ ቀዋሚ ምዃን ንማሕበረሰብ ኣኽብሮት ምሃብ ከምኡውን ኣፍሪቃውያን ኣንስትን መንእሰያትን ዘለዎም ስልጣን ተሓዋዊሱ ነቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ዛንታታት ኪቕይሮ ኣብ መንጎ ተጓዓዝትን ኣብ መንጎ እተፈላለየ ባህልታትን ከኣ ትርጕም ዘለዎ ርክብ ኬስፋሕፍሕ ተስፋ ገበረ ። 

ኣብ ኣፍሪቃ ዚግበር ዙረት ምፍጣር  

ኣብ ስቶን ታውን ዛንዚባር ዝኽሪ ዕዳጋ ባሮት ። ኣብ ዓለም ናይ መወዳእታ ኽፉት ዕዳጋ ባርያ እዩ ነይሩ ።

ንጀሪ ኣብ ካናዳ ንግዲ ብኸመይ ከም እትጅምር ምፍላጠይ በዳሂ እዩ ነይሩ ። ይኹን እምበር ጀሪ ነቲ ባህላዊ ምክፍፋል ንምፍታሕን ምርዳእ ንምድንፋዕን ዝነበራ ባህጊ ተጻዋርነትን ቈራጽነትን ንቕድሚት ንኽትግስግስ ኣተባብዓታ - 

"ናብ ንግዲ ምእታው ሓድሽ ነገር እዩ ነይሩ። ንማሕበረሰብ ኣወንታዊ ጽልዋ ዝገብረሉ ዝነበርኩ ዜደንቕ ናይ ምሉእ ግዜ ስራሕ ነበረኒ።... ኰይኑ ግና ዝፈትዎ ነገራት ንምግባር ዝያዳ ግዜ ኽረክብ ደለኹ ። 

ብዛዕባ ገዛእ ርእስናን ብዛዕባ ኻልኦትን ዘሎና ኣድልዎ ኣረኣእያይ ስለ ዜስፍሕን ብድሆታት ስለ ዜስዕበለይን ጕዕዞ ባህ እዩ ዚብለኒ ። በዚ ኸምዚ ኸኣ እዩ ኣብ ኣፍሪቃ ዚግበር ዙረት እተወልደ ። 

ጀሪ ነቲ ኩባንያኣ ዜጋጥማ ብድሆታት ብፍላይ ከኣ ንባህልን ታሪኽን ውርሻን ኣፍሪቃ ዜጕልሕ ሓድሽ ዙረት ምድላው ትፈቱ እያ ።  

"ኣብ ኬንያ እኳ እንተ ተወለድኩን እንተ ዓበኹን እቲ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ዝነበረ ስርዓተ-ትምህርቲ ግን ብዛዕባ ሓባራዊ ውርሻን ባህልን ኣፍሪቃ ንኽንመሃር ኣጋጣሚ ኸፍተልና። ስለዚ ነቲ ዙረት ንምድላው ምርምር እናገበርኩ ኸለኹ ብዛዕባ ኣፍሪቃውያን ብጾተይ እተመሃርክዎ ነገራት ኣዝዩ እዩ ዜገድሰኒ።" 

መደብ ኢግናይት ንጀሪ ብኸመይ ከም ዝደገፎ 

ኣብ ዛንዚባር ኣብ ዚርከብ ገምገም ባሕሪ እተሳእለ ምልኩዕ ስእሊ ጸሓይ ዕራርቦ።

"ሓቂ ይሓይሽ ብዘይ ኢግናይት ንግደይ ክሃንጽ ኣይምኸኣልኩን ነይረ። እቲ ጋዚም ዝበሃል ኣማኻሪይ ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ መላእ ዓለም ንግዲ ናይ ምህናጽን ናይ ምምሕዳርን ተመክሮ ስለ ዘለዎ ካብኡ ብዙሕ ተማሂረ ኢየ።" 

ነጂሪ ብጋሲምን ብጕጅለ ኢግናትን ኣቢላ ብዛዕባ ናይ ካናዳ ናይ ንግዲ መምርሒታትን ህንጻታትን መስርሕን ብዋጋ ዘይሽነን ምኽርን በብደረጃ መምርሕን ረኸበት። 

ከም ውጽኢት ናይዚ ድማ ነጂ ንኣፍሪቃ ቱር ንምብዓል ሓሙሽተ እተፈላለየ ናይ ዙረት ጥቕላላት ብዕዉት መገዲ ነዲፋ ኢያ ኣብ 2024 ንግዳያ ኸተዕቢ ድማ ብሃንቀውታ ኢያ እትጽበ ዘላ።  

ናይጀሪ ተመክሮ ህይወት ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ 

"ሰባት ኣብዚ ኣብ ቢሲ ምቕሉላት ኢዮም ኣነ ኸኣ ኣብታ ኸተማ በበይኑ ዝዓይነቱ ፍልልይ ክህሉ ቦታ ዘሎ ዀይኑ ኢዩ ዝስምዓኒ። ተቐማጦ ጸለምቲ ሒደት እኳ እንተዀኑ እታ ኸተማ ግን እተፈላለየ ባህልታት ዝመክኸላ ቦታ ኢያ።" 

ማሕበረሰብ ጀሪ ነቲ ሰፈራ ንምድጋፍ ኣገዳሲ ግደ ኣበርኪቱ እዩ ። ጀሪ ኣብ ካናዳ ኣብ ዘሕለፈቶ ናይ መጀመርታ ሒደት ዓመታት ጸሊም መንነታ ብኸመይ ከም እተረድኣ ምፍላጥ ኣጸገማ ። "ናብ ካናዳ ንምብጻሕ ብገምጋም 13 ሰዓት ዝወስድ ጕዕዞ ኢዩ ወሲዱለይ ኣብቲ ግዜ እቲ ኸኣ ሓድሽ መንነት ማለት "ጸሊም " ረኸብኩ ። " 

ማሕበራውን ቍጠባውን ስርዓት ካናዳ ኣብ ታሪኽ ልዕልና ጸዓዱን ጸረ-ጸሊምነትን እተመስረተ ኢዩ እዚ ድማ ኣንፈቱ ንምርካብ ኣድካሚ ክኸውን ይኽእል ኢዩ። "ገለ ኻባታተይ ንሓያሎ ዓመታት ኣብ ጻዕዳ ቦታታት ብዛዕባ ገዛእ ርእሰይ ክፈልጥ ድሕሪ ምድላየይ ዘይርአ ነገር ክረክብ ዝደሊ ዝነበረ ይመስለኒ።" 

እቲ ዜሐጕስ ግና ነቲ ዘይምሹእ ኵነታት ከም ዜነቓቕሓ ገይራ እያ እትጥቀመሉ ነይራ። "ንዓይ ማሕበራዊ ህንጻ ናይታ "ጸሊም" ደረት ኣለዎ በዚ ምኽንያት እዚ ኸኣ ሰባት ናብ ኣፍሪቃ ክኸዱ እደሊ ኢየ። ስለዚ ኸኣ እየ በዓል ኣፍሪቃ ዝፈጠርኩ ። ካናዳውያን ምስ መሬትን ባህልን መግብን ብምትሕሓዝ ናብራ ኣፍሪቃ ንኽምከሩ ኣጋጣሚ ኽህቦም እደሊ ኢየ።" 

ስለዚ ኸኣ ኢያ ወርሒ ጸሊም ታሪኽ ኣዝዩ ኣድላዪ ካብ ምዃኑ እተላዕለ ኵሉ ሰብ ብዛዕባ እቲ ምስ ጸለምቲ ካናዳውያን ኣብ ህይወቱ ዘለዎም ርክብ ከምኡውን ብዛዕባ ታሪኽን ባህልን ኣፍሪቃ ብኸመይ ዝያዳ ኽመሃሩ ከም ዝኽእሉ ዘተባብዕ ። 

ነጀሪ ንኻልኦት ሓደስቲ ዝሃቦም ምኽሪ 

ነጂሪ 'ተመክሮ ካናዳ' ኽወሃቦም ምሕታት ተስፋ ዘቝርጽ ክኸውን ከም ዝኽእል እንተዀነ ግን ንኻልኦት ሓደስቲ ሰባት ርክብ ክገብሩን ዝድግፉ ማሕበረሰብ ክሃንጹን ከም ዘተባብዖም ተኣመነት - 

ሓገዝ ንምሕታት ኣይትሕፈር... ሰባት ኪሕግዙኻ ፍቓደኛታት ምዃኖም ክትግረም ኢኻ!' 

ኢሶፍቢሲ እውን ከምኡ እዩ ኺገብር መጺኡ! 

ብእተኻእለና መጠን ንብዙሓት ሓደስቲ ሰባት ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ሓንጐፋይ ኢሎም ከም ዝቕበልዎም ክእለት ከም ዘጥርዩ ኣብ መወዳእታኡ ኸኣ ኣብ ማሕበረሰቦም ኣብ ካናዳ ህይወቶም ንምህናጽ ከም ዝዕምብቡ ንምግባር ክንድግፎም ንደሊ ኢና። 

ብታሪኽ ጀሪ እተደረኽካ ዀይኑ እንተ ተሰሚዑካ በጃኻ ነቲ ኻልእ ኣገልግሎት ሞያናን ኢንተረፐነርን ከምኡውን ነቲ ብናጻ እንጥቀመሉ ቛንቋ እንግሊዝኛን ማሕበረሰብና ዚህቦ ኣገልግሎትን መርምሮ። 

ነጂ ዛንታኺ ስለ ዝነገርኪ አመስግነኪ! 


ስለ ዘንበብኩምልና አመስግነኩም ዝዀነ ይኹን ርእይቶ ኽትሰዱልና እንተ ደሊኹም ከኣ በጃኹም communications@issbc.org   

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ